Johtaminen, viestintä ja yhteisökriisistä selviytyminen -väitöstyö

Hanketiedot

Hankenumero
114271

Hakija
Maarit Pedak

Toteuttaja
Maarit Pedak

Lisätietoja
Maarit Pedak
maarit.pedak@helsinki.fi

Toteutusaika
1.8.2014 - 31.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2015

Tiivistelmä

Yhteisökriisistä selviytyminen. Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat kunnan työntekijöiden näkökulmasta

Suomessa kunnille kuuluu lainsäädännöllisesti merkittäviä tehtäviä kriisitilanteessa. Siksi niillä on velvollisuus valmentaa työyhteisönsä toimimaan oikein poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Median ja sidosryhmien paine tuottaa olosuhteet, joita voi kutsua kriisiviestintätilanteeksi (Fishman 1999). Siinä johtaminen, viestintä ja toiminnan koordinoimisen pakko yhdistyivät tehtäväksi, jonka mittakaavaan ja vaativuuteen ei kyetä perinteisellä varautumisella vastaamaan. Kun varautuminen ei vastaa odotuksia, on vaikutus työyhteisössä lamaannuttava ja tehdyt virheet kumuloituvat.

Tässä tutkimuksessa kriisejä analysoidaan työtehtävinä. Siinä kysytään: Mikä on viestinnän rooli koulusurmien kaltaisen yhteisökriisin johtamisessa? kolmen alakysymyksen avulla. Minkälainen yhteisökriisi on työtehtävänä, ja miten tilanteen kompleksisuus heijastuu viestintään? Miten tilanneymmärrys kehittyy ja miten viestintä sitä edistää? Mitkä tekijät vaikuttavat organisaation toimintakykyyn positiivisesti tai negatiivisesti?

Tutkimukseni tarjoaa vastauksen siihen, millä keinoilla organisaatiota voidaan vahvistaa, miten varmistaa sen notkeus ja sopeutumiskyky uudenlaisissa työtilanteissa. Se osoittaa myös, että ratkaisut ovat olemassa ja oikealla varautumisella sekä johtamisella työyhteisö kykenee toimimaan tehokkaasti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Pedak

Tiedote

Tuleva väitös: kriisiviestinnässä keskityttävä kriisin seurauksiin ja sisäisen viestintään

31.8.2015

Esitarkastuksessa oleva väitöstutkimus osoittaa, että kriisitilanteisiin varautuminen vaatii harjoittelua. Tarvitaan myös toimivaa sisäistä viestintää ja realistista käsitystä käytössä olevista resursseista.

Apurahatutkija Maarit Pedak tutkii väitöstutkimuksessaan Jokelan ja Kauhajoen koulusurmia kunnan työntekijöiden näkökulmasta.

Suomessa kunnille kuuluu lainsäädännöllisesti merkittäviä tehtäviä kriisitilanteessa. Siksi niillä on velvollisuus valmentaa työyhteisönsä toimimaan oikein poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Pedakin tutkimuksessa ”Johtaminen, viestintä ja yhteisökriisistä selviytyminen” kriisejä analysoidaan viranomaisten työtehtävinä. Organisaatioviestinnän ja erityisesti kriisiviestinnän alaan kuuluva laadullinen tutkimus sijoittuu ajallisesti kriisin jälkeisiin tunteihin ja päiviin.

Tutkimusaineiston muodostaa kriisin johtoryhmään kuuluvien haastattelut Tuusulan kunnassa ja Kauhajoen kaupungissa sekä heitä avustaneista organisaatioista.

Pedak viimeisteli väitöskirjan Työsuojelurahaston stipendin tuella.

Ymmärrystä resursseista ja sisäisestä viestinnästä

Tutkimuksen yksi keskeinen johtopäätös on, että julkishallinnon varautumisessa korostuu kriisin seurauksiin vastaaminen – syihin vastaamisen sijaan.

– Kriisiin varautumisessa korostuvat harjoitukset, joissa keskitytään resurssien vahvistamiseen ja sisäisen kriisiviestinnän tehostamiseen, Pedak sanoo.

Kriisien hallinta vaatii myös alueellista yhteistyön harjoittelemista sekä johtosuhteiden ja työnjaon selkeyttäminen.

Summaten voidaan sanoa, että yhteisökriiseihin varautumisessa korostuu tarve ymmärtää yhteisökriisin erityisiä olosuhteita, kriisitoiminnan periaatteita sekä paikallista toimintakykyä kriiseihin vastaamisessa.

– Silloin varautuminen perustuu tiedostettuihin resursseihin ja rajoitteisiin, ei ihanneolosuhteisiin.

Pedakin tutkimus tarjoaa vastauksen siihen, millä keinoilla organisaatiota voidaan vahvistaa, miten varmistaa sen notkeus ja sopeutumiskyky kriisissä.

–Tutkimus osoittaa, että ratkaisut ovat olemassa ja oikealla varautumisella sekä johtamisella työyhteisö kykenee toimimaan tehokkaasti.

Väitös tarkastetaan vuoden 2018 alkupuolella Helsingin yliopistossa.

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Pedak, Maarit, . Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Unigrafia Helsinki. 2018- Avaa

ISSN 2343-273X (nid.) ISSN 2343-2748 (PDF) ISBN 978-951-51-3293-2 (nid.) ISBN 978-951-51-3294-9 (PDF)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3294-9