Johtamisen merkitys ammatillisen toimijuuden ja luovuuden tukemisessa

Hanketiedot

Hankenumero
116223

Hakija
Kaija Collin

Toteuttaja
Kaija Collin

Lisätietoja
Kaija Collin
kaija.m.collin@jyu.fi

Toteutusaika
3.8.2016 - 19.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
950 euroa

Kokonaiskustannukset
2 157 euroa

Tulokset valmistuneet
19.9.2016

Tiivistelmä

Johtamisen merkitys ammatillisen toimijuuden ja luovuuden tukemisessa -hankkeen tavoitteena on kuvata sen keskeisiä löydöksiä AOM-kongressissa 5.-9.8.2016 Anaheimissa USA.ssa. Tutkimus- ja kehittämisankkeen tavoitteena on selvittää ammatillisen toimijuuden ja luovuuden välistä suhdetta IT-alan organisaatioissa. Lisäksi selvitetään tekijöitä, jotka raamittavat ammatillisen toimijuuden ja luovuuden toteutumismahdollisuuksia työpaikoilla. Erityisen kiinnostuksen kohteena on johtamisen ja esimiestyön merkitys toimijuuden ja luovuuden tukemisessa. Kohdeorganisaatioissa toteutetaan lisäksi organisaatiokohtaisia kehittämistoimia löydösten perusteella. Hanke on toteutettu intensiivisesti kahdessa IT-alan organisaatiossa, jotka eroavat toisistaan niin kooltaan, organisaatiorakenteeltaan että johtamistavoiltaan. Aineisto on hankittu etnografisessa viitekehyksessä havainnoimalla työn arkea sekä haastattelemalla työntekijöitä ja esimiehiä sekä johtoa. Lisäksi on hyödynnetty kyselylomakeaineistoa ammatillisesta toimijuudesta, luovuudesta ja esimiestyöstä. Hanke on tuottanut useita kongressiesityksiä ja julkaisuja sekä opinnäytetyön. Tämän matkastipendin ansiosta esitellään löydöksiä erityisesti johtamisen ja esimiestyön merkityksestä ammatilliselle toimijuudelle ja luovuudelle. Koko hankkeen löydökset ovat hyödynnettävissä vuoden 2017 alussa suomenkielisen kansanatajuisen oppikirjan muodossa aikaisemmin julkaistujen artikkelien lisäksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaija Collin

Tiedote

Eri tilanne – erilainen johtamistapa

19.9.2016

Akatemian tutkijatohtori Kaija Collin esitteli The Academy of Management -kongressissa tutkimusta kahdesta erilaisesta tietotekniikan organisaatiosta. Mainittu johtamisen ja organisaatiotutkimuksen kongressi järjestettiin 5.–9. elokuuta 2016 Kalifornian Anaheimissa. Kongressi on iso, sillä tutkijoita ja käytännön toimijoita saapui liki kymmenentuhatta. Työsuojelurahasto tuki Collinin Yhdysvaltain-matkaa stipendillä.

Collin esitteli Jyväskylän yliopiston tutkijaryhmän löydöksiä. Collin, Sanna Herranen, Teppo Sintonen, Elina Riivari ja Tommi Auvinen havaitsivat, että johtamistavan valinta perustuu johtamistavan kuviteltuun toimivuuteen kyseisellä toimialalla. Silti henkilöstö voi olla asiasta eri mieltä.

Vahva johtamishierarkia voi viedä työntekijöiden luovuutta ohi tarkoituksenmukaisten työkäytäntöjen tai luovuus voi kääntyä jopa johtamistavan vastarinnaksi.

Toisaalta johtajuuden häivyttäminen voi johtaa peräti henkilöstön tunteeseen heitteillejätöstä.

Tutkijat päättelevät, että niin sanottu hyvä johtajuus riippuu tilanteista. Siksi on hyvä ymmärtää, millaisia ovat organisaation luovuus ja ammatillinen toimijuus organisaatioissa – näin löydetään sopivat johtamiskeinot tukea luovuutta ja ammatillista toimijuutta.

Collin havaitsi kongressissa, että jyväskyläläisen tutkijaryhmän lähtökohdat – kontekstin huomioiminen ja organisaatioiden erot luovuuden johtamisessa – ovat tärkeitä. Muualla aiheen tutkimus on pääosin yleistävää eli hankalasti työelämään sovellettavaa.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen