Johtamis- ja toimintakulttuurin alueellinen muutoshanke mielenterveys- ja päihdeasumisen toimialalla

Hanketiedot

Hankenumero
210166

Hakija
Attendo Oy

Toteuttaja
Kanttarelli Invest Oy

Lisätietoja
Susanna Lauhava
susanna.lauhava@attendo.fi

Toteutusaika
1.4.2021 - 31.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.4.2021
3 010 euroa

Kokonaiskustannukset
6 020 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2022

Tiivistelmä

Johtamisen kehittäminen prosessikonsultoinnin ja SIMOL-mallin (Social Identity Model of Organizational Leadership) avulla. Hankkeen tarkoituksena on rakenteiden tarkoituksenmukainen kehittäminen. Kuinka johtajat luovat ja vahvistavat yhteisiä toimintatapoja ja-käytänteitä sekä kuinka ne viedään yksikköjen arkeen? Samalla pyritään tunnistamaan ennaltaehkäisevästi työhön kohdistuvia kuormitustekijöitä. Tavoitteena on kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeen palveluntarjoajana toimii Työnohjaus ja konsultointi Näkymä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Lauhava

Tiedote

Johtamis- ja toimintakulttuurin alueellinen muutoshanke mielenterveys- ja päihdeasumisen toimialalla

15.6.2022

Tiivistelmä

Yrityksen organisaatiomuutoksen myötä syntyi maantieteellisesti laajalle alueelle levittäytynyt tiimi. Tiimi koostuu asumispalveluiden yksiköiden johtajista. Hankkeen tavoitteet liittyivät johtamiskäytänteiden ja rakenteiden vahvistamiseen ja kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin ennaltaehkäisevään tunnistamiseen. Tavoitteena oli saavuttaa vuorovaikutuksellinen ja avoin keskustelukulttuuri, johon kaikki johtajat osallistuisivat omalla panoksellaan.

Lähtökohdat

Hanke käynnistyi tilanteessa, jossa organisaatiota uudistettiin. Uudistamisen yhteydessä syntyi uusi tiimi, joka koostuu asumispalveluyksiköiden johtajista ja uudesta esimiehestä. Johtajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen päädyttiin, siihen, että toimintamalleja ja rakenteita tulee kehittää. Hankkeessa asiantuntija tahona toimiva Työnohjas ja konsultointi Näkymä toimi yhden yksikön henkilöstön työnohjaajina ja ideaa esiteltiin heille. Hanke syntyi yhteisen ideoinnin pohjalta.

Kohderyhmät

Kohderyhmän Attendon pohjoisen mielenterveysasumisen yksiköiden johtajat.

Menetelmät

Hanke toteutettiin työnohjauksellisin keinoin prosessikonsultaation viitekehyksessä ja hyödynnettiin soveltaen Simol- mallia. Simol malli ( Social Identity Model of Organizational Leadership) on yhteistyön johtamisen työkalu johtajille. Johtajat oppivat ydinajatuksia omasta ryhmästään ja yhteistoiminnan merkityksestä ja rakentamisesta. Samaa identiteetin rakentamisen mallia johtajat voivat käyttää työkaluna lähtiessään vahvistamaan oman työyhteisönsä yhteishenkeä ja toimintakulttuuria.

Vaikuttavuus

Hankkeessa haluttiin panostaa johtajien omaan osaamiseen ja jaksamiseen. Ymmärrys siitä, että johtajien työhyvinvoinnin parantuessa esim. työnohjausten avulla, sen vaikutukset heijastuvat myös yksikkötasolle. Kuulluksi tulemisen merkitys ja omat vaikutusmahdollisuudet lisäävät innovatiivisuutta ja halua kehittää omaa työtä. Lisäksi työhyvinvointiin panostaminen lisää organisaation vetovoimaa ja sitä myötä myös henkilöstön pitovoimaa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen pohjalla olevan Simol- mallin avulla johtajat oivalsivat, mikä merkitys on ryhmän yhteistyön ja merkityksellisyyden
johtamisella ja mitä se johtajalta vaatii. Tavoitteena oli, että työyhteisössä opitaan hyödyntämään tätä mallia aina uusien ryhmien syntyessä tai
dynamiikan muuttuessa ryhmässä. Tätä mallia on mahdollista käyttää suomalaisen työelämän jokaisessa, niin pienemmässä kuin suuremmassa organisaatiossa ja yksikössä.

Aineisto

Johtamisen ja toimintakulttuurin alueellinen muutoshanke mielenterveys- ja päihdeasumisen toimialalla.
Kehittämishankkeen loppuraportti. 2022. Avaa