Jalkaterveys ja työntekijöiden hyvinvointi – jalkojen omahoito-ohjelman testaus

Hanketiedot

Hankenumero
116464

Hakija
Minna Stolt

Toteuttaja
Minna Stolt

Lisätietoja
Minna Stolt
minna.stolt@utu.fi

Toteutusaika
1.1.2017 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2016
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Hankkeessa testataan jalkojen omahoidon koulutusintervention vaikutuksia hoitotyöntekijöiden jalkaterveyteen, jalkojen omahoitotietoon ja työhyvinvointiin. Tutkimus toteutetaan kvasi-kokeellisena tutkimusasetelmana, jossa osallistujat jaetaan koe- ja kontrolliryhmiin. Koeryhmä saa käyttöönsä elektronisen Jalkojen omahoidon koulutusintervention ja kontrolliryhmä huolehtii jaloistaan tavalliseen tapaan. Kummallekin ryhmälle suoritetaan yhteensä kolme mittausta, yksi ennen interventiota ja kaksi sen jälkeen. Tutkimuksessa käytettävät mittarit ovat: Jalkaterveyden arviointimittari, Jalkojen omahoidon tietotesti, Työtyytyväisyyskysely ja Pohjoismainen tuki- ja liikuntaelimistön kysely.

Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2017 lopussa. Tämän tutkimuksen tuloksilla voidaan parantaa työterveyspalveluita huomioimalla jalkaterveys osana työterveyden hoitoa. Tutkimus tuottaa uuden, testatun, jalkojen omahoidon koulutuspaketin hyödynnettäväksi työterveyshuollossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Stolt

Tiedote

Koulutusinterventio auttoi lisäämään tietoa jalkojen omahoidosta

31.12.2017

Hoitotyöntekijöiden jalat kuormittuvat merkittävästi työpäivän aikana ja jalkaterveys voi suoraan vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Dosentti ja yliopisto-opettaja Minna Stolt Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta toteutti tutkimuksen, jonka tavoitteena oli lisätä hoitotyöntekijöiden tietoa jalkojen omahoidosta ja edistää heidän jalkaterveyttään koulutusintervention avulla. Työsuojelurahasto tuki Stoltin tutkimusta post doc -stipendillä. 

Elektroninen jalkojen omahoidon koulutusinterventio

Tutkimuksessa osallistujat jaettiin koe- ja kontrolliryhmiin. Koeryhmä sai käyttöönsä elektronisen Jalkojen omahoidon koulutusintervention ja kontrolliryhmä huolehtii jaloistaan tavalliseen tapaan.

Koeryhmään kuului 56 leikkaussaleissa työskentelevää hoitotyöntekijää. Heillä oli kuukauden ajan käytössään elektroninen Jalkaterveyttä edistävä koulutusohjelmaa JEKO, jossa käytettiin opetusmenetelminä kirjallista materiaalia, kuvia, luentotallenteita ja videoita. JEKO:ssa tieto jalkojen omahoidosta oli jaettu neljään teemaan: 1) Jalkojen iho ja varpaiden kynnet, 2) Kengät ja sukat, 3) Jalkojen rakenne ja kipu ja 4) Jalkojen lihasvoima.

Tutkimuksen kuluessa sekä koe- että kontrolliryhmälle suoritettiin kolme mittausta, yksi ennen interventiota, toinen heti intervention jälkeen ja viimeinen mittaus kolme kuukautta intervention päättymisen jälkeen.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Jalkaterveyden arviointimittaria, Jalkojen omahoidon tietotestiä, Työtyytyväisyyskyselyä ja Pohjoismaista tuki- ja liikuntaelimistön kyselyä.

Tutkimuksesta hyötyä jalkojen omahoidon kehittämisessä

Stoltin tutkimus osoitti koulutusintervention tukevan jalkojen omahoidon tietojen kehittymistä. Tutkimus tuotti myös erityisesti työterveyshuollossa hyödynnettävää tietoa, kuten testatun jalkaterveyden koulutusohjelman JEKO:n jonka avulla voidaan edistää hoitotyöntekijöiden jalkaterveyttä ja sitä kautta myös hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Hankkeen aikana Stolt keräsi myös tietoa jalkavaivojen määrästä ja hoitotyöntekijöiden jalkojen omahoitokyvystä, jonka perusteella hoitotyön johtajat pystyvät kehittämään hoitotyötekijöiden työssä jaksamista.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön koulutuksessa, käytännössä ja tutkimuksessa huomioimalla jalkaterveyden arviointi ja hoito täydennyskoulutuksessa ja opetussuunnitelmissa.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Minna Stolt. . 2017. 21 sivua. Avaa

Stolt M, Kielo E, Katajisto J, Suhonen R & Leino-Kilpi H. 2017. Hoitotyöntekijöiden itsearvioimat tuki- ja liikuntaelinvaivat (hyväksytty Tutkiva Hoitotyö)

Stolt M, Miikkola M, Suhonen R & Leino-Kilpi H. 2017. Nurses’ perceptions of their foot health: implications for occupational health care. Workplace Health & Safety DOI: 10.1177/2165079917727011.

Stolt M, Suhonen R, Virolainen P & Leino-Kilpi H. 2016. Lower extremity musculoskeletal disorders in nurses: A narrative literature review. Scandinavian Journal of Public Health 44, 106-115.

Stolt M, Suhonen R, Kielo E, Katajisto J & Leino-Kilpi H. 2017. Foot health of nurses – a cross-sectional study. International Journal of Nursing Practice 2017 Aug;23(4). doi: 10.1111/ijn.12560.

Omahoitokokeilu lisäsi jalkaterveyttä. Tiedon silta 2018. https://tiedonsilta.fi/omahoitokokeilu-lisasi-jalkaterveytta/