Jaettu ymmärrys yliopistotutkimuksen kaupallistamisprosessissa

Hanketiedot

Hankenumero
117069

Hakija
Outi Maaria Palo-oja

Toteuttaja
Outi Maaria Palo-oja

Lisätietoja
Outi Maaria Palo-oja
outi-maaria@palo-oja.fi

Toteutusaika
1.3.2017 - 15.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
23.2.2017
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2017

Tiivistelmä

Väitöskirjani kohdistuu tutkimuksen kaupallistamisprosessiin yliopistossa. Rahoitus ja lainsäädäntö ohjaavat suomalaisia yliopistoja vuorovaikutukseen yhteiskunnan kanssa. Osa tätä vuorovaikutusta on yritysyhteistyö, jonka yhtenä tavoitteena on kaupallistaa yliopistossa syntyneitä tutkimustuloksia.

Seuraan väitöstutkimuksessani kaupallistamishanketta, jonka tavoitteena oli lisätä yliopiston life science -alan tutkijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä ja kehittää kaupallistamisen edellytyksiä tiedekunnassa. Tutkimusaineistoni koostuu johtoryhmän kokousten havainnoinnista, hanketoimijoiden haastatteluista ja hankedokumenteista. Väitöskirjassani Karl E. Weickin merkityksenrakentamisen (sensemaking) lähestymistapa toimii tulkinnallisena kehyksenä, jossa ajassa kehittyviä ilmiöitä tulkitaan ja ymmärretään yhä uudelleen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Aineistoni tekee ainutlaatuiseksi se, että tutkimassani hankkeessa kaupallistamisedellytyksiä lähti tunnistamaan ja edistämään yliopiston yksi tiedekunta, ei yliopiston keskushallinto. Analyysissäni olen hyödyntänyt ATLAS.ti –laadullisen aineiston analyysiohjelmistoa sekä laadullista sisällön analyysiä, jota ohjaa Weickin (1995) merkityksenrakentamisen näkökulma.

Jätän väitöskirjani esitarkastukseen kesällä 2017. Tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Outi Maaria Palo-oja

Tiedote

Kaupallistamisymmärrys syntyy vuorovaikutuksessa

15.6.2017

Yliopistoissa tuotetun tiedon kaupallistaminen on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa toimintaa, jonka sisältö ja uskottavuus muotoutuvat työn edetessä.

Tutkimustulosten kaupallistaminen yritysyhteistyön avulla on tärkeä osa yliopistojen vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa. Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutkija Outi-Maaria Palo-oja tutkii tekeillä olevassa väitöskirjassaan jaetun ymmärryksen syntymistä tutkimuksen kaupallistamisprosessissa yliopistossa.

Tutkimuksessaan Palo-oja seurasi kaksivuotista kaupallistamishanketta, jonka tavoitteena oli kehittää yritysyhteistyötä ja kaupallistamisen edellytyksiä luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirjan aineiston tekee ainutlaatuiseksi se, että tutkitussa hankkeessa kaupallistamisedellytyksiä lähti edistämään yliopiston yksi tiedekunta, ei yliopiston keskushallinto.

Tulkinnallisuus korostui kaupallistamisprosessissa

Palo-ojan tutkimusaineisto koostui johtoryhmän kokousten havainnoinnista, hanketoimijoiden haastatteluista ja hankedokumenteista. Johtoryhmän kokouksissa johtoryhmän jäsenet keskustelivat hankkeen toiminnasta ja samalla loivat, muokkasivat ja ylläpitivät tietynlaista kaupallistamisymmärrystä.

Tutkimuksen tulkinnallisena kehyksenä toimi Karl E. Weickin merkityksenrakentaminen, jossa ajassa kehittyviä ilmiöitä tulkitaan yhä uudelleen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Tutkimustulokset korostavat sosiaalista vuorovaikutusta ja tulkinnallisuutta kaupallistamisprosesseissa. Johtoryhmän kokouksissa syntynyt kaupallistamisymmärrys painotti luonnontieteellistä tutkimusosaamista, jota ei ollut uskottavaa kritisoida ilman asemaan tai substanssiosaamiseen perustuvaa valtaa.

Asiantunteva ohjaus auttaisi asiantuntijoiden vuoropuhelua

Palo-ojan tutkimus antaa uutta tietoa kaupallistamiseen liittyvistä merkityksenrakentamisen prosesseista ja uskottavuuden rakentumisesta akateemisessa kontekstissa. Tutkimus osoittaa, että kaupallistamisymmärryksen muotoutumiseen liittyy sosiaalipsykologisia sekä kontekstiin, organisatorisiin sääntöihin ja valtasuhteisiin liittyviä elementtejä.

Tulosten perusteella eri alojen asiantuntijoiden vuoropuhelu edellyttää asiantuntevaa ohjausta, jotta tuloksena syntyisi monimuotoista ymmärrystä. Lisäksi tutkimus osoittaa tarpeen valtaan liittyvälle kaupallistamistutkimukselle, jota on toistaiseksi tehty vähän.

Palo-oja väittelee tohtoriksi alkuvuodesta 2018. Työsuojelurahasto on rahoittanut Palo-ojan väitöstutkimusta tekemistä loppuunsaattamisstipendillä.

 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Palo-oja, Outi-Maaria. Uskottavaa kaupallistamistarinaa punomassa. Itä-Suomen yliopisto, 2018. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Kauppatieteiden laitos.

Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies., no 162 ISSN: 1798-5757 ISBN: 978-952-61-2697-5

Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2697-5