Jaettu johtaminen projektitiimeissä – jaetun johtamisen kehittyminen ja seuraukset tiimien tuloksellisuudelle ja hyvinvoinnille (yhteishanke 210149)

Hanketiedot

Hankenumero
210136

Hakija
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Marion Karppi
marion.karppi@turkuamk.fi

Toteutusaika
1.10.2021 - 31.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
35 000 euroa

Kokonaiskustannukset
59 176 euroa

Tulokset valmistuneet
22.5.2023

Tiivistelmä

Vaikka meillä on tietoa jaetun johtamisen tärkeydestä ja seurauksista, tiedämme silti vähän, miten jaettu johtaminen ilmenee ja kehittyy tiimeissä. Tutkimuksen tutkimuskysymys liittyy keskeisesti jaetun johtajuuden ilmaantumisen ja kehittymisen ymmärtämiseen eli käsitteellistämme johtamisen ajassa muuttuvana verkostosuhteina tiimin jäsenten välillä mikä osaltaan vaikuttaa tiimin tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marion Karppi

Tiedote

Tiimien jaetun johtamisen, toimivuuden ja työhyvinvoinnin kehittyminen

22.5.2023

Tiivistelmä

Tarkastelimme jaetun johtamisen, tiimien toimivuuden sekä tiimiläisten työhyvinvoinnin kehittymistä tiimin aloittaessa uudessa projektissa. Tutkimusaineistona oli kysely- ja haastatteluaineisto. Kyselytutkimus oli pitkittäistutkimus, johon osallistui 22 projektitiimiä ja haastatteluaineisto sisälsi 30 haastattelua. Tulokset osoittivat, että jaettu johtaminen vakiintui tiimin jäsenten keskuudessa tutkimuksen seurannan alussa eli siinä ei tapahtunut keskimäärin muutosta. Sen sijaan tiimijäsenten kokemassa psykologisessa turvallisuudessa, tiimityytyväisydessä ja työn imussa tapahtui keskimäärin heikkenemistä seurannan aikana. Lisäksi tulokset osoittivat että jaettu johtaminen oli positiivisesti yhteydessä psykologisen turvallisuuden muutokseen

Lähtökohdat

Tiimien toiminnan ymmärtämiseksi on oleellista tarkastella niiden toimintaa kehityksen ja muutoksen kautta, sillä tiimien ja niiden jäsenten oppiminen ja vuorovaikutus kehittyvät ajan kuluessa. Täten seurasimme projektitiimien jaetun johtamisen, toiminnan ja työhyvinvoinnin muutosta, kun tiimit olivat aloittaneet uuden projektin parissa. Lisäksi tarkastelimme jaetun johtamisen yhteyksiä tiimien toimintaan ja hyvinvointiin.

Aineisto

Tutkimukseen osallistujat työskentelivät projektitiimeissä tutkimus-, kehittämis-, investointi- tai hankintaprojekteissa. Tutkimusaineisto käsitti sekä kysely- että haastatteluaineiston. Kyselytutkimus oli neljän mittauskerran pitkittäistutkimus, johon osallistui 22 projektitiimiä kuudesta eri organisaatiosta. Haastatteluaineisto koostui 30 haastattelusta, joissa haastateltavina olivat kyselytutkimukseen osallistuneiden tiimien jäseniä ja projektipäälliköitä.

Menetelmät

Määrällisen seuranta-aineiston analyyseissa käytimme kasvukäyrämallinnusta muutoksen ja kehityksen tarkastelemiseen tiimien toiminnassa. Lisäksi analyyseissa oli tärkeää huomioida aineiston monitasoisuus eli aineisto koostui tiimeistä ja tiimien jäsenistä. Haastatteluaineiston analysointi toteutettiin aineistolähtöisesti ja siinä hyödynnettiin myös Atlas.ti-ohjelmistoa.

Tulokset ja johtopäätökset

Jaettu johtaminen vakiintui tiimeissä seurannan alussa eli siinä ei tapahtunut keskimäärin muutosta. Tiimien jäsenten psykologisessa turvallisuudessa, tiimityytyväisyydessä ja työn imussa ilmeni keskimäärin heikkenemistä. Lisäksi jaettu johtaminen oli positiivisesti yhteydessä psykologisen turvallisuuden muutokseen. Tulokset antavat viitteitä siitä, että jaettu johtaminen voi tukea tiimiläisten yhdessä tekemistä ja vastuunottoa, mikä voi edistää psykologisen turvallisuuden kehitystä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tulokset viittaavat siihen, että tiimien aloittaessa toimintansa on tärkeä huomioida jäsenten roolien selkeys, sillä se voi edistää jaetun johtamisen ilmaantumista. Jaettu johtaminen puolestaan voi tukea psykologisen turvallisuuden kehitystä. Realististen ja selkeiden odotusten ja tavoitteiden esiintuominen projektin alusta lähtien sekä projektin alkuun kohdistettu aika jäsenten tiimiytymiseen ovat tekijöitä, jotka voivat edistää jaettua johtajuutta ja psykologisen turvallisuuden kokemusta.

Aineisto

Julkaisuluettelo Avaa

Iida Tapio, Markku Jokisaari, Ursula Hyrkkänen, Marion Karppi. Projektitiimien jaetun johtamisen, toimivuuden ja hyvinvoinnin kehittyminen. Loppuraportti. Turun yliopisto Kauppakorkeakoulu. Turun Kauppakorkeakoulun julkaisuja sarja E-2:2023. Avaa