Kansainvälinen vanhustyökonferenssi ICCEF 2011 – Work among the Elderly

Hanketiedot

Hankenumero
111113

Hakija
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Toteuttaja
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Lisätietoja
Olavi Manninen
olavi.manninen@gmail.com

Toteutusaika
1.6.2011 - 14.10.2011

Työsuojelurahaston päätös
8.3.2011
6 600 euroa

Kokonaiskustannukset
53 340 euroa

Tulokset valmistuneet
14.10.2011

Tiivistelmä

Konferenssi kokosi yhteen 102 vanhusten ja ikääntyneiden keskuudessa työskentelevää, työn ja työyhteisöjen kehittäjää, tutkijaa, palvelujen tilaajaa ja tuottajaa, tila- ja rakennesuunnittelijaa, laite-, kaluste- ja ohjelmistovalmistajaa, hallintoihmistä ja päätöksentekijää. Puolet osallistujista saapui ulkomailta ja puolet eri puolilta Suomea. Kaukaisimmat osallistujat tulivat Japanista, Kiinasta, Kanadasta, Argentiinasta, Brasiliasta, Australiasta ja Israelista.

Konferenssissa monimuotoista vanhustyötä, oman työn hallintaa ja tekemisen edellytyksiä, laatua ja tuloksellisuutta, työelämäosaamisen edistämistä, ikääntyvien työssä jaksamista ja jatkamista, kuntoutusta, jatko- ja täydennyskoulutusta, työyhteisöjen toimivuutta, johtamista, työtä helpottavia innovaatioita, iäkkäiden asumista ja elämistä helpottavia ja turvallisuutta edistäviä laite- ja rakenneratkaisuja, vanhustyön verkostotoimintaa sekä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja esiteltiin viiden eri teeman alle kootuin esityksin. Esitysten kokonaismäärä oli 46.

Konferenssi loi kokonaiskuvan nykyaikaisesta korkealaatuisesta ja tuloksellisesta vanhustyöstä. Konferenssi antoi ainekset luoda valtakunnallinen hallintamalli ikääntyneiden työssä jatkamiseen ja onnistumiseen vanhustyössä. Konferenssiesityksistä laaditut tiivistelmät on julkaistu tiivistelmäkirjana, joka on tilattavissa vastuuhenkilöltä. Esitykset ovat osa laajaa aineistoa, jonka pohjalta toimitetaan ja julkaistaan käytännönläheinen vanhustyön käsikirja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Olavi Manninen

Tiedote

Asiantuntijat pohtivat vanhustyötä Tampereella

14.10.2011

Vanhusten ja ikääntyneiden keskuudessa työskentelevät
kokoontuivat konferenssiin pohtimaan vanhustyötä eri näkökulmista.
Työsuojelurahasto osallistui konferenssin rahoittamiseen.

Konferenssi piirsi osallistujien eteen kokonaiskuvan
nykyaikaisesta, korkealaatuisesta ja tuloksellisesta vanhustyöstä.
Konferenssin myötä syntyivät ainekset valtakunnallisen
hallintomallin luomiseen. Hallintomallin avulla voidaan auttaa
ikääntyviä jatkamaan työssä ja onnistua vanhustyössä.  

Konferenssin sisältö oli koottu viiden teeman alle. Esityksiä
oli yhteensä lähes viisikymmentä. Aiheita olivat muun muassa työn
hallinta ja tekemisen edellytykset, laatu ja tuloksellisuus,
ikääntyvien työssä jaksaminen ja jatkaminen sekä työyhteisön
toimivuus.

Elämänhallinta auttaa jaksamaan työssä

Hyvä työelämä koostuu kolmesta osa-alueesta, joita ovat itse
työ, elämä ja osaaminen. Työssä jaksamisen ja jatkamisen kannalta
keskeisiä ovat työn hallinta, työyhteisön työkulttuurin toimivuus
ja tyytyväisyys omaan elämään. Tämä koskee myös jokaista
vanhustyötä tekevää riippumatta siitä, minkä ikäinen henkilö
on.

Hyvin toimiva työkulttuuri on perusta, joka vaikuttaa sekä
haluun että kykyyn tehdä työtä. Hyvä elämänhallinta näkyy
tyytyväisyytenä omaan elämään. Silloin työntekijä jaksaa
sellaisessakin työyhteisössä, jossa työkulttuuri on huono.

Konferenssiesityksistä laaditut tiivistelmät on julkaistu
tiivistelmäkirjana, Book of Abstracts.

Kansainvälinen vanhustyökonferenssi ICCEF 2011 (Work among the
Elderly) järjestettiin Tampereella 11.-14.9.2011. Osallistujia oli
yhteensä noin sata, heistä puolet Suomesta. Kaukaisimmat vieraat
tulivat Japanista, Kiinasta, Kanadasta, Argentiinasta, Brasiliasta,
Australiasta ja Israelista.

Osallistujat edustivat työn ja työyhteisön kehittäjiä,
tutkijoita, palvelun tuottajia ja tilaajia, tila- ja
rakennesuunnittelijoita, kaluste- ja ohjelmistovalmistajia,
hallintoihmisiä ja päätöksentekijöitä. 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

www.takk.fi/iccef2011

Olavi Manninen (Edited by) 2011. Book of Abstracts. Work among the Elderly ICCEF 2011. Thirteenth International ICCEF Conference on Combined Actions and Combined Effects of Environmental Factors in Tampere, Finland, 11 – 14 September 2011. ISBN 978-952-93-0333-5 (PDF) http://www.takk.fi/fileadmin/user_upload/pdf/iccef/Work_among_the_elderly_Book_of_Abstracts_Olavi_Manninen_final_20.3.2012.pdf Avaa

Olavi Manninen. 2011. Well-being and ability spell success. Work among elderly. Work Life Ability Networks Tampere Adult Educational Centre The ISCES Society. ISBN 978-952-93-0123-2 (PDF) http://www.takk.fi/fileadmin/user_upload/pdf/iccef/Work_among_the_elderly_Book_Olavi_Manninen_final_20.3.2012.pdf Avaa