Johtamislupaukset organisaation johtamiskulttuurin edistäjinä, vuorovaikutus ja työhyvinvointi

Hanketiedot

Hankenumero
220150

Hakija
Sanoma Media Finland Oy

Toteuttaja
IhanaElo Oy

Lisätietoja
Hanna Myllymaa
hanna.myllymaa@sanoma.com

Toteutusaika
1.8.2022 - 30.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
3.5.2022
19 500 euroa

Kokonaiskustannukset
39 000 euroa

Tulokset valmistuneet
29.8.2023

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuuria ja johtamista, jotka tukevat johtamislupausten toteutumista. Kehitämme esihenkilö- ja strategiatyötä ja vahvistamme kohtaaminen kerrallaan yhteisöllisyyttä. Lisäämme hyvinvointia ja oppimista edistämällä valmentavaa otetta ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin osaamista sekä rakentamalla viestintää ja työhyvinvointia tukevaa verkostoa. Kehitettävät teemat ja kysymykset nostetaan organisaation todellisista kysymyksistä ja haasteista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Myllymaa

Tiedote

Sanoman hyvinvointikoutsit kannustavat hyvinvointitekoihin

29.8.2023

Tiivistelmä

Yhteisöllisyyden tarve on noussut monipaikkatyön lisääntyessä yhä vahvemmin esille. Johtamislupaukset ovat konkreettinen tapa kiteyttää organisaation keskeiset arvot ja tavoitteet. Hyvinvointikoutsien toiminta on koettu keskeiseksi osaksi psykologista turvallisuutta, vertaisoppimista, hyvinvointia ja valmentavaa johtajuutta vahvistavan johtamiskulttuurin edistämistä. Malli toimii erilaisiin organisaatioihin.

Lähtökohdat

Hankkeen tavoitteena on ollut yhdessä kehittäen vahvistaa kulttuurin muutoksen edistämiseksi tarvittavaa valmentamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osaamista sekä rakentaa viestintää ja työhyvinvointia tukevaa verkostoa. Asiantuntijoina ovat toimineet IhanaElo Oy, Firstbeat Technologies Oy, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma ja wellbeing factory Oy. Tutkimustaustana on hyödynnetty mm. positiivista psykologiaa ja valmentavaa johtajuutta.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on ollut koko organisaatio. Sanoman hyvinvointikoutsit ovat johdon, esihenkilöiden ja henkilöstöhallinnon rinnalla entistä keskeisemmässä roolissa organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin kehittäjinä ja edistäjinä. Hyvinvointikoutsit ylläpitävät johtamislupausten ja työhyvinvoinnin kehittämisen ympärillä käytävää keskustelua sekä aktivoivat johtoa, esihenkilöitä ja koko henkilöstöä konkreettisiin toimenpiteisiin.

Menetelmät

Yhdessä ja yksilöinä koottu tieto, taito ja kokemus ovat toimineet kehitystyön perustana. Työpajoilla ja sparraustapaamisilla on ollut keskeinen rooli haastaa, oivalluttaa ja kehittää työyhteisölle parhaat tavat tukea henkilöstöä. Näiden lisäksi hankkeen aikana toteutettiin yli 300 tuntia työhyvinvointia tukevia henkilökohtaisia ja tiimitapaamisia sekä kaikkia sanomalaisia kannustavia kampanjoita.

Vaikuttavuus

Hankkeen aikataulutettujen työpajojen ja tapaamisten rinnalla toteutettiin yli 300 tuntia työhyvinvointia tukevia henkilökohtaisia ja tiimitapaamisia sekä kaikkia sanomalaisia kannustavia kampanjoita. Aktiivisen sisäisen viestinnän uskotaan tavoittaneen lähes kaikki työntekijät useita kertoja vuoden aikana. Sanoman hyvinvointikoutsit jatkavat sitoutuneesti toimintaansa. Vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti henkilöstökyselyn työntekijäkokemus- ja johtamisindeksien avulla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kehityshankkeen lopputuloksena on syntynyt skaalattava ja moniin erilaisiin organisaatioihin soveltuva työyhteisön hyvinvointi-coachien koulutus, jossa huomioidaan joustavasti jokaisen organisaation omat keskeiset tarpeet. Koulutusohjelmaa toteutetaan osallistavalla ja kehittävällä otteella yhdessä osallistujien kanssa.

Aineisto

Hanna Myllymaa, Sanoma Media Finland Oy Alisa Yli-Villamo, IhanaElo Oy. Johtamislupaukset organisaation johtamiskulttuurin edistäjinä, vuorovaikutus ja työhyvinvointi. Loppuraportti. 2023. Avaa

Esitys Avaa