Kahden hoivayksikön uudet monikulttuuriset toimintamallit ja kehittämismalli

Hanketiedot

Hankenumero
210243

Hakija
Omakotisäätiö sr

Toteuttaja
Skillmotor Finland Oy

Lisätietoja
Susanna Kiuru
susanna.kiuru@omakotisaatio.fi

Toteutusaika
22.6.2021 - 30.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
18.8.2021
10 204 euroa

Kokonaiskustannukset
20 408 euroa

Tulokset valmistuneet
5.10.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa luodaan kahteen muistisairaiden hoivayksikköön tasaveroisen monikulttuurisen työyhteisön ja maahanmuuttajaystävällisen työpaikan toimintamalleja sekä uusi hoivayksikön kehittämismalli. Maahanmuuttajat itse ohjaavat hanketta, uusien mallien luomista ja siirtämistä Omakotisäätiön sisällä. Kulttuurien näkyväksi tekemisessä käytetään luovia menetelmiä. Sote-sektorilla työskentelee runsaasti maahanmuuttajia, joiden integroituminen tasaveroisesti työyhteisöön on usein haasteellista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Kiuru

Tiedote

Kahden hoivayksikön uudet monikulttuuriset toimintamallit - rikkautta arkeen ja strategiaan

5.10.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa henkilöstö loi kahteen muistisairaiden hoivayksikköön tasaveroisen monikulttuurisen työyhteisön ja maahanmuuttajaystävällisen työpaikan arkea palvelevia toimintamalleja sekä uuden hoivayksikön kehittämismallin. Mallien avulla työyhteisön haasteet ratkesivat. Kehittämismenetelmänä käytettiin teemoitettuja pienryhmiä monikulttuuriseen ympäristöön sovellettuna. Hankkeen toimintamallit ovat arvokkaita erityisesti sote-sektorille ja sovellettavissa osin myös yli toimialarajojen.

Lähtökohdat

19 eri kansalaisuudesta koostuva monikulttuurinen työyhteisö tarvitsi uudenlaisia käytäntöjä joiden avulla kulttuuriset yhteentörmäykset, tasapuolisuus ja kielelliset ongelmat saatiin hallintaan ja käännettyä positiivikseksi energiaksi. Hankkeella haluttiin myös taata hoitotyön osaajien saatavuus. Asiantuntijana toimi työelämän kehittämiseen erikoistunut Skillmotor Finland. Kehittämismenetelmänä käytettiin teemoitettuja pienryhmiä. Hankkeen taustalla oli laaja kirjallisuuskatsaus.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui kaksi yksikköä Aallokko ja Kaislikko, joilla on sama esimies. Esimiehen lisäksi säätiön johtaja, henkilöstöpäällikkö ja työsuojeluorganisaatio olivat mukana hankkeessa samoin kuin asukkaat ja heidän omaisensa.

Menetelmät

Kehittämismenetelmänä käytettiin pääasiallisesti teemoitettuja pienryhmiä monikulttuuriseen ympäristöön sovellettuna sekä luovia menetelmiä. Ryhmiin osallistuivat vuorossa olijat. Metodisesti haluttiin luoda uutta tulokulmaa, jossa maahanmuuttajat itse ohjaavat hanketta ja luovat sen sisältöä omien kokemustensa aja arjen haasteiden perusteella.

Vaikuttavuus

Osallistuviin hoivayksiköihin on luotu tasaveroisen monikulttuurisen työyhteisön toimintamalli, joka koostuu useista selkeistä arjen käytäntöihin liittyvistä tekijöistä. Työyhteisössä olleet osaamisen,tasapuolisen työnjaon ja kielitaidon ongelmat ovat suurelta osin poistuneet. Yksikön arki on sujuvampaa, joustavampaa, perustehtävä kirkastunut, työn laatu ja mielekkyys parantunut ja yksiköt kokevat olevansa yhtä. Kaikilla on myös lupa olla oma itsensä muita kunnioittaen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen mallit tukevat voimakkaasta konkreettisella tasolla tasaveroisen monikulttuurisen työyhteisön muodostumista. Erityisesti sote-sektorilla työskentelee runsaasti maahanmuuttajia, joiden integroituminen tasaveroisesti työyhteisöön on usein haasteellista. Heti hankkeen alussa tuli selväksi se, että monikulttuurisuutta on lähestytty aikaisemmin varsin pinnallisesti ja mm. kielihaasteiden kautta. Aidosti merkitykselliset asiat ovat olleet tabuja.

Aineisto

Kahden hoivayksikön uudet monikulttuuriset toimintamallit ja kehittämismalli. Loppuraportti. 2022. Avaa