Kansainvälistyvä sosiaali- ja terveydenhuolto -konferenssi

Hanketiedot

Hankenumero
115364

Hakija
Tampereen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen yliopisto

Lisätietoja
Pirkko Pitkänen
pirkko.pitkanen@uta.fi

Toteutusaika
1.12.2015 - 30.6.2016

Työsuojelurahaston päätös
17.11.2015
19 000 euroa

Kokonaiskustannukset
33 135 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2016

Tiivistelmä

Tampereen yliopistossa 25-26.4.2016 järjestettävä konferenssi Kansainvälistyvä sosiaali- ja terveydenhuolto kokoaa yksityisten ja julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten edustajia sekä viranomaisia ja päättäjiä keskustelemaan monikulttuuristen työyhteisöjen arjesta. Konferenssissa kartoitetaan ja arvioidaan Suomen kansainvälistyvää sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää ja mietitään kehittäviä toimenpiteitä yhteistyössä tutkijoiden, käytännön toimijoiden, viranomaisten ja päättäjien kanssa. Tavoitteena on saada aikaan vuoropuhelua, joka voisi osaltaan edistää sujuvaa kulttuurien välistä työtä sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Asiantuntija-alustajia on kutsuttu Norjasta, Britanniasta ja Suomesta. Paneelikeskusteluihin osallistuu alan asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Valvirasta sekä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden, talouselämän, ja oppilaitosten edustajia. Myös temaattiset työryhmät kokoavat yhteen eri alojen asiantuntijoita ja käytännön toimijoita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirkko Pitkänen

Tiedote

Sujuvaan monikulttuurisuuteen sote-kentällä

30.6.2016

Suomen väestö on muuttumassa etniseltä taustaltaan ja kieleltään moninaiseksi. Samaan aikaan väestön ikääntymisen vuoksi hoitoalalle tarvitaan työvoimaa myös ulkomailta. Sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjäkunnan että työvoiman kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus kasvavat.

Tähän aihepiiriin syventyi Tampereen yliopistossa 25.–26. huhtikuuta 2016 järjestetty konferenssi Kansainvälistyvä sosiaali- ja terveydenhuolto. Työsuojelurahasto tuki tapahtuman järjestämistä määrärahalla.

Konferenssin tarve nousi erityisesti esiin havainnoista, joita on saatu kahdessa Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä meneillään olevassa tutkimushankkeessa.

Hankkeet ovat Suomen Akatemian rahoittama Multi-Train (Kulttuurien välisen työn valmiuksien kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä) ja Työsuojelurahaston rahoittama (hanke 114099) Trans-Space (Sosiaali- ja terveysalan uudet ylirajaiset toimintaympäristöt: Tutkimus filippiiniläishoitajien koulutuksesta ja integroitumisesta suomalaisiin työyhteisöihin.)

Sektorirajat ylittävää vuoropuhelua

Hankkeiden tähänastiset tutkimustulokset osoittavat, että kansainvälistyvällä sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä tarvitaan sektorirajat ylittävää vuoropuhelua.

Konferenssi kokosikin yksityisten ja julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten edustajia sekä viranomaisia ja päättäjiä keskustelemaan monikulttuuristen työyhteisöjen arjesta.

Konferenssissa kartoitettiin ja arvioitiin Suomen kansainvälistyvää sote-kenttää ja mietittiin kehittäviä toimenpiteitä yhteistyössä tutkijoiden, käytännön toimijoiden, viranomaisten ja päättäjien kanssa.

Kansainvälisiä asiantuntija-alustajia

Asiantuntija-alustajat olivat Norjasta, Isosta-Britanniasta ja Suomesta.

Paneelikeskusteluihin osallistui alan asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Valvirasta sekä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden, talouselämän ja oppilaitosten edustajia.

Myös temaattiset työryhmät kokosivat yhteen eri alojen asiantuntijoita ja käytännön toimijoita.

Kannanotot työyhteisöjenkin käyttöön

Temaattisissa työryhmissä laadittiin kannanotot päätöksentekijöille ja sosiaali- ja terveydenhuollon kentän toimijoille. Konferenssin verkkosivuilla (www.uta.fi/konferenssit/kvsote) on julkaistu kannanotot seuraavista teemoista:

1) Hallintorajat ylittävää yhteistyötä kansainvälistyvälle sosiaali- ja terveysalalle, 2) Taloudellisesti ja eettisesti kestävä rekrytointi, 3) Taloudellisesti ja eettisesti kestävä johtaminen ja 4) Sujuva vuorovaikutus ja arki sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä.

Kannanotot on suunnattu poliittisille päätöksentekijöille, ay-toimijoille, sote-alan organisaatioiden johtoryhmille, työyhteisöjen ylimmälle johdolle ja lähijohtajille.

Työyhteisöt ja yksilöt voivat hyödyntää kannanottoja ja muutakin konferenssin verkkosivuilta löytävää aineistoa sekä oman työn että työyhteisön kehittämisen ja kouluttamisen työkaluina.

 

Toimittaja
Leena Huovila