Johtamislupaukset organisaation johtamiskulttuurin edistäjinä

Hanketiedot

Hankenumero
210226

Hakija
Sanoma Media Finland Oy

Toteuttaja
IhanaElo Oy

Lisätietoja
Hanna Myllymaa
hanna.myllymaa@sanoma.com

Toteutusaika
15.3.2021 - 30.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
27.4.2021
106 000 euroa

Kokonaiskustannukset
212 000 euroa

Tulokset valmistuneet
18.8.2022

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yrityskulttuuria, joka tukee johtamislupausten toteutumista. Keskeistä on kehittää valmentavaa tapaa toimia. Hankkeen avulla kehitetään vertaisoppimista ja hyödynnetään niin ulkoisen kuin sisäisen verkoston osaamista ratkaisuiden rakentamisessa. Kehitettävät teemat ja kysymykset nostetaan esihenkilöiden todellisista kysymyksistä ja haasteista. Hankkeen sisältöä suunnitellaan ja kehitetään ketterästi jatkuvan parantamisen ajattelua hyödyntäen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Myllymaa

Tiedote

Sanoma Media Finlandin johtamislupaukset edistävät työhyvinvointia tukevaa johtamiskulttuuria

18.8.2022

Tiivistelmä

Yhteisöllisyyden tarve on noussut etä- ja monipaikkatyön lisääntyessä yhä vahvemmin esille. Johtamislupaukset ovat konkreettinen tapa kiteyttää organisaation keskeiset arvot ja tavoitteet. Hankkeessa johtamislupaukset on tehty todeksi niin strategia- ja esihenkilötyön kehittämisen kuin työhyvinvoinnin parantamisen näkökulmista. Lopputuloksena on syntynyt erilaisiin organisaatioihin soveltuva kulttuurin muutosta tukeva toimintamalli, josta voi poimia omaa organisaatiota palvelevat elementit.

Lähtökohdat

Kehityshankkeen tavoitteena on ollut, että jatkossa työtä tehdään laadukkaammin ja käytetyn työajan tuottavuus kasvaa ja virheet vähenevät, fokus säilyy oikeissa asioissa ja niitä tehdään fiksummin. Toteutus on keskeinen osa strategian toteuttamista ja työhyvinvoinnin tukemista. Asiantuntijoina ovat toimineet Heltti Oy, IhanaElo Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Miltton Oy ja Verona Consulting Oy. Tutkimustaustana on hyödynnetty mm. positiivista psykologiaa ja valmentavaa johtajuutta.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on ollut koko organisaatio. Työpajoihin ja tapaamisiin on koottu ulkoisten ja sisäisten asiantuntijoiden verkostot siten, että kaikki organisaation yksiköt ovat tulleet huomioitua. Johdon iltapäivissä ovat olleet mukana kaikki esihenkilöt. Esihenkilöiden ja henkilöstön johtamislupaus -työpajoihin ja pienryhmiin on valittu pilottiryhmiä organisaation eri osista.

Menetelmät

Yhdessä ja yksilöinä koottu tieto, taito ja kokemus ovat toimineet työpajojen perustana. Yhteisillä työpajoilla on ollut keskeinen rooli haastaa, oivalluttaa ja kehittää työyhteisölle parhaat tavat tukea henkilöstöä. Osallistujat ovat kokeilleet menetelmiä ja työkaluja, joiden pohjalta on valittu ja kehitetty yhdessä työyhteisöä parhaiten tukevat toimintamallit. Lopputuotoksena on syntynyt johtamisen käsikirja ja hyvinvointiverkoston työkalupakki.

Vaikuttavuus

Hankkeen aikana toteutui yli 70 työpajaa, joihin osallistui noin 400 sanomalaista. Aktiivisen sisäisen viestinnän uskotaan tavoittaneen lähes kaikki työntekijät useita kertoja vuoden aikana. Sisäinen hyvinvointiverkosto jatkaa sitoutuneesti toimintaansa hankkeen seuraavaan vaiheeseen. Vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti henkilöstökyselyn työntekijäkokemus- ja johtamisindeksien avulla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen aikana kootut johtamisen käsikirja ja sisäisen hyvinvointiverkoston työkalupakki, työpajoissa käsitellyt aiheet ja kerätyt kokemukset luovat rungon, jota voidaan hyödyntää jokaisella työpaikalla. Yhteisöllisyyttä voi vahvistaa ja esihenkilötyötä toteuttaa ja kehittää kohtaaminen kerrallaan. Samalla lisäämme työyhteisön hyvinvointia ja oppimista sekä vahvistamme onnistumisia edistävää johtamiskulttuuria.

Aineisto

Johtamislupaukset organisaation johtamiskulttuurin edistäjinä -hankkeen yhteenveto TSR #210226 Avaa

Ella Lehtonen, Sanoma Media Finland Oy, Alisa Yli-Villamo, IhanaElo Oy. Johtamislupaukset organisaation johtamiskulttuurin edistäjinä. Loppuraportti. 2022. Avaa