Johtajuuskulttuuri asiantuntijaorganisaatiossa – olemus, ulottuvuudet ja kehittämisen mahdollisuudet -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115034

Hakija
Annastiina Mäki

Toteuttaja
Annastiina Mäki

Lisätietoja
Annastiina Mäki
annastiina.maki@gmail.com

Toteutusaika
1.4.2015 - 31.3.2016

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
36 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2016

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksen tavoitteena on hahmottaa johtajuuskulttuuria ilmiönä sekä tuottaa välineitä asiantuntijaorganisaatioiden johtajuuskulttuurin ja -käytäntöjen kehittämiseen.

Tutkimus tarkastelee johtajuutta kompleksisena ja kontekstiinsa sidoksissa olevana ilmiönä, jonka keskiössä ovat ne tilanteet, suhteet ja organisaatiokonteksti, jossa johtamista tapahtuu. Johtajuuskulttuuria määritetään eri organisaatiotoimijoiden käsitysten kautta, tarkastelemalla arjen tilanteita ja kohtaamisia. Tutkimus luo sisältöä johtajuuskulttuuri-käsitteelle, jota akateemisessa kirjallisuudessa ei ole sellaisenaan tarkasteltu, vaikka organisaatiotoimijoiden ja -kehittäjien puheissa se esiintyy laajasti.

Tutkimuskontekstina on kolme erilaista asiantuntijaorganisaatiota, joissa käsityksiä tuottavat niin johtajat, esimiehet, asiantuntijat kuin kehittäjät. Tutkimuksen kolmivaiheisessa, kvalitatiivisessa aineistonkeruussa hyödynnetään menetelmä- ja aineistotriangulaatiota. Aineistonkeruumenetelminä ovat johtajien ja johdettavien kirjoittamat narratiivit, eri toimijaryhmissä tapahtuvat ryhmähaastattelut sekä ilmiötä syventävät yksilöhaastattelut. Johtajuuskulttuuria tarkastellaan sekä yksilön että yhteisön perspektiivistä käsin. Tutkimuksessa risteytetään ymmärrystä myös organisaatioiden välillä. Hankkeessa yhdistyvät tutkimus ja arjessa tapahtuva kehittämistyö.

Väitöskirjan arvioitu valmistuminen on keväällä 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annastiina Mäki

Tiedote

Johtajuuden särmistä uusia nousuja

31.3.2016

Psycon Oy:n johtava konsultti Annastiina Mäki arvioi väitöskirjahankkeessaan, että johtajuuskulttuuria voi kehittää, kun tunnistaa johtajuuskulttuurin olemuksen. Mäki kysyy, voivatko paradoksit ja niiden organisaatioarkeen tuottamat särmät tuoda uuden luomiseen tarvittavaa ymmärrystä. Tällöin keskiössä olisi organisaatiotoimijoiden kyky käsitellä ristivetoa aiheuttavat näkökulmat.
 
Mäki luo johtajuuskulttuurikäsitteelle sisältöä ja kehittää johtamiskäytäntöjä. Hän tulkitsee asiantuntijaorganisaatioiden toimijoiden käsityksistä sitä, miten ja missä arjen kohtaamisissa johtajuuskulttuuri rakentuu.
 
Väitöstutkimus on osa Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan Henkilöstöjohtaminen strategisena kilpailutekijänä -tutkimusryhmän tutkimusta.

Mäki keräsi aineistonsa ja kirjoitti väitöskirjan menetelmä- ja tuloslukuja Työsuojelurahaston tutkijastipendiaikana, huhtikuusta 2015 huhtikuun loppuun 2016.
 
Tutkittavina kolme organisaatiota
 
Tutkittavina olivat valtion asiantuntijavirasto, monialainen ammattikorkeakoulu ja markkinointiviestintäalan kasvuyritys. Kolmea organisaatiota yhdistää tavoite tuottaa korkeatasoisia asiantuntijapalveluja.
 
Kolmea tutkittavaa erottavat muun muassa perustehtävä, muutosvaihe, ydinosaaminen, koko ja omistuspohja. Käsityksiään kertoivat organisaatioiden johtajat, keskijohto, asiantuntijat ja kehittäjät.
 
Mäki teki yhdeksän ryhmähaastattelua, joihin osallistui 59 ihmistä. Aineistoon kuului myös organisaatiotoimijoiden kirjoittamat 52 tarinaa ja yhdeksän yksilöhaastattelua. Mäki keräsi ja analysoi aineistoa limittäin.

Halutaan sekä keskustelua että selkeyttä
 
Mäki tarkastelee johtajuuskulttuuria sekä yksilön että yhteisön näkökulmista. Johtajuuskulttuuri näyttää olevan monimutkainen ja toimintaympäristöönsä sidottu ilmiö.
 
Paradokseina nousivat muun muassa ristiveto keskustelevuuden ja selkeyden, toisaalta itsenäisyyden ja kontrollin välillä. Asiantuntijaorganisaatioiden toimijat arvostavat toiminnanvapautta ja keskustelua, mutta samalla juuri nämä asiat aiheuttavat epätietoisuutta ja osin perinteisiä johtajuusodotuksia.
 
Hämmennystä tuotti myös todellisuus, jossa tavoitellaan kokonaisuuden ymmärrystä, mutta samalla arjen toimintamallit ohjasivat siilomaiseen työskentelyyn.
 
Keskijohto tuntee orpoutta
 
Annastiina Mäki nostaa esiin myös keskijohdon kokeman osattomuuden. Muuttuva toimintaympäristö ohjaa toimijoita nopeaan reagointiin, jolloin keskijohdon mahdollisuus kontrolloida työtä vähenee.
 
Reagointi edellyttää toisaalta riittävää toiminnanvapautta, toisaalta jaettua ymmärrystä suunnasta ja keinoista. Johtajuusodotusten ratkaisematon ristiveto koettiin osin ongelmallisena.
 
Mäen tutkimuksesta on kerrottu talouslehdissä (Fakta 1/2016, Talouselämä 3/2016, Kauppalehti 3/2016). Mäki kirjoittaa myös blogisarjaa johtajuuskulttuurin paradokseista (Psycon Blogi).

Mäki aikoo saada väitöstutkimuksensa valmiiksi keväällä 2017.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Annastiina Mäki (2017). Johtajuuskulttuuri – toiveiden, tekojen ja tulkintojen tihentymä. Tutkimus johtajuuskulttuurin olemuksesta ja kehittämisestä asiantuntijaorganisaatioissa. Acta Wasaensia 371.

http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-730-9.pdf

ISBN 978-952-476-729-3 (painettu),

ISBN 978-952-476-730-9 (verkkojulkaisu),

ISSN 0355-2667 (painettu),

ISSN 2323-9123.