Johtajien työhyvinvointi ja työhyvinvoinnin eri ulottuvuudet

32nd EFVET Annual Conference 2023, European Forum for Vocational Education & Training. 25.10-28.10.2023. Rhodos, Kreikka.

Hanketiedot

Hankenumero
230424

Hakija
Annemaija Summanen

Toteuttaja
Annemaija Summanen

Lisätietoja
Annemaija Summanen
annemaija.summanen1958@gmail.com

Toteutusaika
25.10.2023 - 28.10.2023

Työsuojelurahaston päätös
8.11.2023
1 100 euroa

Kokonaiskustannukset
1 836 euroa

Tulokset valmistuneet
27.2.2024

Tiivistelmä

Väitöstyöhön pohjautuvassa konferenssiesityksessä luennoidaan työhyvinvoinnin eri ulottuvuuksista työuupumuksesta – työn imuun ja hyvästä johtamisesta. Luentoesityksen jälkeen ryhmitytään workshop ryhmiin keskustelemaan johtajien työhyvinvoinnintiloista. Keskustelujen tulokset esitetään, nauhoitetaan ja tulokset raportoidaan konferenssiin osallistujille. Johtajien ja esihenkilöiden työhyvinvoinnilla ja jaksamisella on merkitystä sekä suomalaisessa että kansainvälisessä kontekstissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annemaija Summanen

Tiedote

Johtajien ja esimiesten hyvinvointi vihreän siirtymän johtamisessa

27.2.2024

Tiivistelmä

Väitöstyöhön pohjautuvassa konferenssiesityksessä kuvattiin työhyvinvoinnin eri ulottuvuuksia: työuupumuksesta – työn imuun ja johtamisen merkityksestä työhyvinvointiin. Esityksessä perehdyttiin johtajien toisistaan poikkeaviin työuupumuskertomuksiin kertomustyypeittäin: Kiistäjäkertomus, Sinnittelijäkertomus, Selviytyjäkertomus ja Puolustajakertomus. (Video) Esityksen jälkeen ryhmityttiin workshop ryhmiin keskustelemaan johtajien työhyvinvoinnintiloista. Lopuksi ryhmän jäsen esitti osallistujille keskustelujen tulokset. Esitykset nauhoitettiin ja tulokset tullaan raportoimaan konferenssiin osallistujille. Johtajien ja esihenkilöiden työhyvinvoinnilla ja jaksamisella on merkitystä sekä suomalaisessa että kansainvälisessä kontekstissa.

Tausta

Konferenssiin osallistumisen lähtökohta oli jakaa tutkimukseni tuloksia kansainväliselle EFVET järjestön kokoukseen osallistujille. Johtajien työhyvinvointikeskustelu oli käynnistetty EFVET(-22) Kuopiossa. Tavoitteena lisätä ymmärrystä johtajien työuupumuksesta ja sen vaikutuksesta organisaatioon. Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta ei ole yhdentekevää, miten esimiehet ja johtajat jaksavat. Mielenkiintoista oli kuulla, että yhdessä puhuminen oli nähty jo yhtensä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Aineisto

Esitys sisälsi teorian, johon työuupumuksen narratiiviset kertomustyypit on lisätty. Väitöstyö (2019) ”Kuntien johtoryhmän jäsenten työuupumuskertomuksia Kiistäen, sinnitellen, selviytyen vai puolustaen? Narratiivinen tutkimus ei ole metodi eikä koulukunta, vaan muodostelma kertomuksiin liittyvää tutkimusta. Ihminen tekee oman näkemyksensä ymmärrettäväksi merkityksiä tuottamalla. Narratiivisuus kuuluu laadulliseen tutkimukseen, tavoitteena pyrkiä ymmärtämään ja tulkitsemaan tutkittavaa ilmiötä.

Tulokset ja johtopäätökset

Työryhmätyöt on nauhoitettu ja niiden sanelunpurku on kesken. Salissa kerrottujen tulosten osalta voi todeta, että tarvetta keskustelulle ja vuoropuhelulle on myös vihreän siirtymän aikana muutosjohtajina toimiville johtajille ja esihenkilöille. Johtajat ovat työssään hyvin kiireisiä. Aikapaineet ja ajanhallinta sekä aseman yksinäisyys haastaa organisaatiomuutosten aikana heidän hyvinvointiaan. Tämän vuoksi oman hyvinvoinnin eri tilojen tunnistaminen ja tarvittaessa avun hakeminen on tärkeää.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työpaikan tulisi käsitellä entistä enemmän työuupumusta organisaation ongelmana ja tehdä tarvittavia työnjohdollisia toimenpiteitä. Tällä hetkellä tutkimusten mukaan tiedetään, että suomalaisten työhyvinvointi ei ole palannut koronapandemian edeltävälle tasolle. Etätyössä on hyötyjä mutta siinä on nähtävissä myös haittoja, joten työnteon ääripäät, työuupumus ja työninnostus on hyvä tunnistaa oman jaksamisen osalta.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa