Johtaminen uudelle tasolle fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja kehittämällä Tammelan kunnassa

Hanketiedot

Hankenumero
220234

Hakija
Tammelan kunta

Toteuttaja
Tammelan kunta

Lisätietoja
Taavi Leinikka
taavi.leinikka@tammela.fi

Toteutusaika
8.8.2022 - 2.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2022
18 287 euroa

Kokonaiskustannukset
36 574 euroa

Tulokset valmistuneet
23.4.2024

Tiivistelmä

Tammelan hankkeessa kehitetään valmentavaa ja osallistavaa johtamista sekä fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi hiljaisen tiedon keräämiselle kehitetään menetelmiä. Tarve on lisätä vertaisoppimista sekä tietoisuutta eri yksiköiden työtehtävistä ja prosesseista. Hanke antaa myös mahdollisuuden hyvien käytäntöjen etsimiseen vastaavassa tilanteessa olevista organisaatioista ja vertaisverkoston rakentamiseen. Asiantuntijoina toimivat Valmennustrio, Valmennustalo Virta ja Crealife.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taavi Leinikka

Tiedote

Fasilitointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Tammelan kunnassa

23.4.2024

Tiivistelmä

Hanke oli viiden kuntaorganisaation yhteishanke, jonka päätavoitteeksi määriteltiin vahvistaa fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja hybridiajassa – tärkeimpänä menetelmänä oli laboratoriotyöskentely eli työpajat. Kaikilla organisaatiolla oli oma lähtökohta ja tarve, mutta ylätason tavoitteet olivat kaikille yhteisiä. Hankkeessa luotiin yhdessä fasilitaattorimalli laboratoriomenetelmällä. Hankkeen jälkeen fasilitaattorit osaavat organisaatiossa perehdyttää fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja.

Lähtökohdat

Lähtökohtana hankkeelle oli Tammelan kuntastrategia 2018-2023 jossa poikkihallinnollisen henkilöstökehitysohjelman tavoite oli kehittää esihenkilötyötä ja johtamista henkilöstöä osallistavaksi ja valmentavaksi. Tavoitteena johtamiskulttuurin muutos ja henkilöstön osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen. Hankkeen vastuuvalmentajaksi valittiin Juha Kojonen Valmennustrio Oy:stä ja kehittämismenetelmiksi laboratoriotyöskentely eli työpajat.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistuivat kaikki Tammela kunnan n. 20 esihenkilöä, joista 6 osallistui myös johtoryhmä valmennukseen, Fasilitaattorivalmennukseen osallistui 11 henkilöä, hallinto- ja kehittämispalveluiden valmennukseen osallistui 12 henkilöä ja esi- ja alkuopetuksen pilottiryhmään osallistui n. 30 henkilöä. Yhteensä hankkeeseen osallistui n. 70 työntekijää, joka on Tammelan kunnan kokoisesta kuntaorganisaatiosta huomattava määrä.

Menetelmät

Menetelminä hankkeessa käytettiin ns. laboratorioita eli työpajoja, luovia taidemenetelmiä, osallistavia käytännön kokeiluja ja vertaisoppimista. Menetelmien avulla päästiin asetettuihin tavoitteisiin. Uutuusarvo oli erityisesti taidemenetelmillä, jotka erityisesti haastoivat osallistujia menemään jopa hieman epämukavuusalueilleen.

Vaikuttavuus

Tammelan hankkeessa kehitettiin valmentavaa ja osallistavaa johtamista sekä fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja. Hankkeen merkitys on arvostavan vuorovaikutuksen ja osallistavan johtamisen lisääntyminen ja sitä kautta työhyvinvoinnin lisääntyminen koko organisaatiossa. Myös kuntatyön arvostuksen kasvaminen ja hyvän työantajakuvan paraneminen sekä veto- ja pitovoimaisuuden lisääntyminen ovat tärkeitä arvoja, joita hankkeessa tavoiteltiin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Fasilitaattorit tuotiin uudeksi osaksi kunnan johtajuuskulttuuria tukemaan valmentavaa johtamista, itseohjautuvaa toiminta- sekä kokeilukulttuuria. Monipuolisten menetelmien, kuten vahvuuslähtöisen kehittämisen ja taidelähtöisten menetelmien käyttäminen työyhteisön kehittämisessä, kokemuksellista oppimista painottava käytännönläheinen toimintapa läpi hankkeen ja aito, ratkaisukeskeinen, kaikki osallistava yhdessä kehittäminen voidaan toteuttaa kaikilla työpaikoilla.

Aineisto

Tammelan kunta. Fasilitointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen hybridiajan johtamisessa. Loppuraportti. 2024 Avaa

Loppuraportin liite Avaa