Johtajuuden relationaaliset käytännöt innovatiivisessa yrityksessä

Hanketiedot

Hankenumero
113046

Hakija
Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Synergos

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Synergos

Lisätietoja
Harri Talonen
harri.talonen@uta.fi

Toteutusaika
1.4.2013 - 30.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.4.2013
49 600 euroa

Kokonaiskustannukset
62 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2013

Tiivistelmä

Tutkimuksen kohdeilmiö on johtajuus relationaalisina käytäntöinä.

Tavoitteena on suunnitella ja kehittää yrityksissä sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvia käytäntöjä, joissa puolestaan kehkeytyy yritystä hyödyttäviä innovatiivisia ratkaisuja.

Tutkimuksen relationaalinen orientaatio pohjautuu sosiaalisiin prosesseihin; yksilöt, johtajuus, strategiat ja muut relationaaliset todellisuudet rakentuvat yhteisissä käytännöissä, jolloin todellisuuksia tulkitaan yritysten henkilöstön ja tutkijan muodostamissa suhteissa.
Yrityksen paikalliset suhteet, historia, nykyisyys, tulevaisuus ja konteksti rajaavat emergentit totuudet tiettyihin kehyksiin. Niiden puitteissa päätökset ja toimenpiteet syntyvät yhteisen merkityksenannon kautta, jolloin yrityksiin rakentuu johtajuuden liha.

Johtajuuden liha on metafora kehon ja mielen vastavuoroisesta liikkeestä, joka synnyttää jatkuvasti johtajuustietoa. Johtajuuden liha perustuu ajatukseen holistisesta tiedonmuodostuksesta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarkoittaen kehollisen ja älyllisen tietämisen keskinäistä riippuvuutta. Tässä tutkimuksessa vuorovaikutus nähdään tasavertaisten yksilöiden osallistumisena vuoropuheluun muodollisesta asemasta riippumatta.

Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä 30.9.2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Talonen

Tiedote

Kokonaisvaltainen johtajuus ei ole yrityksissä vielä tuttu

30.9.2013

Yritykset eivät ole tietoisia johtajuustutkimuksessa kehitetystä
kokonaisvaltaisesta johtajuudesta. Relationaalisiin käytäntöihin
perustuva johtajuus ei esiinny yritysten prosesseissa, todetaan
Tampereen yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksen
tutkimuksessa. Työsuojelurahasto tuki tutkimusta.

Tutkimuksen mukaan tämä on yleinen ongelma
organisaatiotutkimuksen ja yritysten johtajuuskäytäntöjen välillä
eikä tutkimustieto ei siirry organisaatioiden käytäntöihin.
Yrityksissä johtajuus ymmärretään yleensä johtajien älylliseksi
toiminnoksi alaisia kohtaan. Tässä tutkimuksessa vuorovaikutus
nähtiin tasavertaisten yksilöiden osallistumisena vuoropuheluun
muodollisesta asemasta riippumatta. Tämän takia on syytä kiinnittää
huomiota alaisten rooliin johtajuuden rakentumisessa ja keholliseen
johtajuuteen johtajuuden kehittyessä esimiesten ja alaisten
välisissä yhdenvertaisissa suhteissa.

Relationaaliset käytännöt ovat toistuvia
yhteisöllisiä prosesseja, joihin osallistuu yrityksen tai yksikön
koko henkilöstö. Näin yritykseen kehkeytyy oma paikallinen
toimintamalli.
  Relationaalisissa käytännöissä korostuvat koko
henkilöstön osallistuminen vuoropuheluun sekä moniäänisyys,
yhteisöllisyys ja kehittyvien ratkaisujen kontekstuaalisuus.
 Johtajuuden liha on metafora kehon ja mielen
vastavuoroisesta liikkeestä, joka synnyttää jatkuvasti
johtajuustietoa. Johtajuuden liha perustuu ajatukseen holistisesta
tiedonmuodostuksesta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja se
tarkoittaa kehollisen ja älyllisen tietämisen keskinäistä
riippuvuutta.

Tutkijat olivat yhteydessä 230 Suomen
suurimpaan yritykseen. Tutkimuksen aikana valmistui Aarne Kilpimaan
väitöstutkimus aiheesta (TSR
108221). Johtajuuden relationaalisiin
käytäntöihin pureutuva väitöstutkimus on ensimmäinen aiheesta
julkaistu tutkimus.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9201-3 Avaa

Kilpimaa Aarne. 2013. Johtajuus relationaalisina käytäntöinä yrityksen strategisessa muutoksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1848. ISBN 978-951-44-9200-6 (nid.) ISSN-L 1455-1616 ISSN 1455-1616 Verkkojulkaisu: Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1328 ISBN (pdf) 978-951-44-9201-3 ISSN 1456-954X

http://tampub.uta.fi