Jatkotutkimus työntekijälähtöisestä innovaatiotoiminnasta asiantuntijaorganisaatioissa

Hanketiedot

Hankenumero
113167

Hakija
Tiina Tuominen

Toteuttaja
Tiina Tuominen

Lisätietoja
Tiina Tuominen
tiina.tuominen@tuni.fi

Toteutusaika
1.10.2013 - 15.4.2014

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2013
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.4.2014

Tiivistelmä

Tutkimus valottaa työntekijälähtöisen innovaatiotoiminnan muotoja asiantuntijaorganisaatioissa, joissa innovaatiotoiminta on lähtökohtaisesti palvelutoimintaan ja -käytäntöihin kietoutunutta. Työntekijälähtöinen innovaatiotoiminta on suhteellisen uusi diskurssi, ja empiirinen tieto sen toteutumismuodoista ja organisoimisesta eri konteksteissa on edelleen vähäistä. Tässä tutkimuksessa sovelletaan sosiaalisen rakenteen, toimijuuden ja rooliteorioiden näkökulmaa kuvaten työntekijöiden toiminnan mahdollisuuksia, heihin kohdistuvia toimintaodotuksia ja niistä muodostuvaa kollektiivista toiminnan rakennetta asiantuntijatyön kontekstissa.

Tutkimusaineiston muodostaa viidessä suomalaisessa asiantuntijayrityksessä tehty tapaustutkimus. Tutkimus pohjautuu aihepiiristä tehtyyn väitöskirjatutkimukseen, jonka keskeisiä havaintoja jatkoanalysoidaan kolmeen tutkimusdiskurssin näkökulmasta. Näitä ovat 1) muutostoimijuuden lähteet asiantuntijaorganisaatioissa, 2) roolirakenne-käsite monitasoinen innovaatiotoiminnan tutkimuksessa, ja 3) suora ja epäsuora johtaminen asiantuntijaorganisaatioiden innovaatiotoiminnassa. Tulokset julkaistaan tieteellisinä artikkeleina, jotka lähetetään julkaisuprosessiin kevään 2014 aikana. Lisäksi tuloksista julkaistaan ammattiartikkeleita ja blogikirjoituksia keväällä 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Tuominen

Tiedote

Työntekijä innovoijaksi heti startissa

15.4.2014

Tutkijatohtori Tiina M. Tuominen korostaa työntekijälähtöisen innovoinnin tärkeyttä. Innovointiin alusta asti osallistuminen luo työntekijöille voimavaroja, joista on hyötyä sekä päivittäisissä töissä että jatkoinnovoinnissa.

Työntekijöiden osaaminen, heidän toimijuusedellytyksensä ja palvelut kehittyvät pitkälti yhteen kietoutuneina. Tämä myönteinen kierre on syytä ottaa huomioon, kun organisoidaan kehittämistä. Hyvän kierrettä ei synny, jos kehittämistä ohjaisivat konsultit tai kehittämisosasto irrallaan käytännön toiminnasta.

Tulokset perustuvat artikkeliin, jota Tuominen viimeisteli julkaisukuntoon Aalto-yliopiston Muuvi-projektissa (TSR 115374).

Artikkelissaan Tuominen syventää väitöskirjansa havaintoja toimintamahdollisuuksien hajautumisesta. Artikkelissa Tuominen paneutuu niin yksilölliseen muutostoimijuuteen kuin yhteisön roolirakenteisiin. Aineisto koostuu 54 haastattelusta, viidestä asiantuntijaorganisaatiosta. Työsuojelurahasto tuki Tuomisen jatkotutkimusta stipendillä.

Kaikilla voi olla piilokykyjä

Kaikilla työntekijöillä voi olla piileviä voimavaroja, jotka auttaisivat organisaatiota. Niinpä Tuominen esittää, että innovaatioaihioita kehitellään mahdollisimman avoimesti. Näin työntekijät voivat itse tuoda esiin kenties hyödyllistä osaamistaan, kontaktejaan ja kokemuksiaan.

Johto voi osoittaa työnkuviin kirjattavien tehtävien sijaan työntekijöille toivottavaa innovointia, jolloin työntekijät voivat itse päättää, milloin ja missä määrin he siihen ryhtyvät.

Johtolähtöisissä kehittämishankkeissa on tarkasti suunniteltava kehittämiskokoonpano niin, että mukana on strategista tietämystä, tietoa asiakkaista ja kontakteja heihin sekä käytännön rutiinien tuntemusta.

Kokonaisuus tilannesidonnaisesti

Sama työntekijä voi joissakin hankkeissa vain ideoita kehittämistä, toisissa osallistua päätöksentekoon, ja kolmansissa toteuttaa uudistukset itsenäisesti. Tämä riippuu siitä, millaista tietoa ja valtaa työntekijällä on uudistettavaan kokonaisuuteen.

Organisaation siis pitää käyttää tilannesidonnaista harkintaa, kun soveltaa kehittämismalleja.

Työn monipuolisuus hyväksi

Monipuoliset toimeksiannot ja mahdollisuus alusta asti osallistua projektien suunnitteluun ja kehittämiseen näyttävät tarjoavan työntekijöille voimavaroja, jotka hyödyttävät sekä palveluita että innovaatioita.

Esimerkiksi tiukasti tuotteistettua ja rutinoitua palvelua tarjoavat henkilöt eivät välttämättä saa kokemuksia, jotka mahdollistavat kriittisen pohtimisen ja siten innovointimahdollisuuksien tunnistamisen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Tuominen, T. and Martinsuo, M. 2018. ”Employees’ agency in the formalisation of knowledge-intensive business service processes: A cross-case comparison”, Journal of Service Theory and Practice  https://doi.org/10.1108/JSTP-10-2017-0184

Tuominen, Tiina M. and Mikko H. Lehtonen, The Emergence of Transformative Agency in Professional Work. Organization Studies. Prepublished September 23, 2017. DOI: 10.1177/0170840617717093 http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0170840617717093