Itseohjautuvuus ja toimintakulttuurin yhtenäistäminen vammaispalveluissa

Hanketiedot

Hankenumero
210230

Hakija
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Toteuttaja
Filosofian Akatemia Oy

Lisätietoja
Harri Koivu
harri.koivu@phhyky.fi

Toteutusaika
10.5.2021 - 31.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
4.5.2021
12 024 euroa

Kokonaiskustannukset
24 048 euroa

Tulokset valmistuneet
21.9.2022

Tiivistelmä

Hyvinvointikuntayhtymän vammaispalvelujen asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palvelutuotannon toimintakulttuurin itseohjautuvuutta halutaan vahvistaa, jotta palveluja pystytään tuottamaan aiempaa paremmin asiakkaan ilmaiseman tarpeen mukaisina, työn motivoivuutta, palkitsevuutta ja hallinnan tunnetta vahvistaen. Mukaan lähtee pilottina kokonainen tukiasumisen tiimi sekä osasta yksiköitä tiiminsä edustajia. Toteutus tehdään korona-ajan vaatimusten mukaisesti etäohjattuja työpajoja pilotoiden.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Koivu

Tiedote

Virtuaalinen tapa yhtenäistää itseohjautuvuutta ja toimintakulttuuria vammaispalveluissa

21.9.2022

Tiivistelmä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vammaispalvelujen palvelutuotannon kuusi yksikköä osallistui Filosofian Akatemia Oy:n tuottamaan itseohjautuvuus -kehittämisprosessiin. Prosessi tuotettiin virtuaalisia työpajoja ja etäyhteyksin toteutettuja valmennuksia hyödyntäen. Hankkeessa valmennettiin muutosvalmentajia, joiden tehtävänä oli fasilitoida FA:n tallentamia videotyöpajoja yksiköissä. Tavoitteena oli yhtenäistää toimintakulttuuria ja vahvistaa itseohjautuvuutta kokeilemalla kehittämisen avulla.

Lähtökohdat

Phhykyssä haluttiin yhtenäistää yksiköiden toimintakulttuuria, jotta palvelu läpi organisaation olisi tasalaatuista ja asiakkaiden tarpeita vastaavaa. Itseohjautuvuutta kehittämällä haluttiin vahvistaa henkilöstön työmotivaatiota, työn hallintaa sekä kokeilemalla kehittämistä jatkuvan parantamisen kehäajattelun mukaisesti. Asiantuntijana toimi Filosofian Akatemia Oy. Menetelminä prosessissa olivat valmennus ja videotyöpajat. Hanke toteutettiin ajalla 10.5.2021-31.5.2022.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui Phhykyn vammaispalvelun oman palvelutuotannon kuusi yksikköä. Yksiköiden henkilöstöstä valmennettiin muutosvalmentajia, jotka fasilitoivat videotyöpajoja yksiköissä. Yksiköiden henkilöstö esimiehineen osallistui videotyöpajoihin ja yhteisiin valmennuksiin. Hanke kohdistui myös Phhykyn vammaispalvelun palvelutuotannon johtoryhmään.

Menetelmät

Hankkeessa hyödynnettiin videotyöpajoja, joiden avulla hankkeeseen osallistuneet kehittivät yksiköiden toimintaa. Videotyöpajat sisälsivät teoriatiedon lisäksi yksiköille suunnattuja kehittämistehtäviä. Kehittämisen tueksi hankkeessa toteutettiin valmennuksia koko henkilöstölle ja erikseen vapaaehtoisille muutosvalmentajille. Muutosvalmentajien tueksi rakennettiin Fasilitoijan käsikirja. Hankkeessa kokeilemalla kehittämistä tuettiin kokeilusuunnitelma ja kehittämiskanban-työvälineillä.

Vaikuttavuus

Kehittämishanke on luonut pohjaa koko vammaispalvelun palvelutuotannon jatkokehittämiseen. Pilottiin osallistuvien yksiköiden osalta itseohjautuvuus on vahvistunut ja prosessissa käyttöön otettujen työvälineitä on hyödynnetty. Osa pilottiin osallistuneista muutosvalmentajista on jatkanut toimintaa myös hankkeen päätyttyä. Yksiköiden asiakkaiden osallistuminen toiminnan kehittämiseen on lisääntynyt. Työyhteisöjen pelisäännöt ja työnjaolliset roolit ovat selkiytyneet. Työyhteisöt ovat tiimiytyneet

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa kehitettiin uudenlaista virtuaalista tapaa tukea kehittämistyötä. Malli on hyödynnettävissä myös sotesektorin ulkopuolella. Videotyöpajamuotoisten valmennusten toteuttamistavat osoittautuivat erinomaiseksi tavaksi edistää kehittämistä ja itseohjautuvuutta. Yksiköiden muutosvalmentajien työpanoksella oli merkittävä rooli. Uudenlainen tapa valmentaa virtuaalisesti antaa mahdollisuuksia monille yrityksille, koska valmennus voidaan toteuttaa yksiköiden tarpeiden pohjalta omin aikatauluin.

Aineisto

Itseohjautuvuus ja toimintakulttuurin yhtenäistäminen vammaispalveluissa. ”Toteutetaan jatkuvan parantamisen kehää”. Loppuraportti. 2022. Avaa