Johtoryhmän jäsenten työuupumustarinat – Kuntien johtoryhmien jäsenet näkemyksensä ja kokemuksensa kertojina

Hanketiedot

Hankenumero
117192

Hakija
Annemaija Summanen

Toteuttaja
Annemaija Summanen

Lisätietoja
Annemaija Summanen
annemaija.summanen1958@gmail.com

Toteutusaika
1.8.2017 - 30.11.2018

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2017
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2018

Tiivistelmä

Tämä tutkimus kuvaa ja laadullisesti selittää, miten suomalaisen kuntapuolen ylimmän operatiivisen johtoryhmän jäsenet konstruoivat työuupumusta ja miten työuupumus johtamistyössä tarinoidaan. Osallistun tutkimuksellani keskusteluun työuupumusilmiöstä ja kiinnitän työuupumustarinat kuntapuolen kontekstiin.

Vuonna 2011 haastattelin 16:sta johtoryhmän jäsentä, joista osa on kokenut työuupumuksen. Tutkimus on nojautunut siihen esiymmärrykseen ja oletukseen, että johtoryhmän jäsenet voivat tunnistaa voimakkaat työpaineet, riskitekijät ja pitkään jatkuneen työstressin sekä työväsymyksen, josta seurauksena voi olla työuupumus. Johtoryhmän jäsenten työuupumustarinoista voidaan ottaa oppia ja soveltaa myöhemmin käytännön johtamistyöhön.

Tutkimustehtävä tarkentuu seuraavanlaisiksi tutkimusongelmiksi: Millaisia työuupumustarinoita johtoryhmän jäsenten tarinoista on löydettävissä? Millaisia selviytymiskeinoja johtoryhmän jäsenellä on selviytyä työuupumuksesta? Tutkimus paikantuu erityisesti ihmisten johtamisen johtamistieteelliseen näkökulmaan [leadership] ja työuupumustutkimuksen [työpahoinvointi] alueille, joten tutkimus on teoreettisesti poikkitieteellistä. Työuupumusta lähestytään narratiivisesta näkökulmasta ja tutkimuksessa analysoin haastatteluaineiston Labov & Waletzky, 1967; jatkossa L & W; kehiteltyä versiota Labov 1972 suullisen kertomuksen mallin mukaisesti. Työuupumuksen kerronnassa mukailen osittain Leiterin & Maslachin (1988) työuupumuksen prosessimallia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annemaija Summanen