Johtajuuden visuaaliset kategoriat

Hanketiedot

Hankenumero
116322

Hakija
Jari Martikainen

Toteuttaja
Jari Martikainen

Lisätietoja
Jari Martikainen
jarimatti.martikainen@gmail.com

Toteutusaika
31.8.2016 - 12.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
550 euroa

Kokonaiskustannukset
1 472 euroa

Tulokset valmistuneet
12.9.2016

Tiivistelmä

Osallistun matkastipendin turvin Slovenian Bledissa 1.-4.9. 2016 järjestävään konferenssiin (The 8th Art of Management and Organization Conference), joka tarkastelee johtajuuden ja työelämän tutkimusta luovista ja taidepainotteisista näkökulmista käsin. Pidän konferenssissa esitelmän ”Visual Categories of Leadership” (Johtajuuden visuaaliset kategoriat). Esitelmä perustuu tutkimukseen, jossa tarkasteltiin visuaalisten tekijöiden roolia johtajuuden määrittelyssä. Tutkimukseen osallistujille näytettiin muotokuvamaalauksia, joita he tarkastelivat kuvina johtajista. Tutkimus osoitti, että osallistujat tekivät visuaalisten vihjeiden perusteella pitkälle meneviä tulkintoja niin johtajan persoonasta kuin hänen johtamistyylistään ja vuorovaikutustaidoistaan. Visuaaliset seikat – ilmeet, eleet, pukeutuminen, tilan käyttö, värit – ovat selkeästi merkittävässä osassa niin johtajuuden määrittelyssä kuin työyhteisön vuorovaikutuksen rakentumisessa. Konferenssiin osallistumisen tavoitteena on esitellä kansainvälisellä foorumilla innovatiivinen tutkimusmenetelmä, jossa kategoria-analyysia sovellettiin visuaaliseen aineistoon. Toinen tärkeä tavoite on saada ajantasainen käsitys muista luovista ja taidepainotteisistä menetelmistä, joita tällä hetkellä sovelletaan johtajuus- ja työorganisaatiotutkimukseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Martikainen

Tiedote

Johtajuuden määrittelyä visuaalisista vihjeistä

12.9.2016

FT, visuaalisen kulttuurin opettaja ja sosiaalipsykologian jatko-opiskelija Jari Martikainen osallistui kansainväliseen konferenssiin, jossa teemana oli taidelähtöisten menetelmien käyttö johtajuus- ja organisaatiotutkimuksessa.

The 8th Art of Management and Organization -konferenssi järjestettiin 1.–4. syyskuuta 2016 Bledissä, Sloveniassa. Tilaisuus pidettiin IECD-Bled School of Management -oppilaitoksessa, joka on yksi edelläkävijä taidelähtöisten menetelmien soveltamisessa alan koulutukseen.

Työsuojelurahasto tuki Martikaisen matkaa stipendillä.

Martikainen piti konferenssissa esitelmän Visual Categories of Leadership. Esityksessä hän kävi läpi tutkimusta, jossa selvitettiin visuaalisten tekijöiden roolia johtajuuden määrittelyssä.

Visual Categories of Leadership -tutkimus on osa tutkimuskokeiluja, joissa Martikainen on soveltanut taidelähtöisiä tutkimusmenetelmiä johtamis- ja organisaatiotutkimukseen. Kokeiluihin ovat osallistuneet myös FT Anneli Hujala ja YTT Sanna Laulajainen Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta.

Stereotypioita ja tabuja

Tutkimuksessa sovellettiin jäsenyyskategoria-analyysia visuaaliseen aineistoon ja selvitettiin, millaisia johtajuuden kategorioita rakennetaan johtajia esittävien muotokuvamaalausten pohjalta.

Vaikka jäsenyyskategoria-analyysin kehittäjä Harvey Sacks kiinnitti jo menetelmän alkuvaiheessa huomiota visuaalisen merkitykseen kategorisoinnissa, jäsenyyskategoria-analyysia on sovellettu pääasiassa kielellisiin aineistoihin.

Tutkimuksessa muotokuvien perusteella tunnistettiin sekä stereotyyppisiä johtajuuskategorioita – autoritaarinen, demokraattinen, laissez-faire – että kategorioita, jotka poikkesivat stereotyyppisistä käsityksistä.

Poikkeavissa kategorioissa tuli esiin johtajuuden tabuja, kuten seksuaalisuutta ja tunteiden näyttämistä. Lisäksi visuaalinen aineisto nosti esiin viimeaikaisen johtajuustutkimuksen lähestymistapoja, kuten palveleva ja eettinen johtajuus.

Tietoisesti ja tiedostamattomasti

Tutkimuksen keskeisen tuloksen mukaan johtajia ja johtajuutta luokitellaan visuaalisten elementtien perusteella – muun muassa ilmeet, eleet, asennot, vaatetus, sijainti tilassa, väri. Tämä tapahtuu sekä tietoisesti että tiedostamattomasti.

Tutkimukseen osallistujat tekivät visuaalisten vihjeiden perusteella pitkälle meneviä tulkintoja niin johtajien johtamistyyleistä, kommunikointitavoista kuin heidän persoonistaan.

Visuaalinen aineisto ohjasi osallistujia reflektoimaan paitsi johtajuutta, myös omia käsityksiään johtajuudesta, mikä nosti esiin tiedostamattomia käsityksiä.

Se miten kategorisoimme ihmisiä, vaikuttaa siihen, miten kohtaamme heidät. Siksi on tärkeää, että kiinnitämme huomiota myös visuaaliseen ulottuvuuteen, kun määrittelemme käsityksiämme johtajista ja johtajuudesta.

Taidelähtöiset menetelmät tarpeellisia

Tapahtumassa esiteltiin laaja kirjo taidelähtöisiä tutkimusmenetelmiä, joita on sovellettu ja sovelletaan johtamistutkimukseen.

Konferenssi vahvisti Martikaisen mukaan käsitystä taidelähtöisten tutkimusmenetelmien tarpeellisuudesta ja soveltuvuudesta johtamistutkimukseen. Suomessa näiden menetelmien soveltaminen organisaatio- ja johtamistutkimuksessa on vielä vähäistä.

Martikaisen tavoitteena on jatkaa tutkijakollegoiden kanssa johtajuuden ja organisaatioiden tutkimista taidelähtöisin menetelmin ja mahdollisesti edetä pienimuotoisista tutkimuksista suurempiin tutkimushankkeisiin.

Toimittaja
Leena Huovila