Jännitteistä uudistumisen voimaa. Keinoja organisaatioille tulkita, ratkaista ja hyödyntää jännitteitä (JÄNNITE)

Hanketiedot

Hankenumero
117149

Hakija
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Toteuttaja
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Lisätietoja
Merja Airola
merja.airola@vtt.fi

Toteutusaika
1.4.2017 - 31.12.2019

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2017
99 000 euroa

Kokonaiskustannukset
133 600 euroa

Tulokset valmistuneet
19.2.2020

Tiivistelmä

Kaikissa organisaatioissa kohdataan muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä sisäisistä uudistamistarpeista johtuvia muutospaineita, jotka johtavat ihmisten ja ryhmien välisiin sekä organisaation toimintaa koskeviin jännitteisiin. Tavanomaisesti jännitteet ymmärretään suhteellisen kapeasti kielteisinä ilmiöinä. Tutkimuksessamme jännitteen käsite kuvaa sen sijaan organisaation toimintatilanteen dynamiikkaa ja vaihtoehtoja kompleksisessa tomintaympäristössä. Tutkimuksessa kehitetään kompleksisten adaptiivisten järjestelmien teoriaan (CAS) perustuvaa viitekehystä organisaatioissa esiintyvien jännitteiden a) tunnistamiseksi ja luokkittelemiseksi, b) hyödyntämiseksi ja c) ratkaisemiseksi erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä ei ole määriteltävissä yksiselitteistä vastausta jatkuvasti kehkeytyviin johtamisen ja organisoitumisen haasteisiin. Tämä tuottaa yhtäältä jännitteitä organisaatioissa, mutta toisaalta toimii uutta luovien ja innovatiivisten toimintamallien lähtökohtana, mikäli jännitteitä osataan ratkaista ja hyödyntää rakentavasti. Lähemmin tutkimuksessa analysoidaan ja kehitetään yhteistyössä tutkittavien organisaatioiden kanssa niiden kykyä tunnistaa, tulkita arvioida, ratkaista ja hyödyntää jännitteitä. Tavoitteena on luoda itseorganisoituva, jatkuva ja uutta luova dialogi organisaatioiden omaksi jännitteiden käsittelyn käytännöksi. Tutkimus valmistuu tammikuussa 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö

Merja Airola

Tiedote

Jännitteistä uutta voimaa - Keinoja organisaatioille jännitteiden tulkintaan ja hyödyntämiseen

19.2.2020

Tiivistelmä

Organisaatioissa jännitteet tulkitaan helposti toiminnan virheinä tai henkilöiden välisinä ristiriitoina. Tässä hankkeessa organisatorisia jännitteitä tarkasteltiin systeemisenä ja moniulotteisena ilmiönä, jotka ovat organisaation luonnollinen ominaisuus, joita ei voi poistaa, hallita ja siten pysyvästi ratkaista. Hankkeessa toteutettiin kaksi tapaustutkimusta: toinen kirjasto-organisaatiossa ja toinen prosessiteollisuuden organisaatiossa. Kehittämisessä hyödynnettiin dialogista menetelmää. Jännitteisiin tulisi organisaatioissa suhtautua uteliaan avoimesti, tarkastella monesta näkökulmasta, rakentaa toimintatapoja yhdessä henkilöstön kanssa ja siten kehittää myös organisaation muutosjoustavuutta.

Lähtökohdat

Vaikka jännitteet tuovat haasteita organisaatioihin, ne ovat myös tärkeitä huomiomerkkejä. Parhaimmillaan jännitteet tuottavat uusia ratkaisuja. Tutkimus perustuu systeemiteoreettiseen tarkasteluun ja dialogiseen yhteiskehittämiseen ja sen tavoitteena oli kuvata tapaus-organisaatioiden keskeiset jännitteet, ja miten niihin on johtamisella vastattu, miten jännitteitä tunnistetaan ja arvioidaan ja miten niihin vastataan, sekä miten jännitteiden käsittelyä organisaatioissa voitaisiin parantaa.

Aineisto

Hankkeeseen osallistuneet organisaatiot olivat prosessiteollisuuden organisaation kahden yksikön edustajat, Vaasan kulttuuri- ja kirjastopalvelut-yksikkö, josta mukana johtoryhmä, palveluvastaavat, avainhenkilöt sekä henkilöstö. Tämän lisäksi kirjastotoimenjohtajat viidessä kaupungissa Etelä-Suomessa.

Menetelmät

Tutkimuksen pääaineiston muodostivat kirjasto-ja prosessiorganisaation tapaustutkimukset, joissa toteutettiin teemahaastattelut ja työpajatyöskentelyä. Työpajatyöskentelyssä kehitettiin organisaation johdon ja henkilöstön edustajien kanssa yhteiskehittäen uusia tapoja tunnistaa, analysoida ja käsitellä jännitteitä. Menetelmällisesti tukeuduttiin dialogiseen organisaatiokehittämiseen, jolla edistettiin johdon ja henkilöstön omaehtoisia keskusteluun perustuvia ratkaisumalleja.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeen tuloksena jännitteitä tarkastellaan toisiinsa nivoutuvina ”kimppuina”, jotka heijastelevat organisaation perustavaa laatua olevia ja pysyviä jänniteitä eli paradokseja. Jännitteitä tulisi analysoida moninäkökulmaisesti, luoda yhteisöllisiä ratkaisuja ja soveltaa iteratiivisena prosessina. Jännitteiden tunnustaminen toimivan organisaation luonnolliseksi ominaisuudeksi, tunnistaminen ja aktiivinen käsittely ovat tärkeitä organisaation muutosjoustavuuden eli resilienssin elementtejä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta tietoa ja erilaisen näkökulman organisatoristen jännitteiden ymmärtämiseen, tunnistamiseen ja aktiiviseen käsittelyyn organisaatioissa. Menetelmät ovat yksinkertaisia ja perustuvat siihen, että organisaatiot nähdään kompleksisina systeemeinä ja jännitteet luonnollisena osana toimivan organisaation toimintaa. Tuloksena kuvattu lähestymistapa ja menetelmät ovat sovellettavissa erilaisiin työpaikkoihin sisäisten tai ulkoisten fasilitoimana dialogisena yhteiskehittämisenä.

Aineisto

Mika Nieminen, Heli Talja, Merja Airola, Marinka Lanne, Jouko Heikkilä, Marja Ylönen. Jännitteistä uutta voimaa: Keinoja organisaatioille jännitteiden tulkintaan ja hyödyntämiseen. Loppuraportti. VTT. 2019.
ISBN (sähköinen) 978-951-38-8720-9
ISBN (painettu) 978-951-38-8721-6 Avaa

Jännitteistä uutta voimaa. Keinoja organisaatioille jännitteiden tulkintaan ja hyödyntämiseen. Kalvosarja organisaatioiden käyttöön. 2020. Avaa

Organisational tensions as a source of renewal. Means for organizations to explore and exploit tensions. Presentation. 2020. Avaa