Johtamiskulttuurin kehittäminen: Luottamukseen ja vuorovaikutukseen perustuva johtamiskulttuuri parantaa organisaation ketteryyttä ja kilpailukykyä

Hanketiedot

Hankenumero
117449

Hakija
AAC Global Oy

Toteuttaja
AAC Global Oy

Lisätietoja
Ville Ojala
ville.ojala@aacglobal.com

Toteutusaika
15.1.2018 - 1.8.2019

Työsuojelurahaston päätös
22.12.2017
24 613 euroa

Kokonaiskustannukset
50 220 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2019

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on parantaa organisaation ketteryyttä ja kilpailukykyä johtamiskulttuuria kehittämällä. Erityisenä painopisteenä on luottamuksen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen. Hanke tuo johdolle ja esimiehille esiin laaja-alaisia kehittämiskohteita, joita hankkeen aikana ratkaistaan. Johtamiskäytäntöjä jalkautetaan pysyväksi osaksi organisaation toimintaa.

Hanketta tuetaan asiantuntijan avulla, jolla on vahva ymmärrys ja osaaminen johtamis- ja organisaatiokulttuurin kehittämisestä. Käytettävä asiantuntija on Elina Aaltolainen-Harjuoja yrityksestä Milestone Coaching & Consulting Oy.

Hankkeessa sovelletaan Scott Kellerin ja Colin Pricen (2011) tutkimusta, jonka mukaan organisaation hyvinvoinnilla on yhteys sen suorituskykyyn ja kilpailukykyyn. Organisaation hyvinvointi koostuu yhdeksästä (9) tekijästä ja johtaminen on niistä keskeisessä asemassa. Tutkimustulokset määrittelevät toisiaan vahvistan yhdistelmän johtamiskäytäntöjä, joita kehittämällä voidaan parantaa organisaation kilpailukykyä.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ville Ojala

Tiedote

Strategialähtöinen johtamiskulttuurin kehittäminen vahvistaa organisaation toimintaa

1.8.2019

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli edesauttaa organisaatiota sen uudistusten (strategia, organisaatio) jalkauttamisessa kehittämällä johtamiskulttuuria. Hankkeessa sovellettiin Scott Kellerin ja Colin Pricen (2011) tutkimusta, jonka mukaan organisaation hyvinvoinnilla on yhteys sen suorituskykyyn. Kehittäminen kohdistui koko organisaatioon. Johtamiskäytäntöjä jalkautettiin hankkeen aikana pysyväksi osaksi organisaation toimintaa.

Lähtökohdat

Vuoden 2017 aikana AAC Globalin strategiaa oli uudistettu. Samaan aikaan yrityksessä toteutettiin organisaatiouudistus, jonka yhteydessä johtohenkilöitä ja esimiehiä vaihtui sekä tiimien rakenne muuttui. Hankkeen tarkoitus oli kehittää yrityksen johtamiskulttuuria strategialähtöisesti siten, että johtaminen tukee entistä vahvemmin yrityksen strategian toteutumista. Ulkopuoliseksi asiantuntijaksi valittiin Elina Aaltolainen-Harjuoja yrityksestä Y3 Milestone Coaching & Consulting Oy.

Kohderyhmät

Johtamis- ja organisaatiokulttuurin kehittäminen kohdistui koko organisaatioon. Avainasemassa kehittämistyössä olivat johto ja esimiehet. Hanke toi johdolle ja esimiehille esiin laaja-alaisia kehittämiskohteita, joita hankkeen aikana ratkaistiin. Johtamiskäytäntöjä jalkautettiin pysyväksi osaksi organisaation toimintaa. Lisäksi koko henkilöstö osallistettiin hankkeen edetessä.

Menetelmät

Hanke koostui kolmesta vaiheesta: 1) aloitetaan kulttuurin muotoilu, 2) rakennetaan yhdessä uusia tapoja ja käytäntöjä, ja 3) varmistetaan systemaattinen arkeutuminen. Työskentely eteni työpajojen muodossa ja kustakin työpajasta nousi esiin kehittämiskohteita, joita johto ja esimiehet lähtivät toteuttamaan osana arkijohtamistaan. Henkilöstö otettiin mukaan hankkeeseen osallistavan muotoiluprosessin avulla. Asiantuntijan tuki kohdistui eri vaiheiden fasilitointiin ja työskentelyn tukemiseen.

Vaikuttavuus

Hanke onnistuttiin toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaan, vaikka hankkeen edetessä yrityksen toiminnassa tapahtui muutoksia (avainhenkilöitä vaihtui, omistajan vaihtuminen). Hankkeen aikana onnistuttiin luomaan ja vahvistamaan tavoitteen mukaisia johtamiskäytäntöjä. Palautteen perusteella jatkuvuus kehittämisessä koettiin hyödylliseksi tavaksi kehittää omaa osaamista siten, että oppeja sovelletaan aktiivisesti myös arkityössä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kulttuurin kehittäminen tuntuu olevan yhä kasvavan kiinnostuksen kohteena eri organisaatioissa. Hankkeen lopputuloksena saavutettiin näkökulma, miten pk-yritys voi soveltaa teoreettista viitekehystä johtamiskulttuurin kehittämiseen ja miten se konkreettisesti tehdään. Hankkeen lähestymistapa, työskentelyrytmi ja organisaation osallistamistavat voivat toimia mallina, jonka mukaan toiset organisaatiot voivat pyrkiä hyödyntämään ja soveltamaan niitä vastaavanlaisissa kehittämishankkeissa.

Aineisto

Loppuraportti Avaa. https://oma.tsr.fi/api/projects/c877b0c9-3099-4544-b48b-0ed85f38d458/attachment/dafb471d-9960-47ac-a7e8-7824ac213cd8