Käytänneteoreettinen tarkastelu johtajuuteen: johtajuus relationaalisena ja kontekstuaalisena ilmiönä esimiestyössä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115490

Hakija
Tuomas Liiri

Toteuttaja
Tuomas Liiri

Lisätietoja
Tuomas Liiri
tuomas.liiri@hanken.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Tutkimus tarkastelee johtajuutta osana esimiestyötä, suhteessa organisatorisiin käytänteisiin (engl. practices). Käytänneteoreettinen tarkastelutapa tarjoaa uuden näkökulma johtajuusilmiön tutkimiseen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten johtajuus suhteutuu organisaatioissa esiintyviin käytänteisiin, miten johtajuuden ja käytänteiden vuorovaikutus muokkaa molempia ilmiöitä, sekä miten tätä suhdetta voidaan kehittää.

Väitöstyön tieteelliset kontribuutiot liittyvät johtajuuden tarkasteluun sekä teoreettiseen käsitteellistämiseen. Työ edistää kansainvälistä tukimusta kehittämällä käytänneteoreettista johtajuusnäkökulmaa. Käytännön toimijoille tutkimustulokset tarjoavat uusia tapoja ymmärtää ja kehittää johtajuutta osana organisaation käytänteitä. Tulokset havainnollistavat miten ja miltä osin johtajuus on sidoksissa ympäröivään organisaatioon sekä minkälaisia seurauksia tällä sidonnaisuudella on.

Tutkimus pohjautuu laadullisiin menetelmiin. Tällä hetkellä tutkimustyössä on pääasiassa käytetty aiemmissa tutkimushankkeissa kerättyjä haastatteluaineistoja sekä kotimaisista tuotanto-organisaatioista että yhdestä kansainvälisestä teknologiaorganisaatiosta. Haastattelut käsittelevät johtajuutta ja organisatorista muutosta.

Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä väitöstyön valmistuttua, arviolta vuoden 2017 lopussa. Tutkimuksen osatuloksia tullaan myös käsittelemään alan julkaisuissa artikkelien muodossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuomas Liiri

Tiedote

Johtajuus syntyy toimimalla

31.12.2016

Kauppakorkeakoulu Hankenin väitöskirjatutkija Tuomas Liiri tutkii johtajuutta esimiestyön osana. Tutkimus keskittyy perinteisen yksilökeskeisen lähestymistavan sijaan johtamisen ja ympäristön suhteeseen. Tutkimuksessa kysytään, miten johtajuus ja organisaation käytänteet vaikuttavat toisiinsa. Entä miten tätä suhdetta voi kehittää?

Liiri kirjoitti vuonna 2016 Työsuojelurahaston stipendin tukemana kaksi artikkelikäsikirjoitusta. Artikkeleissa Liiri havainnollistaa johtajuustulkintoja ja sitä, miten organisaatioissa tuotetaan johtajuutta.

Esimiehen toiminta ratkaisee

Ensimmäisessä artikkelikäsikirjoituksessa Jouni Virtaharju ja Tuomas Liiri näyttävät, miten tulkinta johtajuudesta syntyy, kun esimiehet toimivat. Johtajuus liittyy tiiviisti esimiesten toiminnalliseen asemaan, ei viralliseen tai hallinnolliseen asemaan. Liiri luo myös tutkimusalalle uutta käsitteistöä.

Liiri on lähettänyt ensimmäisen käsikirjoituksensa arvioitavaksi Sage-kustantajan Leadership-lehteen.

Hyvä kokemus syntyy tasapainosta

Toisessa artikkelikäsikirjoituksessa Liiri havainnollistaa käytänteiden ja johtajuuden suhdetta organisaation jäsenten johtajuuskäsityksiin.

Kokemus hyvästä johtajuudesta – ja täten vaikuttamisen mahdollisuus – syntyy, kun johtajan tai esimiehen toiminta ja organisaation käytänteet koetaan olevan linjassa.

Toista käsikirjoitusta Liiri kehitti vuonna 2016 useita kertoja parannusehdotusten pohjalta. Alkuvuonna 2017 Liiri keskittyi tämän käsikirjoituksen viimeistelyyn. Valmista käsikirjoitusta hän tarjoaa julkaistavaksi kansainväliseen tiedelehteen.

Tutkimushankkeesta analysoitavaa

Stipendiaikana Liiri suoritti myös kaksi väitöstyötä edistävää jatko-opintokurssia. Syksyllä 2016 Liiri neuvotteli kahden yrityksen kanssa tutkimusyhteistyöstä.

Vuonna 2017 Liiri aloitti jäsenenä tutkimushankkeessa, jossa hänen työhönsä kuuluu uusien yrityskumppanien löytäminen. Hankkeessa toteutuu väitöstyön viimeisen eli kolmannen osatutkimuksen tiedonkeruu. Jos nämä suunnitelmat toteutuvat, Liirin väitöskirja tarkastetaan syksyllä 2018.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen