Jämsän kaupungin toimintakulttuurin parantaminen

Hanketiedot

Hankenumero
200518

Hakija
Jämsän kaupunki

Toteuttaja
Humap Consultation Oy

Lisätietoja
Hannele Rahkonen
hannele.rahkonen@jamsa.fi

Toteutusaika
1.12.2020 - 1.4.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2020
13 645 euroa

Kokonaiskustannukset
27 290 euroa

Tulokset valmistuneet
4.4.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa käynnistetään asiantuntijoiden avulla työpajoissa ja digitaalisesti työskennellen prosessit, joilla lisätään Jämsän kaupunkiorganisaatiossa dialogisuutta, luottamusta sekä tulevaisuuteen suuntautuneisuutta muuttuneessa toimintaympäristössä rakennemuutoskuntana. Ajatuksena on kehittää luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä roolit ja vastuut kirkastamalla sekä yhteistyömalleja kehittämällä. Luottamushenkilöiden osuus hankkeesta on omakustanteista Jämsän kaupungille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele Rahkonen

Tiedote

Puheeksi ottamisen taito on organisaation keskeinen kyvykkyys

4.4.2022

Tiivistelmä

Jämsän toimintakulttuurin kehittämishankkeen tavoitteena oli johtajuuden yhteistyökykyisyys, luottamus, arvopohjaisuus ja dialogisuus työelämän laadun myönteisen kehittymisen ohella. Tavoiteltiin myös Jämsän toimintakyisyyden turvaamista muutoksissa. Toimintakulttuuria tukevat toimintamallit olivat toiveena. Kehittämistyöhön osallistuivat ylin johto, esimiehet sekä luottamushenkilöitä. Henkilöstö osallistui yhteistyöalustan kautta.

Lähtökohdat

Toimintakulttuurin parantaminen katsottiin tarpeelliseksi kaksoisjohtajuuden ongelmien vuoksi. Ilmeni viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välistä luottamuksen ja yhteistyön puutteita. Hankkeessa ulkopuolisena asiantuntijana toimi Humap Consultation Oy. Pääasiallisina menetelminä oli digitaalinen yhteistyöalusta sekä digitaalisesti toteutetut työpajat. Hankkeen toteutusajankohta oli 1.1.2020-1.4.2022.

Kohderyhmät

Hanke kohdistui koko Jämsän kaupunkiorganisaatioon sekä liikelaitoksiin: Jämsän Ateria- ja puhtauspalvelut -liikelaitokseen sekä Jämsän Vesi-liikelaitokseen. Hankkeessa olivat mukana omarahoitteisesti luottamushenkilöt. Hanke kohdistui Jämsän kaupunginhallituksen varsinaisiin jäseniin sekä kaupunginvaltuuston varsinaiseen ja varapuheenjohtajiin, johtoryhmän jäseniin, esimiehiin sekä yhteistyöalustaa hyödyntäen henkilöstöön. Työsuojelurahasto rahoitti henkilöstöön kohdistuvaa osuutta.

Menetelmät

Kehittämisessä hyödynnettiin digitaalista yhteistyöalustaa, jolla käytiin keskusteluita sekä kartoitettiin esimerkiksi nykytila hankkeen alussa ja lopussa. Kehittämisen perusajatuksena oli valittujen yhteisfoorumien kautta vaikuttaa koko kaupunkiorganisaation kulttuuriin siten, että yhdellä foorumilla esiin nostetut teemat välitettiin läpinäkyvästi kaikille muille käytetyille foorumeille mukaan lukien työyhteisöt.

Vaikuttavuus

Haasteet luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä eivät poistuneet. Prosessi tuotti parempia valmiuksia keskustella. Kaupunginhallitus loi oman toimintansa ohjaajaksi vielä osin keskeneräisen pelikirjan. Esimiesten kanssa päästiin pidemmälle oppivan kokeilukulttuurin synnyttämisessä ja vahvistamisessa sekä vertaistuen tarjoamisessa. Digitaalisista yhteistyömenetelmistä opittiin uutta ja ne tulivat etätyösuosituksen aikaan kuin tilauksesta. Henkilöstön kokema toimintakulttuuri vahvistui.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeesta opittiin digitaalisten taitojen lisäksi, että tietyt rajat ja peruskulmakivet organisaatiossa on asetettava. Keskustelua toimintakulttuurista on ylläpidettävä: sen on oltava rakenteellinen osa toimintakulttuuria. Puheeksi ottamisen taito on tunnistettu keskeiseksi organisaation kyvykkyydeksi. Hankkeesta muiden kuntien hyödynnettäväksi kunnallisdemokratian kehittämiseen soveltuu oppimme dialogisuudesta: päätökset vaativat rinnalleen dialogisia ja moninäkökulmaisia valmisteluprosesseja.

Aineisto

Hannele Rahkonen. Jämsän kaupunki. Jämsän kaupungin toimintakulttuurin kehittämishanke. Loppuraportti. 2022. Avaa