Johtamisviestintä sosiaali- ja terveysalan kuntaorganisaatioissa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
112347

Hakija
Mari Koivistoinen

Toteuttaja
Mari Koivistoinen

Lisätietoja
Mari Koivistoinen
mari.koivistoinen@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2013 - 30.11.2013

Työsuojelurahaston päätös
14.11.2012
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
18 800 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2013

Tiivistelmä

Väitöskirjatyössä tarkastellaan johtamisviestintää sosiaali- ja terveysalalla ja pyritään tuottamaan teoreettisesti kestävää uutta tietoa johtajien työstä, sekä siihen liittyvästä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Painopisteenä on johtamisviestinnän kehittämistä vaativien kohtien löytyminen. Johtamistyö on mitä suurimmassa määrin ajantasaisen tiedon vaihdantaa ja viestintä nousee kriittiseksi tekijäksi muuttuvissa kunta-alan organisaatioissa, ympäristöstä nousevat paineet kohtaavat substanssin ja käytännön toiminnan haasteet. Avainhenkilöinä johtajien kyvyillä on ratkaiseva merkitys organisaatioita kehitettäessä, jatkuva valmius oman työn kriittiseen ja reflektiiviseen tarkasteluun kuuluu johtamistyöhön. Työssä selvitetään, millaisia viestintään liittyviä tukirakenteita tai käytäntöjä johtajat kaipaavat oman työnsä tueksi.

Väitöskirjatyön aineisto on kerätty osana Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen hallinnoimaa Johtavat-hanketta kuudesta kunnasta Suomessa. Hankkeessa analysoidaan kuntien eri tason sosiaali- ja terveysjohtajien teemahaastatteluja (n=20) ja kyselyjä (n=201). Tulokset on käytettävissä vuoden 2014 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Koivistoinen

Tiedote

Viestintätaidot ovat keskeisiä, kun sote-alaa kehitetään

30.11.2013

Viestintätaidot ovat keskeisessä asemassa, kun sosiaali- ja
terveysalan johtajien työtä kehitetään. Tutkija Mari Koivistoinen
tarkastelee väitöstutkimuksessaan johtajien työtä ja siihen
liittyvää viestintää ja vuorovaikutusta. Tutkimuksen pohjana ovat
sosiaali- ja terveysalan johtajien teemahaastattelut ja
kyselytutkimukset. Tutkimuksesta julkaistaan monografia vuoden 2014
aikana.

Kun sosiaali- ja terveysalaa kehitetään, johtajien kyvyt ovat
tärkeitä. Johtaminen on pääasiassa ajantasaisen tiedon vaihtamista.
Muuttuvissa kunta-alan organisaatioissa viestintä on kriittinen ja
keskeinen tekijä. Ympäristö luo paineita substanssin ja käytännön
toiminnan haasteiksi.

Koivistoisen tutkimuksen mukaan johtajat ovat avainhenkilöitä,
joiden kyvyt ovat organisaatioiden kehittämisessä erityisen
tärkeitä. Johtajilta vaaditaan hyviä viestintätaitoja ja
refleksiivistä kykyä oman työn tarkasteluun. Väitöstutkimuksella
halutaan tuottaa teoreettisesti kestävää tietoa johtajien työstä.
Työssä selvitetään myös, millaisia viestintään liittyviä
tukirakenteita tai käytäntöjä johtajat kaipaavat oman työnsä
tueksi.

Väitöstutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja
terveysjohtamisen laitoksen
Johtavat-hanketta, jossa on mukana kuusi kuntaa
Suomesta. Työsuojelurahasto on tukenut Koivistoisen väitöstyötä 18
800 eurolla.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

www.uef.fi/fi/stj/johtavat-hanke