Kahdenvälisten esimies-alaissuhteiden (LMX) yhteys työntekijän kokemaan työn imuun

Hanketiedot

Hankenumero
117216

Hakija
Jussi Tanskanen

Toteuttaja
Jussi Tanskanen

Lisätietoja
Jussi Tanskanen
jussi.o.tanskanen@jyu.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Työorganisaatiot ja itse työelämä ovat jatkuvassa muutoksessa ja työntekijöiden kohtaamista uusista haasteista on tullut arkipäivää. Työntekijät eivät kohtaa työelämän haasteita kuitenkaan yksin. Esimiesten onnistunut johtaminen toimii työntekijöiden voimavarana ja auttaa työntekijöitä suoriutumaan työtehtävistään sekä parantaa työhyvinvointia. Väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan kahdenvälisten esimies-alaissuhteiden (LMX) yhteyttä työntekijöiden kokemaan työn imuun. Väitöskirjassa LMX kytketään työn imuun työn vaatimusten ja voimavarojen sekä ponnistusten ja palkkioiden mallien kautta. Hyvä LMX-suhde toimii jo itsessään yhtenä työn voimavarana, mutta se myös generoi lisää resursseja työntekijälle, jotka johtavat motivaatiopolkua pitkin kohti työn imua, kuten työn vaatimusten ja voimavarojen malli ennustaa. Voidaan myös ajatella, että hyvä LMX-suhde tuottaa työntekijälle enemmän palkkioita, jotka parantavat ponnistusten ja palkkioiden suhdetta, jotka ponnistusten ja palkkioiden mallin mukaisesti ovat yhteydessä työhyvinvointiin. Väitöskirjassa selvitetään, miten lähijohtajan oma hyvinvointi vaikuttaa LMX-suhteeseen ja miten LMX on taas yhteydessä työn imuun ja parempaan suoriutumiseen. Lisäksi tarkastellaan mekanismeja, jotka välittävät LMX:n vaikutuksen työn imuun. Tutkimus toteutetaan analysoimalla palvelusektorille suuntautunutta tilastoaineistoa monitasomallinnuksen keinoin. Väitöskirjatutkimus koostuu kolmesta kansainvälisesti julkaistavasta tieteellisestä artikkelista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jussi Tanskanen

Tiedote

Työn imua hyvistä työsuhteista ja palkkioista

31.12.2018

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan tohtorikoulutettava Jussi Olavi Tanskanen tutkii lähijohtajan ja hänen alaistensa välisiä vaihtosuhteita. Tanskanen paneutuu mekanismiin, joka selittää, miten nämä vaihtosuhteet ovat yhteydessä työntekijöiden kokemaan työn imuun. Vuoden 2018 Työsuojelurahaston tutkijastipendikaudella Tanskanen kirjoitti väitöskirjaansa tarkoitetun artikkelin ja lähetti sen vertaisarvioitavaksi International Journal of Manpower -lehteen.

Artikkelissa Tanskanen selittää esimiehen ja alaisten yhteyttä – LMX – alan teorian lisäksi ponnistusten ja palkkioiden epäsuhdan teorioilla.

Hän tutkii, miten työntekijöiden kokemukset heidän tekemistään ponnisteluista ja saamistaan palkkioista välittävät LMX:n ja työn imun yhteyttä. Työn imua Tanskanen tarkastelee kolmesta ulottuvuudesta: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen.

Aineisto on suuri: 1 701 vastaajaa suomalaiselta palvelusektorilta.

Suhteet, ponnistelut ja palkkiot

Tanskanen osoittaa, että hyvät esimiesten ja alaisten suhteet olivat yhteydessä työntekijöiden alhaisiin ponnistelukokemuksiin ja arvioon suurista saaduista palkkioista.

Ponnistukset ja palkkiot välittivät osan LMX:n ja työn imun välisestä yhteydestä, kun palkkiot olivat myönteisessä yhteydessä kaikkiin työn imun ulottuvuuksiin.

Ponnistukset taas olivat kielteisessä yhteydessä tarmokkuuteen ja myönteisessä yhteydessä omistautumiseen.

Ponnistusten ja palkkioiden epäsuhdan mallin ennustamaa yhdysvaikutusta ponnistusten ja palkkioiden väliltä ei silti löytynyt.

Hyvä esimies–alaissuhde motivoi

Tanskasen tutkimus vahvistaa LMX:n ja työn imun välisen myönteisen yhteyden. Lisäksi tutkimus tarjoaa tietoa yhdestä mekanismista, joka välittää tätä yhteyttä.

Palkkioilla oli odotettu yhteys työn imuun.

Tanskanen kuitenkin painottaa, että ponnistelujen vaikutus riippui työn imun ulottuvuudesta.

Tulokset korostavat hyvien esimies–alaissuhteiden tärkeyttä työntekijän hyvinvoinnille ja motivaatiolle. Yhtä lailla tärkeitä ovat riittävä palkitseminen ja työn haasteet.

Tanskanen aikoo saada tohtorintutkintonsa valmiiksi vuoden 2019 lopulla.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Hyvä esimiessuhde johtaa työn imuun. Tiedon sillan verkkosivusto. 4.2.2019. https://tiedonsilta.fi/hyva-esimiessuhde-johtaa-tyon-imuun/