Kaikille sopiva työ ja työyhteisö -hanke – Ratko-mallin edelleen kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
114130

Hakija
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Toteuttaja
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Lisätietoja
Marja Nevalainen
marja.nevalainen@vamlas.fi

Toteutusaika
1.4.2014 - 1.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2014
95 000 euroa

Kokonaiskustannukset
125 625 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2015

Tiivistelmä

Kaikille sopiva työ ja työyhteisö -hankkeen tarkoituksena on tutkia työyhteisölähtöisen työllistämisen mallin (Ratko-malli) toimivuutta ja edelleen kehittää mallia. Malli on tarkoitettu helpottamaan ja edistämään vammaisten sekä osatyökykyisten työllistymistä työyhteisöihin. Malli soveltuu myös työttömän tai sairauslomalta palaavan henkilön työn räätälöintiin ja työtehtävän keventämiseen.

Mallin toimivuutta selvitetään yksilön, työyhteisön ja johtamisen näkökulmasta. Hanke pyrkii selvittämään ehtoja ja olosuhteita, joiden varassa mallia toteutetaan sekä sen tuottamia hyötyjä. Luoko malli uudenlaisia henkilöstöjohtamisen käytäntöjä rekrytointiin ja työhyvinvoinnin ylläpitoon? Miten malli on siirrettävissä erilaisiin työyhteisöihin?

Tutkimus toteutetaan tutkijatriangulaationa, yhdistämällä kvalitatiivisia sekä kvantitatiivisia menetelmiä ja aineistoja. Tutkimuksen toteuttaa kolme tutkijaa. Kuntoutussäätiön erikoistutkija, VTT Outi Hietala tarkas-telee työyhteisöä ja työllistymisprosessia institutionaalisen etnografian näkökulmasta. OrtonPron työpsykologi, FT Markku Riipinen tarkastelee työntekijän osallistamisen merkitystä koetulle työkyvylle ja työssä selviytymiselle sekä uuden työntekijän sopeutumista työtehtäväänsä työhyvinvoinnin/työterveyden näkökulmasta. Yritysvastuuverkosto FIBS:n johtamisen asiantuntija, KTT Aulikki Sippola tarkastelee työyhtei-sön johtamista monimuotoisuuden johtamisen näkökulmasta.

Hankkeen tulokset julkaistaan keväällä 2015 pidettävässä seminaarissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Nevalainen

Tiedote

Heikossa asemassa oleva sopeutuu töihin työyhteisön tuella

1.8.2015

Ratko-malli – Ratkaisuja työyhteisön, työntekijän ja
työtehtävien kohtaamiseen – edistää heikossa työmarkkina-asemassa
olevien henkilöiden pääsyä työmarkkinoille. Mallin avulla
tehtävänkuvia voidaan muokata niin, että osatyökykyiset pääsevät
entistä paremmin työmarkkinoille.

Vammaisten lasten ja nuorten
tukisäätiön koordinoimassa Ratko-hankkeessa kehitetty
valmennusmalli  helpottaa ja edistää vammaisten ja
osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä tavallisiin
työyhteisöihin.

Kaikille sopiva työ ja työyhteisö-hankkeessa tarkoituksena oli
tutkia ja kehittää edelleen työyhteisölähtöistä valmennusmallia,
jonka avulla voidaan puuttua moniin ongelmiin.

Mallia voidaan soveltaa myös esimerkiksi syrjäytymisvaarassa
olevien työllistämishankkeissa. Siitä on laadittu verkkoon
raportti, joka on nimeltään Kaikille sopiva työ ja työyhteisö.

Ratko-mallin toteutus edellyttää muutoksia ajattelutavoissa,
asenteissa, HR-toiminnoissa ja esimiestyössä. Mallin onnistunut
käyttö edellyttää, että esimiestyö tukee tehtävän suorittamista
työyhteisössä. Malli voidaan viedä työyhteisöihin työpajojen ja
tätä varten kehitettyjen arviointivälineiden avulla.

Tutkimustulosten perustella Ratko-malli edellyttää toimivaa
verkostoa, joka tukee työntekijää, johtoa sekä
työyhteisöä. Työsuojelurahaston tukemaa hanketta johti
toiminnanjohtaja
Pauliina Lampinen.


Työyhteisöllekin valmennusta

Tutkimuksen mukaan ratkolainen tarvitsee työllistymisensä tueksi
organisaation sisältä henkilön, jolla on työhönvalmennuksen taitoja
tai ulkopuolisen työhönvalmentajan tuen. Työyhteisön tuki on tärkeä
 onnistuneelle työhön sijoittumiselle. Jos työyhteisö ei ole
vastaanottavainen, sitä on valmennettava ennen ratkolaisen
tuloa.

Ratko-malli toimii keinona viedä monimuotoisuutta tukevan
johtamisen periaatteet käytäntöön. Perinteisesti vammaisten ja
osatyökykyisten työllistymistä on tutkittu erikseen yksilön,
työyhteisön tai johdon näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa
havaittiin, että näitä kaikkia tulokulmia tarvitaan yhtä aikaa.
Onnistunut työllistyminen vaatii näiden kolmen näkökulman
integraation.

Johtamisen näkökulmasta Ratko-malli tuo sysäyksen ja keinon
kehittää monimuotoisuutta tukevaa organisaatiota sekä se toimii
työkaluna eri käyttötarkoituksiin.

Ratko-malli tuo uudenlaisen tarkastelukulman työntekijän
mahdollisuuksista työllistyä työn räätälöinnin keinoin. Se
sitouttaa työntekijän työyhteisöön ja mahdollistaa vastuullisen
rekrytoinnin.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Loppuraportti Outi Hietala, Aulikki Sippola, Markku Riipinen, Pauliina Lampinenja Marja Nevalainen.Kaikille sopiva työ ja työyhteisö-loppuraportti. 114130-loppuraportti-255804_LoppuraporttiKaikille sopiva työ ja työyhteisö_Vamlas_VERKKOON.pdf (2203.1 kt )

Telma-lehti 1/2015, s. 58-59 Juttu: Työtä erilaisille ihmisille. http://telma-lehti.fi/tyota-erilaisille-ihmisille/