Kamerapuhelimet ja visuaalinen keskustelu työyhteisöissä

Hanketiedot

Hankenumero
210001

Hakija
Altti Näsi

Toteuttaja
Altti Näsi

Lisätietoja
Altti Näsi
altti.nasi@gmail.com

Toteutusaika
1.6.2021 - 31.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2021
7 500 euroa

Kokonaiskustannukset
7 500 euroa

Tulokset valmistuneet
28.9.2021

Tiivistelmä

Tutkimus lisää ymmärrystä visuaalisen keskustelun, eli valokuvien jakamisen funktioista erilaisissa työyhteisöissä. Visuaalista keskustelua käydään sekä virallisissa että epävirallisissa kanavissa, Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on luoda parempia käytäntöjä kamerapuhelinten käyttöön ja sitä kautta valokuvien jakamiseen erilaisissa työyhteisöissä,

Hankkeen vastuuhenkilö

Altti Näsi

Tiedote

Visuaalinen keskustelu valokuvilla on organisaatioissa yksi sisäisen viestinnän kulmakivistä

28.9.2021

Tiivistelmä

Valokuvien jakamisen yleistyminen osana organisaation sisäistä viestintää on ymmärrettävää, sillä yksisuuntainen ylhäältä alas viestintä on digitalisaation myötä muuttunut kaksisuuntaiseksi dialogiksi kaikkien organisaatiota koskettavien sidosryhmien välillä. Visuaalisella keskustelulla on useita selkeitä tehtäviä, kuten esimerkiksi kollegoiden tunnistaminen, opetuksen edesauttaminen tai vaaranpaikkojen ilmaiseminen työmaalla. Kaikki tutkimuksen työpaikat mainitsivat sen, että valokuvilla on yhteishenkeä parantava voima. Valokuvat ja lyhyet videot kykenevät myös osoittamaan onnistumisten lisäksi vaaroja ja epäonnistumisia lähes reaaliajassa, mikä voidaan nähdä yhtenä maineen ja riskienhallinnan työkaluna.

Lähtökohdat

Valokuvien käyttäminen kommunikoinnin välineenä – visuaalisena keskusteluna – on tavanomaista nykyajan yhteisöissä. On tärkeää ymmärtää valokuvien jakamisen uusia funktioita, sillä nykymuotoisen jakamisen historia ei ole kovin pitkä. Kännyköihin integroidut kamerat ja mobiiliverkko ovat muuttaneet valokuvauksen ja valokuvien peruspilareita. Valokuvista on tullut reaaliaikaista viestintää (mitä tapahtuu?), kun filmiaikana valokuvilla kerättiin muistoja kotialbumeihin (mitä tapahtui?).

Aineisto

Tutkimuksessa haastateltiin kolmen organisaation (nosto- ja kuljetuspalvelu, aikuiskoulutuskeskus ja finanssipalvelukonserni) viestinnästä vastaavia henkilöitä. Haastatteluissa selvitettiin, millaisia erilaisia virallisia ja epävirallisia valokuvien jakamisen kanavia organisaatioissa on, mikä näiden kanavien funktio on ja millaisia ohjeita tai ohjeistuksia näissä kanavissa on käytössä.

Menetelmät

Teemahaastattelujen pohjalta vastaukset tyypiteltiin ja jaoteltiin teemojen mukaan, mikä antoi kokonaiskuvan valokuvien erilaisista tehtävistä työpaikoilla. Tämän jälkeen vastauksia analysoitiin suhteessa Welchin ja Jacksonin (2007) sisäisen viestinnän tavoitteisiin. Johtopäätökset muodostuvat näiden menetelmien pohjalta.

Tulokset ja johtopäätökset

Visuaalinen keskustelu valokuvilla työpaikkojen virallisissa sekä epävirallisissa kanavissa on arkipäivää. Kuvilla voi olla yhteishenkeä parantava voima, sekä monia erilaisia tehtäviä, kuten esimerkiksi kollegoiden tunnistamisen helpottaminen, opetuksen edesauttaminen tai vaaranpaikkojen ilmaiseminen työmaalla. Ne siis helpottavat ja parantavat työn tekemistä sekä työturvallisuutta. Valokuvien jakamiseen liittyy myös kontrolliin ja yksityisyydensuojaan liittyviä haasteita.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työpaikoilla tulisi 1) kartoittaa valokuvien tehtävät osana viestintäsuunnitelmaa, jotta visuaalisen keskustelun hyödyt ja haitat olisivat koko työyhteisön tiedossa ja 2) organisaation johdon tulisi nähdä visuaalinen keskustelu tärkeänä dialogina työntekijöiden ja johdon välillä. Visuaalinen keskustelu kykenee osoittamaan onnistumisten lisäksi vaaroja ja epäonnistumisia lähes reaaliajassa, mikä voidaan nähdä yhtenä maineen ja riskienhallinnan työkaluna.

Aineisto

Kamerapuhelimilla otettujen valokuvien tehtävät työyhteisössä. Tiivistelmä. Avaa

Altti Näsi. Visual Discussion as Part of Internal Organization Communication—Functions and Significance. Journal. Media. 2023, 4(1), 60-74;
https://doi.org/10.3390/journalmedia4010005