Johtajuus julkisessa terveydenhuollossa lääkäri- ja hoitajajohtajien kokemana

Hanketiedot

Hankenumero
200499

Hakija
Anne Koskiniemi

Toteuttaja
Anne Koskiniemi

Lisätietoja
Anne Koskiniemi
anne.koskiniemi@ulapland.fi

Toteutusaika
1.2.2021 - 15.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2020
18 000 euroa

Kokonaiskustannukset
18 000 euroa

Tulokset valmistuneet
3.1.2022

Tiivistelmä

Stipendikaudella kirjoitan yhteenveto-osion, ts. meta-analyysin, artikkeliväitöskirjaani. Väitöstutkimukseni avaa täysin uudella tavalla kaksoisroolijohtajuutta julkisessa terveydenhuollossa. Eksistentialistis-fenomenologinen lähestymistapa kaksoisroolijohtajuuteen nostaa esiin kliinikkojen johtamisen ja henkilökohtaisen johtajuuden kehittymisen keskeisimmät tekijät, mahdollistaen terveydenhuollon johtamisjärjestelmän kannattavan, tarkoituksenmukaisen kehittämisen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Koskiniemi

Tiedote

Kaksoisroolijohtajuus julkisessa terveydenhuollossa lääkäri- ja hoitajajohtajien kokemana

3.1.2022

Tiivistelmä

Väitöstutkimukseni tavoite on avata eksistentialistis-fenomenologista lähestymistapaa soveltaen kaksoisroolijohtajuutta kokemuksellisena ilmiönä sekä laajentaa autenttisen johtamisen ymmärrystä ja teoriaa eritysesti julkisen terveydenhuollon kontekstissa, mutta myös muissa kunnallisalan organisaatioissa. Päätutkimusaineistoni koostuu Lapin- ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä tekemistäni lääkäri- ja hoitajajohtajien haastatteluista (N=24), jotka olen analysoinut eksistentialistis-fenomenologisella menetelmällä. Tutkimustulosteni mukaan kaksoisroolissa toimivien johtajien johtajuuden kehittyminen sekä toteuttaminen on haastavaa substanssityön ensisijaisuuden vuoksi.

Lähtökohdat

Väitöstutkimukseni keskeiset käsitteet ovat johtajaidentiteetti ja autenttinen johtajuus, joihin liittyvät tiiviisti myös ammatti-identiteetti, kokemuksellisuus sekä kaksoisroolijohtajuus. Lähestyn käsitteitä eksistentialististis-fenomenologisesta näkökulmasta, joka toimii myös analyysimenetelmäni pohjana. Kaksoisroolijohtajan johtajaidentiteetin kehittymisestä kokemuksellisena ilmiönä on saatavilla äärimmäisen vähän tutkimustietoa, autenttisesta johtamisesta taas hyvin yksipuolista.

Aineisto

Alkuperäistutkimukseni tutkimusaineisto koostuu 24:stä lääkäri- ja hoitajajohtajille tehdystä haastattelusta. Kaikki haastateltavat toimivat kaksoisroolissa. Lisäksi artikkeliväitöskirjani yhtenä osajulkaisuna on katsausartikkeli kaksoisroolijohtamisesta kunnallisalalla, jonka aineisto koostuu aiemmin tehdyistä kaksoisroolijohtamista koskevista tutkimuksista.

Menetelmät

Päätutkimusaineistoni olen kerännyt avoimilla haastatteluilla ja haastattelut olen analysoinut eksistentialistis-fenomenologista menetelmää käyttäen. Tavoitteenani analyysissa on ollut tutkimusilmiöön liittyvien kokemusten kuvaus mahdollisimman yleisellä tasolla siten, että myös merkitykselliset yksilölliset kokemukset tulevat huomioiduksi.
Katsausartikkelini tutkimusaineiston, eli aiemmat kunnallisalan kaksoisroolijohtamista koskevat tutkimukset, olen analysoinut sisällönanalyysilla.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimustulosteni mukaan kaksoisroolissa toimivien johtajien johtajaidentiteetin kehittyminen on haastavaa, koska substanssityöllä säilyy merkittävä rooli työarjessa. Kaksoisroolissa toimiminen ei olekaan johtamistyön kannalta ihanteellista, joskin se tukee johdettavien luottamuksen syntymistä ja johdettavan työn ymmärtämistä.
Autenttisuuden osalta tutkimukseni painottaa kaksoisroolijohtajan kokemuksellista läsnäoloa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Eksistentialistis-fenomenologisen kokemuksellisuuden painotuksella on keskeinen aseman kaikessa ihmisten johtamisessa. Johtajien ja johdettavien omat kokemukset ja historia määrittävät toimintaa ja ajattelua, mutta aiemmin kertyneiden kokemusten ei saisi antaa rajoittaa uusien näkökulmien löytämistä.
Ammattikuntarajat ylittävän yhteistyön onnistumiseksi työyhteisössä on tärkeää havaita yhteiset kokemukset, tavoitteet ja arvot, mutta samalla kunnioittaa jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä.

Aineisto

Anne Koskiniemi. Autenttisuuden ja johtajaidentiteetin merkitys julkisen terveydenhuollon kaksoisroolijohtamisessa. Eksistentialistis-fenomenologinen tutkimus. Lapin yliopisto. 2022.
ISBN: 978-952-337-318-1
ISSN: 1796-6310 Avaa