Kaivanto-ohjeen laatiminen

Hanketiedot

Hankenumero
113087

Hakija
Infra ry

Toteuttaja
Ramboll Finland Oy

Lisätietoja
Tapani Karonen
tapani.karonen@infra.fi

Toteutusaika
1.3.2013 - 1.6.2013

Työsuojelurahaston päätös
8.3.2013
9 000 euroa

Kokonaiskustannukset
13 200 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2013

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on laatia taskukokoinen ohje kaivantotöiden suunnittelijoille ja varsinaisen kaivantotyön suorittajille Liikenneviraston toimeksiantona toteutetun Kaivantojen turvallisuus -tutkimushankkeen tulosten pohjalta.

Ohjeessa kuvataan eri tahojen vastuut ja tehtävät sekä hyviä käytäntöjä kaivantojen turvallisuuden varmistamisessa infrarakentamishankkeiden eri vaiheissa. Ohjeen sisällön ja ulkoasun suunnittelussa huomioidaan kohderyhmä, jolle ohje suunnataan.

Tavoitteena on tuottaa selkeä ja positiivisen mielikuvan synnyttävä ohje. Ohjeen ulkoasu ja sisältö suunnitellaan työryhmän kesken.
Tekstisisällön laativat turvallisuus- ja riskienhallinta-asiantuntijat yhdessä maa- ja pohjarakennussuunnittelun asiantuntijan kanssa.
Laadittava ohje hyväksytetään Infra-alan Kansallisella työturvallisuusryhmällä, johon kuuluvat Liikenneviraston, ELY-keskusten, STM:n, AVI:n, Infra ry:n, TVL:n, Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen edustajat. Ohjeen jakelu tullaan toteuttamaan sidosryhmien ja yhteisöjen (mm. Infra ry, VVY, Kuntaliitto, Koneyrittäjien liitto) kautta niiden jäsenille ja muille yhteystahoille.

Ohjeesta tehdään myös sähköinen pdf-versio. Ohje toimii apuvälineenä myös työsuojelun viranomaisvalvonnassa.
Aluehallinnon työsuojelun vastuualueet sitoutetaan viranomaisvalvonnan yhteydessä jakamaan ohjetta myös pienempiin kaivantotöitä tekeviin yrityksiin sekä näitä kaivantotöitä tilaaviin rakennuttajaorganisaatioihin.

Ohje valmistuu kevään 2013 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tapani Karonen

Tiedote

Kaivantotyöohjeet voi nyt katsoa taskusta

1.6.2013

Kaivantotyön suunnittelijat ja tekijät ovat saaneet
taskukokoisen työohjeen: Vaara vaanii kaivannossa – opas kaivannon
turvalliseen toteuttamiseen. Ramboll Finland Oy:n toteuttama opas
pohjautuu Liikenneviraston Kaivantojen turvallisuus
-tutkimushankkeeseen. Oppaan tilasi Infra ry, joka on maa- ja
vesirakennusalojen sekä asfalttialan yritysten etujärjestö.
Työsuojelurahasto tuki tiedotushanketta määrärahalla.

Taskukokoinen opas on suunnattu niin kaivantotöiden
rakennuttajille, suunnittelijoille, valvojille kuin varsinaisille
kaivantotyöntekijöille. Opas on haitaritaitettuna kooltaan 10 cm x
21 cm, ja se on pinnoitettu työmaakäyttöä kestäväksi.

Oppaan soveltuminen työmaakäyttöön tarkoittaa sitä, että
kaivantojen merkittävimmät riskit ja onnettomuuksien aiheuttajat
esitetään konkreettisesti.

Kuvilla ja teksteillä selvä sanoma

Oppaassa kuvataan infrarakentamishankkeissa osapuolten vastuut
ja tehtävät sekä hyviä käytäntöjä kaivantojen turvallisuuden
varmistamisessa. Erityisesti korostetaan suunnitelmallisuuden,
asiantuntijuuden ja yhteistyön merkitystä.

Oppaan on tarkoitus synnyttää selvä ja myönteinen mielikuva
kaivantotöistä. Oppaan kansikuvassa tuodaan esille tyypillisiä
kaivantopuutteita sekä riski- ja ongelmakohtia.

Tekstit ja kuvat yhdessä selkiyttävät kaivantojen suunnittelun
perusteita ja antavat sekä työn suorittajalle että
valvontaorganisaatiolle selvän kuvan kaivantojen vaatimuksista.

Tekstin laativat turvallisuuden ja riskienhallinnan
asiantuntijat sekä maa- ja pohjarakennussuunnittelun
asiantuntija.

Oppaassa on kuvin esitetty seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon
kaivannon tukemisessa. Niin ikään kuvat havainnollistavat luiskatun
kaivannon kaltevuuksia ja niiden tilantarvetta.

Laaja hyväksyjä- ja jakeluryhmä

Opas on hyväksytetty Liikenneviraston kansallisessa
työturvallisuusryhmässä ja alan toimijoilla. Kansalliseen
työturvallisuusryhmään kuuluivat Liikenneviraston lisäksi
elinkeino-, liikenne- ja ympäristö (eli ely) -keskusten, sosiaali-
ja terveysministeriön, aluehallintovirastojen, Infra ry:n,
Kuntaliiton, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton, Työterveyslaitoksen
ja Työturvallisuuskeskuksen edustajat.

Opasta jakavat etenkin Infra ry, Vesilaitosyhdistys, Kuntaliitto
ja Koneyrittäjien liitto, mutta myös Liikennevirasto ja alan
oppilaitokset. Ensipainos on 11 550 kappaletta. Oppaan tulostettava
sähköinen pdf-versio on saatavissa mainituilta organisaatioilta
sekä aluehallintovirastoista ja ely-keskuksista. Aluehallinnon
työsuojelusta vastaavat jakavat ohjetta pieniin kaivantotöitä
tekeviin yrityksiin ja näitä kaivantotöitä tilaaviin
rakennuttajaorganisaatioihin.

Tavoite on, että mahdollisimman moni työntekijä saa oppaan.
Usean jakelukanavan ansiosta tämä toteutunee. Oppilaitokset
käyttävät opasta opetuksessa, ja tavoitteena on varustaa alan
työelämään siirtyvä tällä oppaalla.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Rantanen Eeva, Noukka Jouko, Ahlgren Carita, Norokorpi Loviisa. Vaara vaanii kaivannossa – opas kaivannon turvalliseen toteuttamiseen. Avaa