Kansainvälisen johdon coaching: organisaation ja yksilön näkökulmia -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115048

Hakija
Raija Salomaa

Toteuttaja
Raija Salomaa

Lisätietoja
Raija Salomaa
raija.salomaa@uva.fi

Toteutusaika
1.6.2015 - 15.10.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
5 500 euroa

Kokonaiskustannukset
115 500 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2015

Tiivistelmä

Kyseessä on artikkeliväitöskirja, jonka tavoitteena on tuottaa uutta empiiristä tietoa kansainvälisissä tehtävissä ja ulkomaankomennuksella olevien esimiesten coachingingista.

Artikkeli I, ’Coaching of Key Talents in Multinational Companies on luettavissa Springerin julkaisussa ’Global Talent Management. Challenges, Strategies, and Opportunities. Management for Professionals. Tutkimuksesta selviää, miten yrityksissä on sovellettu coachingia kv-kontekstissa ja miten henkilöstöjohtamisen ammattilaiset ovat kokeneet sen implementoinnin. Artikkeli soveltaa ja kehittää ’Coaching Continuum Stage’-mallia, jonka avulla tutkimuksessa tunnistettiin coachingin implementoinnin tyypilliset piirteet. Artikkelissa käydään läpi implementoinnin parhaat käytännöt.

Artikkeli II ’Expatriate Coaching: Factors impacting Coaching Success’ on IPA analyysi niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat kansainvälisen coachingin onnistumiseen. Wilberin nelikenttämallin avulla identifioitiin yhteensä 16 coachingin onnistumiseen vaikuttavaa tekijää.

Artikkeli III on narratiivinen analyysi siitä, miten coaching tukee ulkomaankomennuksella olevien coachattujen henkilöiden urapääoman kehittymistä. Tutkimus hyödyntää kolmenlaisen urakompetenssin (miten-,miksi- ja kuka-tietämys) mallia. Tutkimuksen mukaan coaching mm. nopeuttaa eri kompetenssien omaksumista ja nostaa coachattujen energia- ja motivaatiotasoja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Raija Salomaa

Tiedote

Valmennus kysyy järjestelmällisyyttä

15.10.2015

Vaasan yliopiston johtamiskorkeakoulun tohtorikoulutettava Raija Salomaa toivoo, että valmennus (coaching) määritellään työpaikoilla selvästi. Valmentamiseen kannattaa suhtautua pitkäjänteisesti ja valmennus pitäisi nivoa järjestelmällisesti organisaation henkilöstöjärjestelmiin. Kannattaa varmistaa, että valmennuksilla on johdon tuki ja valmennusta mitataan. Nämä Salomaan päätelmät valmistuivat Työsuojelurahaston loppuunsaattamisstipendin turvin.

Stipendiaikana Salomaa osallistui the Academy of Management’s HRD -konferenssiin Corkin yliopistossa Irlannissa, jossa hän esitti väitöskirjansa kolmannen artikkelin esivaiheen. Sen jälkeen Salomaa työsti artikkelia vertaisarvioituun lehteen. Kyseinen yhteisartikkeli, jonka toinen kirjoittaja on tohtori Liisa Mäkelä, hyväksyttiin julkaistavaksi International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring -lehteen.

Samanaikaisesti Salomaa kirjoitti Sage Handbook of Coaching – yhteisartikkelia tohtori Geoffrey Abbottin kanssa. Artikkeli ilmestyy syksyllä 2016. Lisäksi Salomaa valmisti väitöskirjansa yhteenveto-osion kesällä 2016.

Valmennuksesta urapääomaa

Salomaa suosittaa, että kansainvälistä henkilöstöä valmentavat henkilöt, joilla on kokemusta ulkomailla työstä ja valmentajakoulutus.

Valmennus toimii räätälöityvän luonteensa vuoksi hyvin kansainvälisten ja ulkomailla työskentelevien esimiesten tukimuotona. Salomaan mukaan valmennus kehitti ulkomailla toimivien expatriaattien urapääomaa.

Salomaa arvioi, että useat organisaatiot haluavat muuttaa johtamiskulttuurinsa valmentavaksi. Jos tutkimuksissa selviäisi, miksi monet esimiehet kokevat valmentamisen vaikeaksi, pystyttäisiin kehittämään esimiesten valmennustaitoja ja luomaan nykyistä parempia koulutusohjelmia.

Salomaan tulokset viittaavat myös siihen, että ulkomaankomennuksella olevien henkilöiden komennuksen vaihe ja aiemmat ulkomaan kokemukset vaikuttavat valmennustarpeisiin. Kannattaisi tutkia, mikä komennusvaihe on otollisin valmennuksille.

Salomaan väitöskirja tarkastettiin 5.5.2017.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Raija Salomaa. Coaching of international managers: organizational and individual perspectives. 221 s. Vaasan yliopisto. 2017. ISBN: 978-952-476-736-1 ISBN: 978-952-476-735-4 (Print) http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-736-1.pdf

Salomaa, R. (2014) Coaching of Key Talents in Multinational Companies in Global Talent Management – Challenges, Strategies, and Opportunities edited by Dr. Akram Al Ariss, Heidelberg: Springer. ISBN 978-3-319-05125-3 (eBook)

Salomaa, R. (2015) Expatriate Coaching: Factors impacting coaching success. Journal of Global Mobility, 3(3), 216 – 243 Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/JGM-10-2014-0050

Salomaa, R. & Mäkelä, L. (in press) Coaching for Career Capital Development: A study of expatriates’ narratives. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 15(1) 5.