Kannustava puhe (KaPu)- Mikä saa nuoret sitoutumaan työhön ja kokemaan merkitystä työstään?

Hanketiedot

Hankenumero
190111

Hakija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Pirjo Aura
pirjo.aura@haaga-helia.fi

Toteutusaika
1.8.2019 - 31.1.2021

Työsuojelurahaston päätös
15.4.2019
89 000 euroa

Kokonaiskustannukset
148 613 euroa

Tulokset valmistuneet
18.3.2021

Tiivistelmä

On huolestuttavaa, että niin moni nuori vastavalmistunut harkitsee alan vaihtoa. Ongelma on vakava, sillä juuri tieto-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä tulee tulevaisuudessa olemaan pulaa. Tutkimusten mukaan hyvä tunneilmapiiri, innostus ja ilo sekä kannustava puhe lisäävät työn tuottavuutta ja työn imua. Kannustavan puheen (KaPu) -hankkeen tavoite on tutkia nuorten vastavalmistuneiden (2-3 vuotta) työhön ja ammattiin sitoutumista. Hanke kohdistuu yo aloihin. KaPu-hanke hyödyntää tutkimuksessa erilaisia menetelmiä systeemi- ja tunneälyn sekä positiivisen organisaatiotutkimuksen viitekehyksessä. Osallistamme eri työpaikkojen nuoria vastavalmistuneita yksilö/focusryhmäteema haastatteluihin sekä työpajoihin joissa käytämme mm. kuva-dialogia. Lähetämme kyselyn myös työpaikkojen esimiehille. Analysoimme aineiston aineistolähtöisen sisällönanalyysiä hyödyntäen, teoriaohjautuvasti, mm. narratiivista analyysiä käyttäen. Tuotamme työhön sitoutumisen kehittymisen ja rakentumisen mallin ja kuva-dialogin työpajamallin.

KaPu hanke on erittäin tärkeä ja ajankohtainen sillä nuorten työhön ja ammattiin sitouttaminen sekä tunneosaaminen on avain-asemassa tulevaisuuden työssä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Aura

Tiedote

Nuoret ja työn merkitys it- ja sotealojen vastavalmistuneiden työhön sitoutuminen

18.3.2021

Tiivistelmä

Mikä saa nuoret sitoutumaan työhön ja kokemaan merkitystä työssään? Kannustava puhe -hanke vastaa ajankohtaiseen ongelmaan, sillä tiedetään, että tulevaisuudessa on työvoimapulaa tieto- sekä sosiaali- ja terveysalan sektoreilla. Ajankohtaiset kyselyt viittaavat siihen, että näillä aloilla työskentelevillä on ilmennyt halukkuutta vaihtaa alaa, myös jo opiskeluvaiheessa, ja tämän lisäksi oppilaitosten hakijamäärät ovat laskussa. Aiemmista tutkimuksista tiesimme, että hyvällä tunneilmapiirillä, positiivisilla kokemuksilla, tunteilla, työn imulla ja ilolla on merkitystä työssä jaksamiseen, oppimiseen, innovatiivisuuteen ja sairauspoissaoloihin.

Lähtökohdat

Tulevaisuudessa työvoimapulaa on koodareista, sosiaalityön erityisasiantuntijoista ja sairaanhoitajista (Ammattibarometri 2019). Suuri huolenaihe on, että jopa 40% suomalaisista sairaanhoitajista miettii alan vaihtoa (Aiken ym. 2013). Pandemia ei ole helpottanut asiaa, sillä nyt uutisoidaan, että jopa 50% sairaanhoitajista pohtii alan vaihtoa (Sairaanhoitajaliitto 2020). Myös opintojen hakijamäärät huolestuttavat, sillä hoitajaopintojen hakijamäärät ovat laskussa (Yle Uutiset 2020).

Aineisto

– Fujitsu, 6 x2 vastavalmistunutta nuorta tietoalan työntekijää
– Digia, 5 x 2 vastavalmistunutta nuorta tietoalan työntekijää
– Folkhälsan, 3 x 2 vastavalmistunutta sote-alan työntekijää
– Espoon kaupunki, 3 sotealan työntekijää
– Mehiläinen, 3 sote-alan työntekijää
– Esimieskyselyyn vastasi 21 yllä olevien organisaatioiden esimiestä
– Sairaanhoitajaliitto osallistui ohjausryhmän työskentelyyn.

Menetelmät

Tutkimusaineisto hankittiin kuvadialogityöpajassa, fokusryhmähaastattelussa ja lähiesimiehille lähetetyllä kyselyllä. Tilaisuudet ja tutkimukseen osallistuvien rekrytoinnit järjestettiin yhteistyössä yritysten henkilöstöosastojen tai vastuuesimiesten kanssa tutkimusluvilla. Kuvadialogipaja ja fokusryhmähaastattelut tehtiin yrityksen tiloissa. Keskustelutilaisuudet nauhoitettiin, litteroitiin ja anonymisoitiin sekä analysoitiin laadullisesti eri näkökulmista neljän tutkijan toimesta.

Tulokset ja johtopäätökset

Nuori työntekijä kokee positiivisia ja merkityksellisyyden tunteita sekä halua sitoutua, kun häneen luotetaan ja hän voi ilmaista itseään. Tunteita koetaan yhteisissä onnistumisissa, kun työntekijää arvostetaan, hän oppii ja kehittyy tai kun hän saa kokea kannustavaa puhetta ja iloa, onnellisuutta sekä kollegiaalisuutta työssä. Yhdessä tekeminen, tiedon ja kokemuksien jakaminen, kokeilut ja riskinotto motivoivat selkeästi nuoria työntekijöitä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Nuoret nostivat kuvadialogin avulla tarinoissa esille työkavereiden merkityksen. On tärkeää antaa positiivista palautetta onnistumisesta. Palautteella kannustetaan työkaveria hänen työssään. Monet mainitsivat, että palaute antaa kokemuksen omasta arvosta työkaverin silmissä. Työ on kiireistä ja pienikin positiivinen kohtaaminen työpäivän aikana auttaa jaksamaan. Kuvadialogi toimi hyvin haastattelutilanteessa keskustelua laajentavana ja tunnekokemuksia sanoittavana menetelmänä.

Aineisto

Annica Isacsson, Henna Heinilä, Eija Raatikainen, Anu Järvensivu, Nina Simola-Alha, Hanna Helminen (toim.)
Nuoret ja työn merkitys it- ja sotealojen vastavalmistuneiden työhön sitoutuminen. Haaga-Helian julkaisut 1/2021

ISBN 978-952-7225-11-0 (pdf-julkaisu)
ISBN 978-952-7225-10-3 (www-julkaisu)
ISSN 2342-2939 Avaa

Julkaisut Avaa