Jaettua luovuutta tukevat johtajuuskäytännöt IT-alan työssä

Hanketiedot

Hankenumero
117074

Hakija
Elina Riivari

Toteuttaja
Elina Riivari

Lisätietoja
Elina Riivari
elina.riivari@jyu.fi

Toteutusaika
25.4.2017 - 8.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2017
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tulokset valmistuneet
8.5.2017

Tiivistelmä

Tavoitteet: Tutkimuksessa tarkastellaan jaettua luovuutta IT-alan työn arjessa. Luovuutta tutkitaan käytännön työn näkökulmasta: tässä tutkimuksessa luovuus ymmärretään osaksi kaikkien työtentekijöiden arjen työkäytäntöjä. Tavoitteena on tutkia, miten johtajuuskäytännöt ja erityisesti valtuuttava johtaminen linkittyy IT-alan työntekijöiden käsityksiin luovuudesta. Menetelmät: Tutkimuksen aineisto on kerätty osana suomalaista etnografista JELMO -tutkimus- ja kehittämisprojektia. Aineisto on kerätty kahdesta suomalaisesta ohjelmistoalan organisaatiosta, jotka osallistuivat JELMO-projektiin vuosina 2015 ja 2016. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä määrällistä että laadullista aineistoa (ns. mixed methods). Aineisto koostuu ohjelmistoalan asiantintijoilta kerätystä kyselyaineistosta (N=93) sekä teemahaastatteluista (N=34). Milloin tulokset ovat käytettävissä: Tutkimustulokset on esitetty OLKC-konferenssissa Valladolidissa 28.4.2017. Konferenssipaperi ”Leadership Practices Empowering Collective Creativity in IT Work” (Paloniemi, Collin & Riivari) on saatavilla konferenssin verkkosivuilta: http://eventos.uva.es/event_detail/4239/sections/3417/program.html.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Riivari

Tiedote

Jaettua luovuutta IT-alalla

8.5.2017

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun projektitutkija Elina Riivari esitteli jaetun luovuuden johtamista IT-alalla käsitelleen tutkimuksen Espanjan Valladolidissa järjestetyssä Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC) -konferenssissa huhtikuussa 2017. Työsuojelurahasto tuki Riivarin konferenssimatkaa matkastipendillä.

Riivarin esittelemä tutkimus ”Leadership practices empowering collective creativity in IT work” on kirjoitettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yliopistotutkijoiden Susanna Paloniemen ja Kaija Collinin kanssa. Tutkimus liittyy Työsuojelurahaston rahoittamaan JELMO-projektiin.

Riivarin, Paloniemen ja Collinin tutkimus osoittaa, että jaettu luovuus näkyy monin eri tavoin käytännön ohjelmistoalan työssä, esimerkiksi jaettuna ongelmanratkaisuna, uusien ideoiden kehittelynä, sekä työskentelytapojen jaettuna kehittämisenä.

Tutkimus osoittaa myös, että jaettu luovuus toteutuu todennäköisemmin ympäristössä, jossa arvostetaan vapautta ja uusien asioiden kokeilua, tarjotaan riittävät resurssit ja luodaan puitteet luottamukselliselle kulttuurille. Erityisesti vapaus ja autonomia työssä ovat tärkeitä sosiaalisia rakenteita, jotka luovat tilaa jaetulle luovuudelle.

Riivari perehtyi OLKC-konferenssissa ajankohtaiseen luovuustutkimukseen ja tutustui alan kansainvälisiin tutkijoihin, joiden kanssa hänellä on jo alustavia yhteistyösuunnitelmia, muun muassa tutkijavierailu University of Valenciaan syksyn 2017 aikana.

Konferenssipaperi on ladattavissa pdf-muodossa konferenssin verkkosivuilta.

Toimittaja
Joanna Sinclair