Jaettu johtaminen projektitiimeissä – jaetun johtamisen kehittyminen ja seuraukset tiimien tuloksellisuudelle ja hyvinvoinnille (yhteishanke 210136)

Hanketiedot

Hankenumero
210149

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Markku Jokisaari
markku.jokisaari@utu.fi

Toteutusaika
4.10.2021 - 31.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
127 346 euroa

Tulokset valmistuneet
15.5.2023

Tiivistelmä

Vaikka meillä on tietoa jaetun johtamisen tärkeydestä ja seurauksista, tiedämme silti vähän, miten jaettu johtaminen ilmenee ja kehittyy tiimeissä. Tutkimuksen tutkimuskysymys liittyy keskeisesti jaetun johtajuuden ilmaantumisen ja kehittymisen ymmärtämiseen eli käsitteellistämme johtamisen ajassa muuttuvana verkostosuhteina tiimin jäsenten välillä mikä osaltaan vaikuttaa tiimin tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Markku Jokisaari

Tiedote

Projektitiimien jaetun johtamisen, toimivuuden ja työhyvinvoinnin kehittyminen

15.5.2023

Tiivistelmä

Tarkastelimme jaetun johtamisen, tiimien toimivuuden sekä tiimien jäsenten työhyvinvoinnin kehittymistä uuden tiimin aloittaessa uuden projektin parissa. Tutkimusaineisto käsitti sekä kysely- että haastatteluaineiston. Kyselytutkimus oli pitkittäistutkimus, johon osallistui 22 projektitiimiä ja haastatteluaineisto sisälsi 30 haastattelua. Tulokset osoittivat, että jaettu johtaminen vakiintui tiimin jäsenten keskuudessa tutkimuksen seurannan alussa. Sen sijaan tulokset osoittivat, että tiimijäsenten kokemassa psykologisessa turvallisuudessa, tiimityytyväisydessä ja työn imussa tapahtui keskimäärin heikkenemistä seurannan aikana. Lisäksi tulokset osoittivat että jaettu johtaminen oli positiivisesti yhteydessä psykologiseen turvallisuuteen.

Lähtökohdat

Tiimien toiminnan ymmärtämiseksi on oleellista tarkastella niiden toimintaa kehityksen ja muutoksen kautta, sillä tiimien ja niiden jäsenten oppiminen ja vuorovaikutus kehittyvät ajan kuluessa. Täten seurasimme projektitiimien jaetun johtamisen, toiminnan ja työhyvinvoinnin muutosta, kun tiimit olivat aloittaneet uuden projektin parissa. Lisäksi tarkastelimme jaetun johtamisen yhteyksiä tiimien toimintaan ja hyvinvointiin.

Aineisto

Tutkimukseen osallistujat työskentelivät projektitiimeissä tutkimus-, kehittämis-, investointi- tai hankintaprojekteissa. Tutkimusaineisto käsitti sekä kysely- että haastatteluaineiston. Kyselytutkimus oli neljän mittauskerran pitkittäistutkimus, johon osallistui 22 projektitiimiä kuudesta eri organisaatiosta. Haastatteluaineisto koostui 30 haastattelusta, joissa haastateltavina olivat kyselytutkimukseen osallistuneiden tiimien jäseniä ja projektipäälliköitä.

Menetelmät

Määrällisen seuranta-aineiston analyyseissa käytimme kasvukäyrämallinnusta muutoksen ja kehityksen tarkastelemiseen tiimien ja tiimin jäsenten toiminnassa. Lisäksi analyyseissa oli tärkeää huomioida aineiston monitasoisuus eli aineisto koostui tiimeistä ja tiimien jäsenistä. Haastatteluaineiston analysointi toteutettiin aineistolähtöisesti ja siinä hyödynnettiin myös Atlas-ohjelmistoa.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulokset osoittivat, että jaetun johtaminen vakiintui tiimeissä seurannan alussa eli siinä ei tapahtunut keskimäärin muutosta. Lisäksi tiimien jäsenten psykologisessa turvallisuudessa, tiimityytyväisyydessä ja työn imussa ilmeni keskimäärin heikkenemistä. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että jaettu johtaminen voi tukea tiimiläisten yhdessä tekemistä ja vastuunottoa, mikä voi edesauttaa myös psykologisen turvallisuuden kehitystä tiimeissä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tiimien aloitettua toimintansa on tärkeää kiinnittää huomiota tiimin jäsenten roolien selkeyteen, mikä voi edistää jaetun johtamisen ilmaantumista ja jaettu johtaminen puolestaan voi tukea psykologisen turvallisuuden kehitystä tiimeissä. Realististen ja selkeiden odotusten ja tavoitteiden esiintuominen tiimityöstä heti projektin alusta lähtien voi olla tärkeä tekijä, joka voi edistää jaettua johtajuutta ja psykologisen turvallisuuden kokemusta tiimeissä.

Aineisto

Julkaisuluettelo Avaa

Iida Tapio, Markku Jokisaari, Ursula Hyrkkänen, Marion Karppi. Projektitiimien jaetun johtamisen, toimivuuden ja hyvinvoinnin kehittyminen. Loppuraportti. Turun yliopisto Kauppakorkeakoulu. 2023. Avaa