Johdon ketteryysihanne ja sitä haastavat työntekijöiden selonteot teollisuusyrityksen muutoksessa kohti ketteryyttä

Hanketiedot

Hankenumero
200049

Hakija
Outi Vanharanta

Toteuttaja
Outi Vanharanta

Lisätietoja
Outi Vanharanta
outi.vanharanta@aalto.fi

Toteutusaika
2.7.2020 - 4.7.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 120 euroa

Tiivistelmä

Esitys perustuu laadulliseen tutkimukseen koskien organisaatiomuutosta, jossa pyrkimyksenä oli muuttaa suomalaisen teollisuusyrityksen toimintakulttuuri ketteräksi luopumalla Microsoftin toimistotyökaluista ja siirtymällä käyttämään Googlen työkaluja sekä kannustamalla uudenlaiseen työntekemisen tapaan. Tutkimus ammentaa kriittisestä organisaatiotutkimuksesta ja tarkastelee miten ketteryysdiskurssia uudelleentuotetaan yhtäältä johdon ja toisaalta työntekijöiden puheessa. Tavoitteena on ymmärtää, minkälaiseksi ketterän työntekijän ihanne rakentuu johdon muutospuheessa ja miten työntekijät haastavat tätä ihannetta reagoidessaan johdon muutospyrkimyksiin. Tutkimusaineisto muodostuu haastattaluista (41 kpl), kahdesta ryhmähaastattelusta sekä muutokseen liittyvästä organisaation sisäisestä dokumentaatiosta kuten muutoksen viestintämateriaalista sekä muutokseen liittyvistä kokousmuistioista. Organisaation muutoshankkeen etenemistä seurattiin noin kahden vuoden ajan, ja haastatteluja tehtiin muutoksen eri vaiheissa. Tutkimus valottaa ketteryyden lisäämiseen pyrkivän muutoksen taustalla olevaa johdon ketteryysihannetta sekä sen tuottamia jännitteitä ja identiteettikonflikteja teollisuusyrityksessä. Vaikka ketteryyttä on tutkittu verrattain paljon, siihen pyrkivää muutosta ja sen tuottamia jännitteitä ei ole tarkasteltu etenkään teollisuuyrityksen kontekstissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Outi Vanharanta