Kansainvälinen tutkimusyhteistyö akateemisen työn kehittämisen kontekstissa – Kansalaistieteen mahdollisuudet neurotieteiden kentällä

Hanketiedot

Hankenumero
210265

Hakija
Pasi Hirvonen

Toteuttaja
Pasi Hirvonen

Lisätietoja
Pasi Hirvonen
pasi.hirvonen@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
12.1.2023

Tiivistelmä

Vierailuni tarkoituksena on kiinnittää tutkimus sen keskeisimpien ja välttämättömien kansainvälisten asiantuntijoiden tutkimusosaamiseen sekä Vrije Universiteit Brysselin European Studies että Leidenin yliopiston Science Based Business -yksiköissä. Vierailun aikana tuotetaan uutta tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia kansalaistieteen integrointi tieteelliseen tutkimukseen avaa akateemisen työn kehittämisessä. Vierailu vahvistaa akateemisen työn kehittämisen kansainvälistä tutkimusverkostoa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pasi Hirvonen

Tiedote

Sidosryhmäyhteistyö ja kansalaistoimijuus neuroterveyden kontekstissa

12.1.2023

Tiivistelmä

Tämä tutkimushanke tuottaa uutta tietoa sidosryhmäyhteistyön roolista neuroterveyden tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa sekä siitä, kuinka potilaat ja heidän läheisensä asemoituvat osaksi tätä yhteistyötä. Hankkeen löydökset pohjautuvat 44 neuroterveyden tutkijan, yritysedustajan sekä kolmannen sektorin toimijan teemahaastatteluihin. Tulokset osoittavat, kuinka erilaiset ajalliset ja toimijoiden välisiin suhteisiin liittyvät tekijät sekä mahdollistavat että rajoittavat sidosryhmäyhteistyötä, ja kuinka potilaat asemoituvat hyvin monimerkitykselliseksi ja passiivisiksi sidosryhmätoimijaksi. löydökset auttavat kehittämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä potilaiden mukaan ottamista kanssatutkijoina neuroterveyden kontekstissa.

Lähtökohdat

Hankkeessa tutkitaan sidosryhmäyhteistyötä neuroterveyden tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa sekä kansalaisten, kuten potilaiden, roolia osana tätä yhteistyötä kriittisen organisaatiotutkimuksen lähtökohdista. Hanke tuottaa uutta tietoa neuroterveyden tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa keskitytään erityisesti aikaisemmin vähemmälle huomiolle jääneisiin tutkijoiden, yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden näkemyksiin sidosryhmäyhteistyöstä.

Aineisto

Hankkeen aineistona on yhteensä 44 neuroterveyden tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kontekstissa toimivien tutkijoiden, yritysedustajien sekä kolmannen sektorin toimijoiden teemahaastattelua kahden suomalaisen yliopistokaupungin alueelta. Aineistonkeruu toteutuettiin vuosina 2021 ja 2022 verkkovälitteisesti.

Menetelmät

Hankkeen laadullista aineistoa tarkasteltiin kriittisen organisaatiotutkimuksen näkökulmasta, jolloin tavoitteena oli nostaa esiin haastateltavien omia kokemuksia ja näkemyksiä sidosryhmäyhteistyöstä ja kanssatutkijuudesta. Analysoimalla aineistoa muun muassa positiointiteorian ja narratiivisen tutkimuksen lähtökohtia hyödyntäen, analyysi tarkentui erilaisten jännitteiden ja haasteiden erittelyyn sekä eri sidosryhmätoimijoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin perustuvien suhteiden tarkasteluun.

Tulokset ja johtopäätökset

Löydökset nostavat esiin esimerkiksi sen, kuinka erilaiset intressit, ajalliset käsitykset ja tavoitteet voivat aiheuttaa haasteita neuroterveyden sidosryhmäyhteistyössä.
Tutkimuksen tulokset tuottavat myös uutta tietoa siitä, kuinka neuroterveyden sidosryhmäyhteistyön toimijat jäsentävät potilaiden roolia osana sidosryhmäyhteistyötä ja kuinka tulevaisuudessa potilaat ja heidän läheisensä voidaan huomioida tasavertaisemmin osana tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Keskittymällä eri alojen asiantuntijoiden ja eri sidosryhmien väliseen yhteistyön tarkasteluihin, tutkimus tuotti uusia näköaloja suomalaisen neuroterveyden tutkimus- ja innovaatiotoiminnan keskeiseen kehityssuuntaan. Lisäksi tutkimus tuotti uutta tietoa koskien kansalaisten, kuten potilaiden, mahdollisuuksia osallistua yhteistyötoimijoina tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Tutkimuksen löydöksiä voidaan hyödyntää eri sidosryhmäyhteistyötä hyödyntävillä työelämän sektoreilla.

Aineisto

Tulosaineisto Avaa