Kasvatusalan johtajuuden muotoutuminen sosiomateriaalisena opettaja- ja johtaja-aineistoissa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115472

Hakija
Virpi Mettiäinen

Toteuttaja
Virpi Mettiäinen

Lisätietoja
Virpi Mettiäinen
virpi.mettiainen@gmail.com

Toteutusaika
1.5.2016 - 30.4.2017

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksessani tarkastelen kasvatusalan johtajuuden muotoutumista ilmiönä sosiomateriaalisessa viitekehyksessä. Aineistoni avulla keskityn tutkimaan sellaisia yksittäisiä hetkiä tai tapahtumia aineistossa, joissa materiaalinen ympäristö muotoutuu osaksi johtajuutta. Nämä hetket saattavat sellaisenaan vaikuttaa triviaaleilta, mutta niiden avulla päästään tarkastelemaan johtajuutta prosesseina ja toimintoina, eikä niinkään yksittäisen johtajan ominaisuuksien kategorisointina. Metodologisesti tutkimuksellani pyrin suuntaamaan huomiota johtajuuden yksilökeskeisyydestä organisaatioihin kokonaisuutena.

Analyysi ulottuu rakenteiden tarkastelusta tunteisiin ja merkityksiin ja niiden vaikutukseen toiminnalle. Tämän lähestymistavan avulla on mahdollista saavuttaa ymmärrys toimijuudesta, jossa se ei ole sitoutuneena pelkästään ihmisiin vaan myös siihen materiaaliseen ympäristöön, jossa johtajuutta toteutetaan.

Tutkimusaineisto koostuu neljästä osasta. Yhtenä osana ovat 12 päiväkodin johtajan ryhmähaastattelut ja vertaismentorointiryhmätapaamiset. Tämän lisäksi aineistoa on kerätty 15 aloittavan opettajan haastatteluista ’Aloittelevan opettajan työn emotionaalista ulottuvuutta avaamassa’ (EMOT) – hankkeessa sekä Anne Karikosken (2009) väitöstyöhönsä keräämästä viiden perusopetuksen rehtorin havainnointi- ja haastatteluaineistosta.

Stipendikaudella edistän tieteellisistä artikkeleista koostuvaa väitöskirjaa ja tutkimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Virpi Mettiäinen

Tiedote

Kasvatusalalla johtajuus muotoutuu hetki hetkeltä

30.4.2017

Kasvatusalan johtajuus on jatkuvassa muutostilassa. Niin yksittäiset hetket ja tapahtumat kuin materiaalinen ympäristökin vaikuttavat siihen, miten johtajuus muotoutuu.

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan väitöskirjatutkija Virpi Mettiäinen tarkastelee väitöskirjassaan sitä, kuinka johtajuus muotoutuu kasvatusalalla. Mettiäinen keskittyy tutkimuksessaan erityisesti yksittäisiin hetkiin tai tapahtumiin, joissa materiaalinen ympäristö muotoutuu osaksi johtajuutta.

Mettiäisen tutkimuksessa on posthumanistinen viitekehys, jossa toimijuuden käsite on laajennettu ihmistoimijuuden ulkopuolelle: johtajuutta rakennetaan niissä hetkissä, kun rehtori lähettää Whatsapp-viestin opettajalle sunnuntai-iltana, tai päiväkodin johtaja poistaa ’Pääsy kielletty’ -kyltin johtajan toimiston ovesta.

Vaikka yksittäiset hetket saattavat sellaisenaan vaikuttaa triviaaleilta, on niiden avulla mahdollista tarkastella johtajuutta prosesseina ja toimintoina, eikä niinkään yksittäisen johtajan ominaisuuksien kategorisointina.

Johtajuus näkyvänä sosiaalisena toimintana

Mettiäinen tutkii väitöskirjassaan johtajuuden muotoutumista ajallisen ja tilallisen ulottuvuuden välissä: yksittäisten hetkien kautta. Mettiäinen kuvaa näitä hetkiä jonkin materiaalisen elementin, kuten kännykän, toimiston oven, tai vaikkapa työntekijälle kirjallisena annetun ohjeistuksen avulla.

Lähestymistavallaan Mettiäinen pyrkii saavuttamaan ymmärryksen toimijuudesta, jossa se ei ole sitoutuneena pelkästään ihmisiin, vaan myös siihen materiaaliseen ympäristöön, jossa johtajuutta toteutetaan.

Kokemus johtajuudesta voi tänään olla erilainen kuin huomenna. Ajallinen ja tilallinen ulottuvuus luovat Mettiäisen aineistossa puitteet, joissa johtajuus muotoutuu näkyväksi sosiaaliseksi toiminnaksi.

Johtajuus on jatkuvassa muutostilassa

Mettiäinen nostaa väitöskirjatyössään esille sen, että johtajuutta tulisi jatkossa pyrkiä tutkimaan ja ymmärtämään ilmiönä, joka on organisaatioiden tapaan jatkuvassa muutoksessa. Johtajuus on emergentti, eli se muotoutuu aina uudelleen, riippuen tarkastelun näkökulmasta ja niistä toimijoista, joita siihen kulloinkin liittyy.

Käytännön tasolle vietynä tämä tarkoittaa Mettiäisen mukaan sitä, että organisaatioissa tulisi vaatia entistä vahvempaa läpinäkyvyyttä johtajan toiminnalle, toimintakäytänteiden selkeyttämistä, työntekijöiden alaistaitojen kehittämistä ja vastuun sekä vallan jakamista eri tasoille.

Vahva teoreettinen pohja ja haastatteluaineisto

Mettiäinen tutkii kasvatusalan johtajuutta haastatteluaineistolla, joka on kerätty muun muassa 12 päiväkodin johtajan ryhmähaastatteluiden sekä vertaismentorointi-ryhmätapaamisten avulla.

Tutkimusaineiston analyysi ulottuu rakenteiden tarkastelusta tunteisiin ja merkityksiin ja niiden vaikutukseen toiminnalle ja pyrkii suuntaamaan huomiota johtajuuden yksilökeskeisyydestä organisaatioihin kokonaisuutena.

Työsuojelurahasto on tukenut Mettiäisen väitöskirjatyötä tutkijastipendillä. Stipendiajalla Mettiäinen on erityisesti keskittynyt edistämään väitöstyönsä teoriaosan viimeistelyä. Väitöskirjan teoria ei asetu pelkästään johtajuuden ja työyhteisöjen tutkimukseen, vaan pohjautuu vahvasti myös feministiseen tieteenteoriaan ja kasvatuksen alalla tehtyyn posthumanistiseen tutkimukseen.

Mettiäisen väitöskirjan ’Kasvatusalan johtajuuden muotoutuminen sosiomateriaalisena opettaja- ja johtaja-aineistoissa’ arvioitu valmistumisajankohta ajoittuu vuodelle 2018.

Toimittaja
Joanna Sinclair