Kansallinen suositus PEF-työpaikkaseurannan toteuttamisesta

Hanketiedot

Hankenumero
110419

Hakija
Irmeli Lindström

Toteuttaja
Irmeli Lindström

Lisätietoja
Irmeli Lindström
irmeli.lindstrom@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2011 - 30.6.2011

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
6 600 euroa

Kokonaiskustannukset
6 600 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2011

Tiivistelmä

PEF-työpaikkaseurannassa puhalletaan kannettavaan mittariin voimakkaita ulospuhalluksia töissä ja vapaalla ja voidaan arvioida aiheuttavatko työaltisteet hengitysteiden supistumista. PEF-työpaikkaseuranta on keskeinen tutkimus ammattiastman toteamisessa ja se tulee suorittaa laadullisesti hyvin. Julkaistun tutkimuksen mukaan ainoastaan noin 25%:lla Työterveyslaitokselle ammattiastmatutkimuksiin tulevilla on aiemmin hyvin toteutettu PEF-työpaikkaseuranta. Tavoitteena on laatia yhteistyössä suomalaisten keuhkolääkäreiden kanssa suositus PEF-työpaikkaseurannan toteuttamisesta pohjautuen kansainväliseen kirjallisuuteen.

Työterveyslaitoksen keuhkolääkäreiden aloitteesta on koottu ammattitautidiagnostiikan kehittämisestä kiinnostunut 14 hengen työryhmä, johon kuuluu edustajia maan eri keuhkoyksiköistä ja yliopistoklinikoista. Työryhmään puheenjohtajana on professori Maritta Jaakkola OYS:sta. Työryhmä laatii suositukset sekä PEF-työpaikkaseurannan, että inhalaatioaltistuskokeiden suorittamisesta. Työryhmälle on jaettu kirjallisuutta ja lokakuussa 2010 pidetään workshop-tyyppinen kahden päivän kokous, jossa kootaan yhteen keskeiset tiedot. Hakija johtaa PEF-työpaikkaseuranta ohjeen laatimista, mitä varten haetaan rahoitusta.

Suositus julkaistaan Duodecimin hengityselinten ammattisairauksia käsittelevässä teemanumerossa ja Työterveyslääkäri-lehdessä. Aiheesta luennoidaan Keuhkolääkäri jaTyöterveyslääkärityhdistysten koulutustilaisuuksissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Irmeli Lindström

Tiedote

Suositus PEF-työpaikkaseurannasta ammattiastman toteamisessa

30.6.2011

Ammattiastman toteamiseksi on saatu kansallinen suositus
PEF-työpaikkaseurannan toteuttamisesta. Suosituksen on antanut
ammattikeuhkosairauksien asiantuntijaryhmä, jonka mukaan
PEF-seuranta on keskeinen tutkimus ammattiastman toteamisessa.
Seuranta pitää toteuttaa laadukkaasti ja heti epäiltäessä
ammattiastmaa.

 

Ammattikeuhkosairauksien asiantuntijaryhmä (AKAR) kirjoitti
kansallisen suosituksen artikkeliin
PEF-työpaikkaseuranta – ammattiastmadiagnostiikan perusta.
Artikkeli on julkaistu Duodecim-lehdessä syksyllä 2011. 

 

Työsuojelurahasto tuki suosituksen kirjoittamista.

 

Valtakunnallisesti yhdenmukaiseksi

 

Uloshengityksen huippuvirtaus (peak expiratory flow, PEF), joka
ilmaistaan PEF-arvona, kuvaa pääasiassa suurten ja keskisuurten
hengitysteiden väljyyttä. Potilaan suorittamien toistuvien
PEF-puhallusten on todettu olevan hyödyllinen diagnostinen
menetelmä astmaan liittyvien hengitysteiden ongelmien
osoittamisessa.

 

Useissa maissa PEF-työpaikkaseurantaa käytetään keskeisenä
tutkimuksena ammattiastman osoittamisessa. Suomessa tutkimuksen
mukaan vain neljänneksellä Työterveyslaitokselle
ammattiastmatutkimuksiin tulevista oli aiemmin hyvin toteutettu
PEF-työpaikkaseuranta.

 

Asiantuntijaryhmän artikkeli antaa suositukset
PEF-työpaikkaseurannan perusteista, turvallisuusnäkökohdista,
suunnittelusta, toteuttamisesta, tulkinnasta sekä
PEF-työpaikkaseurannan porrastamisesta Suomessa.

 

Artikkelin avulla PEF-työpaikkaseurannan toteuttaminen ja tulkinta
pyritään jatkossa yhdenmukaistamaan valtakunnallisesti. Suosituksen
mukaan tutkimus toteutetaan pääsääntöisesti työterveyshuollon tai
perusterveydenhuollon ohjeistamana.

 

Suosituksen ydinkohdat

 

Suosituksen ydinasioita ovat:

 

PEF-työpaikkaseurannassa rekisteröidään tiheästi PEF-arvoja kotona
ja työssä usean viikon ajan kannettavan mittarin avulla.

 

PEF-työpaikkaseuranta on keskeinen tutkimus ammattiastman
osoittamisessa.

 

PEF-työpaikkaseuranta on toteutettava yhtenä ensimmäisistä
tutkimuksista epäiltäessä ammattiastmaa työterveyshuollon tai
terveyskeskuksen ohjaamana.

 

Potilaan huolelliseen ohjaamiseen ja motivointiin on kiinnitettävä
erityistä huomiota.

 

Seurannan toteuttaminen laadullisesti hyvin on tulkinnan kannalta
tärkeätä.

 

Tulkinta vaatii kokemusta ja kuuluu yleensä erikoissairaanhoitoon.

 

Astma todettava varhain

 

Työperäisellä altistumisella on usein merkitystä aikuisiällä
alkavassa astmassa. Koska tärkein ammattiastman ennustetta
parantava toimenpide on altistumisen mahdollisimman varhainen
lopettaminen, on pyrittävä astman aikaiseen toteamiseen.

 

Työterveys- ja perusterveydenhuollolla on keskeinen rooli
ammattiastmojen tunnistamisessa. Epäiltäessä ammattiastmaa
PEF-työpaikkaseuranta on tärkeimpiä diagnostisia tutkimuksia, ja se
on toteutettava varhaisessa vaiheessa.

 

Vaikka tutkimus on potilaalle melko työläs, se antaa hyvin tehtynä
arvokasta tietoa hengitystieoireiden yhteydestä työhön.

 

PEF-työpaikkaseurannan hyvään ohjeistamiseen ja suorittamiseen
kannattaa panostaa avoterveydenhuollossa. Ammattiastmojen
tunnistaminen ja hoitaminen edellyttävät hyvää yhteistyötä
erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välillä.

 

Ammattitautidiagnostiikan kehittämistä

 

Aloite ammattiastman diagnostiikan kehittämiseksi tuli
Työterveyslaitoksen keuhkolääkäreiltä, jotka kokosivat 14 hengen
asiantuntijatyöryhmän. Siihen kuului edustajia maan
keuhkoyksiköistä ja yliopistoklinikoista.

 

Työryhmän puheenjohtajana toimi professori
Maritta Jaakkola Oulun yliopistollisesta
sairaalasta. PEF-työpaikkaseurantaohjeen laatimista johti
keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri
Irmeli Lindström Työterveyslaitokselta.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Irmeli Lindström, Pekka Malmberg, Hille Suojalehto, Terttu Harju, Paula Kauppi, Maritta Kilpeläinen, Marja Lindqvist, Eeva-Maija Nieminen, Eija Nieminen, Paula Pallasaho, Minna Purokivi, Riitta Sauni, Leena Tuomisto, Maritta S. Jaakkola. PEF-työpaikkaseuranta – ammattiastmadiagnostiikan perusta. Ammattikeuhkosairauksien asiantuntijaryhmän suositus (AKAR). Duodecim 2011;127:2194-2204 http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99844.pdf Avaa