Johtamismotivaation muutos ja pysyvyys kahden vuoden seurannassa: yhteydet johtajien työhyvinvointiin ja työn merkityksellisyyteen

Hanketiedot

Hankenumero
200031

Hakija
Elina Auvinen

Toteuttaja
Elina Auvinen

Lisätietoja
Elina Auvinen
elina.m.e.auvinen@jyu.fi

Toteutusaika
13.1.2020 - 28.6.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 330 euroa

Tiivistelmä

Tutkimukseni kohdistuu johtamismotivaatioon johtotehtäviin liittyvänä resurssina voimavarojen säilyttämisteorian näkökulmasta. Konferenssiesityksessä esittelen pitkittäistutkimusta, jossa selvitetään yksilöllisen johtamismotivaation muutosta ja/tai pysyvyyttä kahden vuoden seurannassa. Kansainvälisesti on olemassa vain vähän pitkittäistutkimuksia johtamismotivaatiosta, joten tutkimukseni luo uutta tietoa sekä suomalaisen työelämän tarpeisiin että kansainvälisesti edistäen johtamismotivaation teorian kehittämistä. Tutkimuksen aineistona on yli 200 suomalaista johtajaa, jotka vastasivat sähköiseen kyselyyn sekä v. 2017 että v. 2019. Aineistoa analysoidaan henkilö- ja muuttujakeskeisillä menetelmillä (mm. latentti transitioanalyysi). Pitkittäistutkimus tuottaa tietoa siitä, onko johtajien johtamismotivaatio muuttuva resurssi vai pysyväisluontoisempi voimavara, ja miten johtajan yksilöllinen johtamismotivaatio vaikuttaa johtajan kokemaan työhyvinvointiin. Tutkimustuloksilla voidaan tarkoituksenmukaisemmin suunnata interventioita johtamismotivaation kehittämiseen ja johtotehtävissä toimivien hyvinvoinnin parantamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Auvinen