Itseohjautuvuuden johtamisen yleisyys ja yhteys kannattavuuteen

Hanketiedot

Hankenumero
200098

Hakija
Kuntoboss Oy

Toteuttaja
Kuntoboss Oy

Lisätietoja
Ossi Aura
ossi.aura@gmail.com

Toteutusaika
1.4.2020 - 31.1.2021

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2020
35 000 euroa

Kokonaiskustannukset
64 675 euroa

Tulokset valmistuneet
16.3.2021

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kartoitetaan itseohjautuvuuden johtamisen ja sen eri toimintatapojen yleisyys ja yhteys henkilöstötuottavuuden johtamisen tasoon, sekä itseohjautuvuuden aktiivisuuden yhteys yrityksen kannattavuuteen.

Tutkimusaineistona on satunnaisesti valitut yritykset teollisuuden, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja liike-elämänpalvelujen toimialoilta kolmessa kokoluokassa, alle 50, 50-250 ja 251-1000 työntekijää. Johtamisen ja itseohjautuvuuden toimintatapojen tiedot kerätään toimitusjohtajien ja HR-vastaavien vastaamina nettikyselyinä, tilinpäätöstiedot saadaan yhteistyökumppanin kautta virallisista tilinpäätöstietokannoista.

Yritysten vastauksista lasketaan itseohjautuvuuden kypsyysaste ja johtamisen eri osa-alueiden faktorit, jotka toimivat tilastollisten analyysien datana. Tuloksista selviää itseohjautuvuuden eri toimintatapojen yleisyys ja niiden yhteys henkilöstötuottavuuden johtamisen tasoon eri toimialoilla. Edelleen analysoidaan itseohjautuvuuden aktiivisuuden yhteydet yrityksen kannattavuuteen, jolloin voidaan selvittää itseohjautuvuuden taloudellinen merkitys.

Tulosten perusteella annetaan suositukset eri sidosryhmille itseohjautuvuuden eri toimintatapojen hyödyntämiseksi. Tulosten mukaan tehdään myös esitys alan terminologian selkiyttämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ossi Aura

Tiedote

Hyvä tuloksellisuus aktivoi yrityksiä itseohjautuvuuden johtamisessa

16.3.2021

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin itseohjautuvuuden johtamisen kolmen osa-alueen tilaa; johdon henkilöstöarvot, lähijohtajien kannustavuus ja henkilöstön päätöksenteon vastuut. Tutkimuksessa kartoitettiin viiden toimialan 252 yrityksen johtamiskäytänteet ja yhdistettiin ne tilinpäätöstietoihin.

Itseohjautuvuuden johtamisen taso vaihteli suuresti eri toimialojen ja yrityskokoluokkien välillä, aktiivisinta se oli pienissä yrityksissä ja liike-elämän palveluissa. Edellisten vuosien hyvä kannattavuus heijastui positiivisesti itseohjautuvuuden tasoon.

Tutkimuksessa linjattiin alan termejä (johdon henkilöstöarvot, lähijohtajien kannustavuus, henkilöstön päätöksenteon vastuu), sekä mallinnettiin itseohjautuvuuden johtamisen malli.

Lähtökohdat

Alan kirjallisuuden kartoittaminen toi esiin, että itseohjautuvuuden johtamista ja eritoten taloudellista yhteyttä ei juurikaan ollut tutkittu. Tutkimuksessa haluisimme yhdistää itseohjautuvuuden psykososiaaliset elementit johtamisen ja liiketoiminnan talouden tunnuslukujen kanssa. Halusimme selvittää itseohjautuvuuden johtamisen yleisyyden ja yhteyden kannattavuuteen satunnaisotannalla valittujen yritysten keskuudessa. Tulosten perusteella oli tavoitteena selkeyttää alan terminologiaa.

Aineisto

Hankkeeseen kutsuttiin ajantasaisesta yritysrekisteristä satunnaisotannalla 521 viiden eri toimialan yritystä. Yritysten johtoa tai henkilöstövastaavia pyydettiin vastaamaan tutkimuskyselyyn. Vastanneiden yritysten tilinpäätöstiedot saatiin virallisesta tilinpäätösrekisteristä ja ne yhdistettiin kyselyaineistosta laskettuihin indikaattoreihin.

Menetelmät

Tutkimuksen kyselyyn vastanneiden yritysten vastauksista laskettiin itseohjautuvuuden johtamisen, henkilöstötuottavuuden johtamisen indikaattorit, sekä henkilöstötuottavuusindeksit. Tilinpäätösaineistosta laskettiin tutkimusyritysten käyttökatteen ero saman toimialan käyttökatteen mediaaniin. Tämä yrityskohtainen data muodosti tutkimusaineiston, jota analysoitiin tavanomaisin tilastollisin menetelmin; keskiarvot, jakaumat, regressio- ja korrelaatioanalyysit

Tulokset ja johtopäätökset

Itseohjautuvuuden kannalta johdon henkilöstöarvot muodostuivat ihmisten ja ihmisten johtamisen painotusten kautta. Henkilöstön päätöksenteon vastuisiin sisältyy päätökset työn tavoitteista, tekemisestä ja tuloksellisuudesta; kattavasti itseohjautuvia yrityksiä oli 5 % kohderyhmästä. Itseohjautuvuudella ei ollut yhteyttä yritysten kannattavuuteen, mutta edellisten vuosien hyvä kannattavuus oli yhteydessä itseohjautuvuuden johtamisen aktiivisuuteen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tieto itseohjautuvuuden johtamisen rakenteista ja yleisyydestä on uutta tietoa suomalaisessa työelämässä. Itseohjautuvuuden johtamisen malli luo pohjan yritysten toiminnoille itseohjautuvuuden johtamiselle, aloittamisesta pitkän aikavälin kehittämiseen. Johdon henkilöstöarvojen korostaminen, lähijohtajien itseohjautuvuuteen kannustaminen ja henkilöstön päätöksenteon vastuita voidaan kehittää vaiheittain tutkimuksen tulosten ja asiantuntijaryhmän tuen avulla kirjoitettujen suositusten avulla.

Aineisto

Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi, Juhani Ilmarinen. Itseohjautuvuuden johtaminen 2020. Loppuraportti Avaa