Kahdenvälisten esimies-alaissuhteiden laadun ja matkapäivien määrän yhteydet kansainvälisten liikematkustajien työhyvinvointiin

Hanketiedot

Hankenumero
190274

Hakija
Liisa Mäkelä

Toteuttaja
Liisa Mäkelä

Lisätietoja
Liisa Mäkelä
liisa.makela@uwasa.fi

Toteutusaika
25.6.2019 - 29.6.2019

Työsuojelurahaston päätös
5.6.2019
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 415 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2019

Tiivistelmä

Tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa kansainvälisestä liikematkustamisesta tarkastelemalla liikematkustamista sekä hyvinvointia heikentävänä, että edistävänä työn vaatimuksena, ja tuottamalla tietoa kahdenvälisen esimies-alaissuhteiden laadun merkityksestä työhyvinvoinnille. Tutkimuksen pohjautuu teoreettisesti työn vaatimukset ja voimavarat-malliin. Tutkimusaineistona on 570 kansainvälistä liikematkustajaa, joista suurin osa on suomalaisia.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että liikematkapäivien lisääntyminen heikentää liikematkoihin liittyvää uupumusasteista väsymystä, mutta ei yleistä uupumusasteista väsymystä. Tämän lisäksi tulokset osoittavat että liikematkapäivien lisääntyminen toisaalta myös lisää sekä yleistä että liikematkoihin liittyvää tarmokkuutta. Kahdenvälisten esimies-alaissuhteiden (LMX) laatu on yhteydessä kaikkiin neljään työhyvinvoinnin indikaattoriin, vähentäen uupumusta ja lisäten tarmokkuutta. Matkapäivien ja LMX:n yhteisvaikutusten tarkastelu osoitti että matkapäivien lisääntyminen vähentää liikematkoihin liittyvää uupumusasteista väsymystä jos LMX suhteen laatu on huono.Jos LMX suhteen laatu on korkea, matkapäivien lisääntyminen lisää myös liikematkoihin liittyvää uupumusasteista väsymystä. Näyttää siis siltä, että esimiehen luota poissaolo (paljon matkapäiviä), jonka kanssa ei tulla erityisen hyvin toimeen (matala LMX) on eduksi työhyvinvoinnille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisa Mäkelä

Tiedote

EURAM 2019-konferenssi: Matkatyö maailmalla voi sekä uuvuttaa että piristää

31.10.2019

Tiivistelmä

Konferenssiesityksen keskeisin viesti oli, että kansainvälinen liikematkustaminen voi toimia sekä hyvinvointia heikentävänä että vahvistavana työn vaatimuksena. Työn voimavarana tarkasteltiin kahdenvälisiä esimies-alaissuhteita (LMX) ja havaitsimme hyvän LMX-suhteen edesauttavan matkustajien työhyvinvointia. Havaitsimme kuitenkin että matkapäivien lisääntyminen vähentää liikematkoihin liittyvää uupumusasteista väsymystä, jos LMX suhteen laatu on huono. Jos LMX suhteen laatu on korkea, matkapäivien lisääntyminen lisää myös liikematkoihin liittyvää uupumusasteista väsymystä. Esimiestyöhön tuleekin kiinnittää huomiota myös tässä työkontekstissa.

Tausta

Matka kohdentui kauppatieteellisen alan arvostetuimpaan vuosittaiseen konferenssiin, European Academy of Management:n, ja matkan tarkoituksena oli esitellä omaa tutkimusta kansainvälisesti erittäin tunnetulle tutkijakunnalle ja perehtyä oman alan tuoreimpaan tutkimuksiin muiden esitysten kautta. Konferenssin yhteydessä oli myös tapaamisia kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Aineisto

Tämä tutkimus pohjautui kyselylomakkeella kerättyyn aineistoon, joka muodostui 570 kansainvälisestä liikematkustajasta. Aineisto oli kerätty yhdestä monikansallisesta yrityksestä, ja suurin osa vastaajista oli suomalaisia. Aineistoa analysoitiin tilastomenetelmien avulla (mm. lineaarinen regressioanalyysi).

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksemme osoittaa että mitä enemmän kansainvälisiä matkapäiviä kertyy, sitä uupuneempia (matkatyöhön liittyvä uupumus), mutta myös tarmokkaampia (yleinen että matkatyöhön liittyvä) matkustajat ovat. Hyvä LMX-suhde edesauttaa hyvinvointia. Heikkolatuisessa LMX suhteessa työskentelevälle matkat voivat olla jopa helpotus, sillä mitä korkeampi matkapäivien lukumäärä heikon LMXn matkustajilla on, sitä vähemmän he kokevat matkustamiseen liittyvää uupumusta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

EURAM-konferenssi on monipuolinen ja korkealaatuinen kansainvälinen konferenssi, jossa omaan työhön saa arvokasta vertaispalautetta. Konferenssin aikana käydyt keskustelut eri maista tulevien ja eri aihepiireistä kiinnostuneiden tutkijoiden kanssa tuottivat hyviä ideoita myös uusien tutkimusmenetelmien hyödyntämiseen. Konferenssissa sai myös hyvän käsityksen siitä, mitä tutkimuskentässä on parhaillaan meneillään myös muualla maailmassa.

Aineisto

Mäkelä Liisa, Kangas Hilpi. Heikkilä Milla. Occupational well-being of International Business Travelers: Examining the challenging and hindrance demands of international business trips, and the importance of the LMX as a resource. European Academy of ManagementEURAM26.-28. 6. 2018, Lisboa, Portugal. Konferenssiesitys Avaa