Julkisyksityisten eläkejärjestelmien organisointi Euroopassa -hankkeen kenttätyö

Hanketiedot

Hankenumero
112328

Hakija
Ville-Pekka Sorsa

Toteuttaja
Ville-Pekka Sorsa

Lisätietoja
Ville-Pekka Sorsa
ville-pekka.sorsa@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2013 - 1.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
2.11.2012
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
31 625 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2013

Tiivistelmä

Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimushankeessa vertaillaan neljän eurooppalaisten julkisyksityisen työeläkejärjestelmän ympärille rakentuneen organisaatiokentän organisointitapaa vuoden 2013 aikana.
Hanke on osa vastuuhenkilön Helsingin yliopistossa vuosina 2012-2014 tekemää laajempaa tutkimusprojektia, jossa tutkitaan eurooppalaisten julkisyksityisten eläkejärjestelmien hallintotapaa sekä rahastoinnin käyttöönoton tuottamia institutionaalisia muutoksia näissä järjestelmissä. Näiden järjestelmien organisointitapaa ja sen muutosta ei ole tutkittu aiemmin systemaattisesti, vaikka järjestelmiä on nykyään jo noin viidessätoista Euroopan maassa.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa paitsi työntekijöiden julkisen eläketurvan järjestämisestä yksityisissä organisaatioissa myös työelämän suhteiden välittymisestä eläkejärjestelmien päätöksentekoon.

Työsuojelurahaston rahoituksen turvin toteutettavassa hankkeessa haastatellaan neljän eurooppalaisen eläkejärjestelmän keskeisten toimijoiden edustajia. Tutkimushankkeen kohteena olevat eläkejärjestelmät valikoidaan vuoden 2013 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tehtävässä esitutkimuksessa. Tutkimushankkeen kenttätyö tapahtuu 2-4 viikon mittaisina haastattelujaksoina huhti-kesäkuussa ja syys-marraskuussa 2013.

Vastuullinen tutkija kirjoittaa kenttätyöstä saatavan tiedon perusteella marras-joulukuussa englanninkielisen tieteellisen artikkelin, jonka ensimmäinen työpaperiversio eli hankkeen alustavat tulokset ovat saatavilla joulukuussa 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ville-Pekka Sorsa

Tiedote

Työntekijöiden rooli heikko julkisyksityisten eläkejärjestelmien päätöksenteossa

1.12.2013

Työntekijöiden ja kotitalouksien rooli julkisyksityisiä eläkejärjestelmiä koskevassa päätöksenteossa on suhteellisen heikko, vaikka järjestelmät ovat heille yleensä pakollisia.

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen julkisyksityisissä eläkejärjestelmissä olisi merkittävää järjestelmien legitimiteetin kannalta.

Näin toteaa tutkijatohtori Ville-Pekka Sorsa Helsingin yliopistosta tutkittuaan eurooppalaisten julkisyksityisten eläkejärjestelmien organisointitapaa. Työsuojelurahasto tuki tutkimusta stipendillä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että julkisyksityisiä eläkejärjestelmiä löytyy 19:stä Euroopan maasta ja että nämä järjestelmät ovat pääasiallisesti työeläkejärjestelmiä.

Tutkimuksen teoreettisen osan mukaan näiden organisointitavassa pitää kiinnittää huomiota julkisyksityisten kumppanuuksien muotoihin, markkinamekanismeihin ja organisaatiokohtaisten päätöksenteon rakenteisiin.

Tutkimuksen perusteella nämä vaihtelevat merkittävästi eri järjestelmissä, eikä minkäänlaisia selkeitä typologioita ole välttämättä tehtävissä. Nämä erot pitäisi ottaa huomioon erityisesti eläkejärjestelmien hallintomallien arvioinnissa.

Stipendin turvin Sorsa sai pääsyn merkittäviin aineistoihin. Hän jatkaa aineistojen analysoimista ja työstämistä artikkeleiksi vuonna 2014. Hän kirjoittaa evaluaation Viron pakollisen rahastoivan eläkejärjestelmän hallintomallista, vertailevan analyysin Suomen ja Alankomaiden järjestelmistä sekä loppuvuonna kattavan analyysin neljän maan – Alankomaat, Ruotsi, Suomi ja Viro – eläkejärjestelmien muutoksista 2000-luvulla.

Tutkimushankkeen nojalla julkisyksityisten eläkejärjestelmien hallintomallia pitää analysoida tarkemmin kuin tässä hankkeessa. Erityisesti organisaatiokulttuureihin, hallintomallien legitimiteettiin ja julkisen tilivelvollisuuden järjestämistapoihin pitää kiinnittää jatkossa tarkempaa huomiota. Sorsa jatkaa työtä kansainvälisessä tutkimushankkeessa.
 
 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

https://tuhat.halvi.helsinki.fi. https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/villepekka-sorsa%28fb31f33c-dfb1-4cb4-bc17-cbcf3f61cda3%29.html