Kahden yksikön potilassiirtojen etäisyyksien analysointi

Hanketiedot

Hankenumero
113152

Hakija
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Toteuttaja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja
Satu Suhonen
satu.suhonen@tyks.fi

Toteutusaika
23.4.2013 - 30.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2013
3 280 euroa

Kokonaiskustannukset
6 560 euroa

Tulokset valmistuneet
30.8.2013

Tiivistelmä

Hanke liittyy Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin uuden akuuttisairaalaan (T2) käyttöönottoon. Tavoitteena on tukea hoidon laadun ja tuottavuuden kehittämistä poistamalla hukkaa potilaan hoitoketjuista. Suunnittelussa on käytetty potilasliikenteeseen pohjautuvaa potilasvirta-analyysia perusteluna sille, kuinka eri päätoimintojen ja yksiköiden tulisi sijaita toisiinsa nähden, ja jotta potilassiirtoihin hukattaisiin mahdollisimman vähän resursseja. Henkilöstösuunnittelu on ollut osa muutosta, jotta henkilöstöresurssit pystytään kohdentamaan hoitolinjojen mukaisiin toimintoihin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tiiminä toimittaessa kunkin työntekijän on hahmotettava oma roolinsa ja vastuu osana kokonaisuutta.

Projektissa lasketaan neurologian klinikan ja sydänkeskuksen osastopotilaiden potilassiirtojen etäisyydet T2-sairaalassa ja verrataan saatuja mittaustuloksia edellä mainittujen yksiköiden potilassiirtojen etäisyyksiin vanhoissa toiminnoissa. Samalla verrataan näiden yksiköiden potilassiirroissa tarvittavien hissisiirtojen määrän muutosta uusissa ja vanhoissa toimitiloissa. Hankkeessa selvitetään potilassiirtomatkojen lyhenemisen ja hissisiirtojen määrän vähenemisen suorat tuottavuusvaikutukset ja arvioidaan kvalitatiivisesti lyhyempien siirtomatkojen vaikutuksia hoidon laatuun ja tiimityön tehokkuuteen.
Hanke toteutetaan SKA Consulting Oy:n kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Suhonen

Tiedote

Neurologian päivystyspotilaiden kulkumatkat lyhenivät TYKSin uudessa sairaalassa

30.8.2013

Neurologian päivystyspotilaita joudutaan kuljettamaan huomattavasti vähemmän Turun yliopistollisen keskussairaalan uudessa T-sairaalassa kuin vanhassa U-sairaalassa, vaikka tilat ovat kasvaneet merkittävästi.

T-sairaalassa heitä kuljetetaan laskentamallin perusteella 1 600 km vuodessa, kun U-sairaalassa kuljetusmatka oli 4 000 kilometriä. Suhteellisesti kuljettaminen on siis vähentynyt 60 prosenttia.

Potilassiirtojen etäisyyksiä analysoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, joka sai hanketta varten kehittämisavustuksen Työsuojelurahastolta. Tavoitteena on tukea hoidon ja laadun tuottavuuden kehittämistä poistamalla hukkaa potilaan hoitoketjuista.

Ulkopuolisena asiantuntijana kehittämishankkeessa oli SKA-Research Oy.

Päätoiminnot lähempänä toisiaan

TYKSin T-sairaala valmistui lopullisesti joulukuussa 2012.

Matkat ovat lyhentyneet, koska keskeiset päätoiminnot sijaitsevat lähempänä toisiaan. Esimerkiksi päivystys ja päivystysaikainen radiologia sijaitsevat lähempänä stroke unitia (aivoverenkiertohäiriöyksikkö) ja neurologian vuodeosastoa.

Edelleen stroke unit sijaitsee välittömästi neljännen kerroksen radiologian vieressä, ja siellä palvelevat muun muassa tietokonetomografia, natiiviröntgen, ultraäänitutkimushuone ja yleisangio. Myös magneettikuvaus on lähempänä stroke unitia ja vuodeosastoa.

Neurologian hissisiirrotkin vähenivät

Selvityksessä analysoitiin TYKSin neurologian päivystyspotilaiden päätoimintojen välisiä kulkumatkoja nykyisessä T-sairaalassa ja vanhassa U-sairaalassa.

Projektissa päätoimintojen väliset etäisyydet laskettiin vanhojen sairaalatilojen ja uusien tilojen virallisista teknisistä piirustuksista. Mittaustulokset liitettiin suunnitteluvaiheessa arvioituihin potilassiirtomääriin, jolloin saatiin suuruusluokka-arvio potilassiirtojen kokonaismatkasta yhden vuoden aikana. Luvuissa ei ole potilaiden matkoja päätoimintojen sisällä.

Lisäksi arvioitiin karkealla tasolla hissisiirtojen määrää vanhoissa ja uusissa sairaaloissa.

Neurologisten potilaiden hissisiirtojen määrä vähentyi uudessa sairaalassa karkean arvion mukaan suhteellisesti 60 prosenttia: U-sairaalassa hissisiirtoja oli noin 24 000 vuodessa, kun T-sairaalassa niitä on noin 10 000.

Myös sydänpotilaiden kulusta selkoa

Selvityksessä analysoitiin myös sydänkeskuksen potilaiden kulkumatkoja.

Selvityksen kuluessa havaittiin, että sydänpotilaiden hoitoketjut ovat muuttuneet merkittävästi T-sairaalan suunnitteluvaiheesta. Uudet menetelmät ovat vähentäneet sydänpotilaiden matkoja ja hissisiirtoja radikaalisti viime vuosina. Siksi kulkureitit pitäisi selvittää uudestaan matkojen laskemiseksi.

Kuitenkin selvityksen perusteella voidaan arvioida, että T-sairaalan modernit mutta samalla huomattavasti suuremmat tilat lisäävät sydänpotilaiden vaakasuuntaisia kulkumatkoja A-sairaalaan verrattuna. Samalla hissisiirrot ovat kuitenkin vähentyneet vanhaan sairaalaan verrattuna, koska toiminnot sijaitsevat samassa kerroksessa.
 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti. Potilasreitit. Avaa