Johtamisen kehittäminen hotelli- ja ravintola-alalla johtamisen tavoitetilan muotoilulla ja suunnitelmalla arkeen viemiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
230002

Hakija
St. George Oy

Toteuttaja
Timanttia Consulting Oy

Lisätietoja
Jukka Räisänen
jukka.raisanen@choice.fi

Toteutusaika
3.4.2023 - 30.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
17.3.2023
12 435 euroa

Kokonaiskustannukset
24 870 euroa

Tulokset valmistuneet
2.1.2024

Tiivistelmä

Tavoitteena kehittää organisaation johtamiskulttuuria määrittämällä yhtenäiset johtamiskäytännöt ja toimintatavat, antaa työyhteisölle standardit minkälaista johtamista organisaatiossa on lupa odottaa, edistää samanarvoisuutta ja työhyvinvointia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jukka Räisänen

Tiedote

Johtamisen tavoitetilan määrittely ja suunnitelma arkeen viemiseksi modernin luksuksen hotellissa

2.1.2024

Tiivistelmä

Tavoitteena oli kehittää hotellin johtamiskulttuuria määrittämällä yhtenäiset johtamiskäytännöt, antaa työyhteisölle standardit minkälaista johtamista organisaatiossa on lupa odottaa, sekä edistää työntekijöiden samanarvoista kohtelua ja työhyvinvointia. Keskeistä hankkeessa oli koko organisaation osallistaminen, jotta saatiin kokonaisvaltainen käsitys siitä, mitä henkilökunta ylimmästä johdosta työntekijöihin odottaa hyvältä johtamiselta ja esihenkilötyöltä. Malli on kuvattu prosessiksi.

Lähtökohdat

Johtaminen koettiin enemmän ylimmän johdon tehtäväksi ja organisaatioon kaivattiin konkreettisia esimerkkejä ja selkeää viitekehystä johtamisen laadusta ja käytännöistä keskusteluun. Hankkeen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi valittiin Timanttia Consulting Oy. Kehittämismenetelminä käytettiin yhteiskehittämistä ja työpajatyöskentelyä. Hankkeen tutkimustaustana mm. seuraavat tutkimukset: Henkilöstötuottavuuden johtaminen (Aura, Ahonen, Hussi, Ilmarinen), Human Capital Trends 2018 (Deloitte).

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui johtoryhmä, vuoropäällikköt ja työntekijät.

Menetelmät

Kehitysmenetelminä hankkeessa olivat yhteiskehittämisen alusta, jossa kerättiin ja priorisoitiin henkilöstön näkemyksiä, johtoryhmän työpaja, esihenkilöiden työpajat sekä esihenkilöiden itsearvionnit.

Vaikuttavuus

Kehittämishankkeella organisaatioon on alkanut muotoutua selkeämpi johtamiskulttuuri, joka näkyy niin viestintä- kuin toimintakulttuurissa. Se ilmenee käytännössä esimerkiksi harmonisempana johtamisena, työntekijöiden tasapuolisempana kohteluna, esihenkilöiden lisääntyneessä ymmärryksestä omasta tehtävästään ja roolistaan työntekijöiden ohjaamisessa. Myös työyhteisön vuorovaikutus on kehittynyt parempaan suuntaan ja konfliktien määrä on laskenut. Työtyytyväisyys on parantunut omin mittarein.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa syntyi konsepti ja malleja, joiden avulla voidaan edistää halutun johtamiskulttuurin muodostamista selkeän prosessin avulla, jossa osallistetaan kaikkia henkilöstöryhmiä organisaatiossa. Hanke konkretisoi sitä, miten esihenkilötyön toteuttamiseen ja työntekijöiden kokemukseen voidaan vaikuttaa myönteisesti kehittämällä johtamiskulttuuria tietoisesti haluttuun suuntaan.

Aineisto

Johtamisen kehittäminen hotelli- ja ravintola-alalla johtamisen tavoitetilan muotoilulla ja suunnitelmalla arkeen viemiseksi. Loppuraportti. 2023. Avaa