Johdon rooli yhteiskehittämiseen perustuvan työkyvyn ja terveyden edistämisen vakiinnuttamiseksi työpaikalle ja työterveysyhteistyöhön.

Hanketiedot

Hankenumero
118003

Hakija
Merja Turpeinen

Toteuttaja
Merja Turpeinen

Lisätietoja
Merja Turpeinen
merja.turpeinen@ttl.fi

Toteutusaika
28.5.2018 - 4.6.2018

Työsuojelurahaston päätös
7.2.2018
650 euroa

Kokonaiskustannukset
650 euroa

Tulokset valmistuneet
4.6.2018

Tiivistelmä

Hanke esittelee tutkimustuloksia johdon ja esimiesten tehtävistä, vastuista ja rooleista yhteiskehittämiseen perustuvan työkyvyn ja terveyden edistämisen vakiinnuttamiseksi työpaikalle ja työterveysyhteistyöhön. Tavoitteena on myös saada palautetta implementoinnin kansainvälisiltä asiantuntijoita tutkimuskäsikirjoituksen viimeistelyyn sekä verkostoitua alan pohjoismaisiin tutkijoihin. Esitys pidetään EIC:n (European Implementation Collaborative) ”The 3rd Nordic Implementation Conference” 28.-30.5.2018 Kööpenhaminassa. Esityksessä selvitetään tutkimuksen systeemistä lähestymistapaa, uusien ajattelu- ja toimintamallien ja työkalujen käyttöönoton prosessien kompleksisuutta ja yhteiskehittämistä systeemisen muutoksen välineenä työpaikoilla. Johdon ja esimiesten roolia on empiirisestä aineistosta luettu innovaatiokehyksessä sekä yhteiskehittämisen arvon muotoutumisen prosessina, johon johdon ja esimiesten tehtävät on mallinnettu vaihe vaiheelta. Tulokset osoittavat sekä teoreettista ja käytännöllistä hyödynnettävyyttä. Samalla tehdään tunnetuksi suomalaisen työelämän laadun kehittämistyötä ja työpaikkaterveyden edistämisen yhteiskehittämishankkeita. Esitys pohjautuu aiempaan TSR-hankkeeseen 114397 ”Edellytykset vaikuttavaan terveyden edistämiseen työterveysyhteistyössä”. Vuonna 2017 päättynyt tutkimus tuotti tietoa yhteiskehittämiseen perustuvien toimintatapojen vakiinnuttamisesta työterveysyhteistyöhön ja työpaikoille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Merja Turpeinen

Tiedote

Konferenssiesitys terveyden edistämisestä työpaikoilla yhteistoimin

4.6.2018

Työterveyslaitos on selvittänyt työhyvinvointihankkeiden vaikuttavuuden edellytyksiä, kun työpaikalla edistetään terveyttä työterveysyhteistyössä yhteiskehittämisen periaatteita noudattaen. Työterveyslaitoksen erikoistutkija Merja Turpeinen esitteli tutkimushankkeen tuloksia toukokuussa implementointialan konferenssissa Kööpenhaminassa.

Esityksessään Turpeinen kuvasi yhteiskehittämisen sykliä, kun terveyttä edistetään työpaikalla ja työterveysyhteistyössä yhteiskehittämiseen perustuen. Lisäksi Turpeinen avasi esityksessään sitä, miten johdon tulisi toimia ja mihin osallistua, kun työpaikan terveyden edistämisen käytäntöjä kehitetään yhteiskehittämiseen perustuvaksi.

Turpeisen esitys perustui Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankkeen 114397 Edellytykset vaikuttavaan terveyden edistämiseen työterveysyhteistyössä osatuloksiin johdon ja esimiesten roolin osalta.

Turpeinen sai konferenssissa implementoinnin kansainvälisiltä asiantuntijoilta palautetta tutkimuskäsikirjoituksen viimeistelyyn ja verkostoistui alan pohjoismaisten tutkijoiden kanssa. Turpeisen aikomuksena on hyödyntää konferenssissa esiteltyjä implementaatioteorioita ja -viitekehyksiä tutkimustyössään jatkossa aiempaa suunnitelmallisemmin.

The 3rd Nordic Implementation -konferenssin järjesti European Implementation Collaborative, jonka tavoitteena on tukea näyttöön perustuvien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen implementaatiota. Työsuojelurahasto tuki Turpeisen konferenssivierailua matkastipendillä.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Merja Turpeinen. The role of management in developing workplace health promotion (WHP) practices through co-creation. Kalvoesitys. https://www.tsr.fi/http://Merja Turpeinen, FIOH

Turpeinen, Merja; Ylisassi, Hilkka; Hirvonen, Leena; Laitinen, Jaana (2016) Edistetään terveyttä työpaikoilla yhteistoimin. http://www.julkari.fi/handle/10024/131977