Johtajuus ryhmäilmiönä: oikeudenmukaisuus, epävarmuus ja ryhmään samastuminen -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110410

Hakija
Satu Koivisto

Toteuttaja
Satu Koivisto

Lisätietoja
Satu Koivisto
satu.koivisto@tkk.fi

Toteutusaika
1.8.2011 - 1.8.2012

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2010
18 300 euroa

Kokonaiskustannukset
20 070 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2012

Tiivistelmä

Jatkuvat muutokset ja epävarmuus tulevasta kuvaavat nykyaikana elämää työorganisaatioissa. Turvatakseen toimintansa organisaatioiden on huomioitava se, kuinka henkilöstö sopeutuu muutoksiin ja niiden aiheuttamaan epävarmuuteen.

Tässä tutkimuksessa organisaatioita tarkastellaan sosiaalisen identiteetin (SIT) viitekehyksestä käsin. SIT ja lähestymistapaa laajentava epävarmuuden hallintamalli esittävät, että työssä koettu oikeudenmukaisuus ja ryhmän johtajaan liittyvät ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka muutoksiin suhtaudutaan – nähdäänkö ne uhkana vai mahdollisuutena. Nämä teoreettisesti vahvat oletukset kaipaavat tuekseen empiiristä tutkimusta. Tämä tutkimus selventää tätä ongelmakenttää kvantitatiivisin menetelmin. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään työryhmän esimiehen oikeudenmukaisuuden merkitystä ryhmän toiminnan kannalta olennaisille tekijöille (mm. samastuminen ja irtisanoutuminen) muutostilanteessa.

Tutkimus tarjoaa yhteiskunnallisesti relevanttia tietoa, sillä sen aineistot tuovat tutkimustietoa tällä hetkellä valtionhallintoa ravistelevasta alueellistamisesta ja julkishallinnon organisaatioiden fuusioista. Fuusiot ja alueellistaminen luovat merkittäviä haasteita muutoksen kourissa olevien organisaatioiden henkilöstön hyvinvoinnille ja organisaatioiden toiminnan tehokkaalle jatkumiselle muutosvaiheessa. Tutkimus tarjoaa luotettavaa tutkimustietoa, jota voi hyödyntää muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Koivisto

Tiedote

Lähiesimies on organisaatiomuutoksen avainhenkilö

1.8.2012

Satu Koivisto on tekemässä väitöskirjaa, jonka
toivotaan hyödyttävän organisaatioiden kehittäjiä. Koivisto
muistuttaa organisaatioita ottamaan aiempaa vahvemmin huomioon
ryhmien esimiehet. Ryhmätason esimiehille suunnattu
oikeudenmukaisen johtamisen koulutus voisi edistää muutoksen
johtamista. Työsuojelurahasto tuki stipendillä väitöskirjan tekoa.

 

Organisaatioiden tulisi esimerkiksi muutostilanteissa kiinnittää
huomiota siihen, kuinka oikeudenmukaisesti ryhmätason esimiehet
kohtelevat alaisiaan. Sama pätee muutoksesta viestinnässä.

 

Koivisto päättelee, että muutostilanteessa lähiesimiehen
oikeudenmukaisuus voi jopa ratkaista sen, suhtaudutaanko
organisaatiossa muutokseen uhkana vai mahdollisuutena.
Lähiesimiehen oikeudenmukaisuus voi siis olla merkityksellisempää
kuin koko organisaation koettu oikeudenmukaisuus.

 

Kokeellinen tutkimus testaa teoriat

 

Jatkuvat muutokset ja epävarmuus tulevasta kuuluvat nykyisiin
työorganisaatioihin. Jotta organisaatio turvaisi toimintansa, sen
on otettava huomioon, kuinka henkilöstö sopeutuu epävarmuuteen.
Asiasta on runsaasti teoriatietoa, mutta Satu Koivisto pyrkii
kokeellisesti osoittamaan, toimivatko teoriat.

 

Koivisto kirjoitti stipendiaikanaan kaksi konferenssipaperia,
toisen niistä
Jukka Lipposen ja
Michael J. Platowin kanssa. Tämä paperi esitettiin
heinäkuussa 2011 Göteborgissa. Toinen, Koiviston ja Lipposen
kirjoittama paperi esitettiin Sveitsin Zürichissä huhtikuussa 2012.

 

Koivisto on lisäksi kirjoittanut kolme artikkelia kansainvälisiin
tiedelehtiin. Nämä artikkelit ovat osa tulevaa väitöskirjaa.
Koivisto pyrkii saamaan väitöskirjansa valmiiksi vuonna 2013.
Aikatauluun vaikuttaa artikkeleiden arviointiprosessin
eteneminen.

Julkaisuissa tarkastellaan ryhmän esimiehen oikeudenmukaisuuden
merkitystä ryhmän jäsenten ja ryhmän toiminnan kannalta. Julkaisut
pohjautuvat kolmesta organisaatiosta kerätyn kyselyaineiston
analysointiin ja kahteen skenaariotutkimukseen.

Reilu pomo vähentää epävarmuutta

Kahdessa julkaisussa Koivisto tarkastelee esimiehen
oikeudenmukaisuuden ja hänen alaistensa työssään kokeman
epävarmuuden yhteyttä. Koivisto päättelee, että esimiehen
oikeudenmukaisuus vaikuttaa alaisten kokemaan epävarmuuteen, kun
esimies nähdään ryhmän identiteettiä edustavana jäsenenä. Tällöin
esimiehen oikeudenmukaisuus vähentää koettua epävarmuutta ja
toisaalta epäoikeudenmukaisuus lisää koettua epävarmuutta.

Kahdessa julkaisussa Koivisto selventää sitä, kuinka ryhmän esimies
voi oikeudenmukaisuudellaan vaikuttaa alaistensa muutostilanteessa
kokemaan uhkaan. Kun esimies on tyypillinen ryhmän jäsen, hänen
koettu oikeudenmukaisuutensa vahvistaa koko organisaation
oikeudenmukaisuuden tuntemuksia. Toisaalta ryhmän jäsenenään
pitämän esimiehen epäoikeudenmukaisuus voi jopa lisätä koettua
uhkaa.

Jäsenten samastuminen ryhmään olennaista

Yhdessä artikkelissa Satu Koivisto vahvistaa kokeellisesti ryhmään
kiinnittymisen mallia, joka on suosittu
oikeudenmukaisuustutkimuksessa. Esimiehen oikeudenmukaisuus on
yksilölle erityisen merkityksellistä, kun esimies on ryhmänsä
edustaja.  

 

Koivisto tarkentaa aiempia tutkimuksia tuomalla esille, että ryhmän
edustajuus ei yksin riitä, vaan oleellista on myös ryhmän jäsenten
samastuminen kyseiseen ryhmään.  Koivisto osoittaa, että
tällöin esimiehen oikeudenmukaisuus vaikuttaa siihen, kuinka
arvostetuiksi ryhmän jäsenet kokevat itsensä.  Tämä arvostus
vaikuttaa siihen, kuinka paljon ryhmän jäsenet edistävät ryhmän
hyvinvointia vapaaehtoisesti.

Kaikki Koiviston julkaisut vahvistavat
oikeudenmukaisuustutkimuksessa paljon käytetyn ryhmäarvomallin,
ryhmään kiinnittymisen mallin ja epävarmuuden hallintamallin
oletuksia. Lisäksi julkaisut tuovat lisätietoa oikeudenmukaisuuden
lähteitä tarkastelevan viitekehyksen yhteyksistä ryhmäarvomalliin.
Niin ikään julkaisuissa sovelletaan johtajuustutkimuksessa viime
aikoina tärkeäksi noussutta sosiaalisen identiteetin
johtamismallia.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Koivisto Satu. 2013. Supervisor’s fair treatment and decision making in an organizational context – A social identity analysis. Doctoral dissertations 97/2013. Aalto University, School of Science, Department of Industrial Engineering and Management, vmWork ISBN 978-952-60-5206-9 (printed) ISBN 978-952-60-5207-6 (pdf) ISSN-l 1799-4934 ISSN 1799-4934 (printed) ISSN 1799-4942 (pdf) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5207-6  Myynti: tuta-library@aalto.fi Avaa

Koivisto, S., & Lipponen, J. (2012). When supervisor’s unfairness counters organizational justice: a case of experienced threat during organizational change. Paper presented at 10th Conference of European Association of Occupational Health Psychology, EAOHP, April 10-13, Zürich, Switzerland.

5. Koivisto, S., Lipponen, J., & Platow, M.J. (2011). Fair and prototypical supervisor as a buffer towards experienced threat during major organizational changes. Paper presented at Leadership and Managerial Work workshop, 27th EGOS Colloquium, July 6-9, Gothenburg, Sweden