Käytäntöteoreettinen tarkastelu johtajuuden muodostumisesta -väitöstyö

Hanketiedot

Hankenumero
114240

Hakija
Jouni Virtaharju

Toteuttaja
Jouni Virtaharju

Lisätietoja
Jouni Virtaharju
jouni.virtaharju@aalto.fi

Toteutusaika
1.8.2014 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
2.6.2014
7 700 euroa

Kokonaiskustannukset
7 700 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksen työotsikko on ‘Representations of Leadership’. Se tarkastelee miten johtajuus manifestoituu organisaatiokonteksteissa sekä miten ihmiset merkityksellistävät johtajuutta. Johtajuustutkimuksen kentässä tutkimus edustaa ns. antiessentialistista johtajuuskantaa. Sen mukaan johtajuus ei ole johtaja-asemassa toimivien henkilöiden ominaisuus tai toistuva käyttäytymismalli, vaan sosiaalisessa toiminnassa kehkeytyvä ilmiö.

Väitöskirja on artikkelimuotoinen, koostuen neljästä itsenäisestä tutkimuksesta ja niitä tarkastelevasta yhteenveto-osiosta.

Tutkimuksista ensimmäinen jäsentää Suomen edesmenneen presidentin Urho Kekkosen johtajuutta hyödyntämällä Levi-Straussilaista myytin tutkimuksen perinnettä. Toinen tutkimus tarkastelee suomalaisen työnjohtotyön muutosta käytäntöteoreettisesta näkökulmasta. Etnografinen tutkimus osoittaa miten työnjohtajien työkäytännöt tuottavat alaisissa kokemuksen tietynlaisesta johtajuudesta. Kolmas tutkimus tarkastelee työnjohtotyön muutosta kompleksisuusjohtajuusteorian avulla.
Haastattelututkimus jäsentää työnjohtajien sosiomateriaalisen kontekstin vaikutuksia esimiestyön arjen toteutumiseen. Neljäs tutkimus on kansainväliseen haastatteluaineistoon perustuva tutkimus siitä miten esimiesasemassa olevat toimijat konstruoivat johtajuutta ja alaisuutta organisaatiomuutoksista kertomissaan tarinoissa.

Tutkimus osoittaa niitä kerronnallisia mekanismeja, joilla johtajat rakentavat johtajuuden ja alaisuuden asemia organisaatiossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jouni Virtaharju

Tiedote

Johtajuuden erityiselementtejä ei ole

31.12.2014

Johtajuus kumpuaa sosiomateriaalisen kontekstin sisällöstä eikä
erityisiä johtajuuden elementtejä ole olemassa, todetaan tekeillä
olevassa väitöstutkimuksessa.

Aalto-yliopiston Tuotantotalouden
tutkimuksessa johtajuutta tarkastellaan sosiaalisena konstruktiona.
Johtajuus määritellään tilaksi, jossa joukko pyrkii yhteisesti
saavuttamaan jonkun tietoisen tai tiedostamattoman päämäärään.
Tämän tilan ihmiset merkityksellistävät johtajuudeksi.

Tutkija
Jouni Virtaharjun väitöskirja selittää, miten
konteksti osallistuu johtajuuden tuottamiseen. Työ osoittaa, miten
johtajien käyttäytymisen tarkastelu on riittämätön tapa jäsentää
johtajuutta. Johtajuuden kehkeytymistä on tutkimuksen mukaan
perusteltua tarkastella yhteen nivoutuneiden sosiaalisten ja
materiaalisten elementtien ja toimijoiden yhteisvaikutuksen
tuotoksena.

Kontekstin suhde johtajuuteen on tutkimuksen mukaan
generatiivinen: kontekstuaaliset tekijät eivät ole johtajuutta
rajaavia vaan sitä tuottavia elementtejä. Tutkimus näyttää, miten
nämä johtajuutta tuottavat elementit ovat luonteeltaan arkisia ja
tavallisia.

Herätteitä tutkimiseen

Erityisiä johtajuuselementtejä ei ole edes olemassa, vaan ne
saavat johtajuusluonteensa yhteisessä merkityksenantoprosessissa.
Väitöstutkimus tarjoaa herätteitä ja uusia tapoja sekä johtajuuden
tutkimiseen kontekstuaalisesti muotoutuneena toimintana että
johtajuuden kehittämiseen organisaatioissa kontekstuaalisten
interventioiden avulla. 

Tutkimuksen ensimmäinen osa jäsentää Suomen edesmenneen
presidentin Urho Kekkosen johtajuutta hyödyntämällä
Levi-Straussilaista myytin tutkimuksen perinnettä. Toinen tutkimus
tarkastelee suomalaisen työnjohtotyön muutosta
käytäntöteoreettisesta näkökulmasta. Etnografinen tutkimus
osoittaa, miten työnjohtajien työkäytännöt tuottavat alaisissa
kokemuksen tietynlaisesta johtajuudesta.

Kolmas tutkimus tarkastelee työnjohtotyön muutosta
kompleksisuusjohtajuusteorian avulla. Tutkimus on
haastattelututkimus, joka jäsentää työnjohtajien sosiomateriaalisen
kontekstin vaikutuksia esimiestyön arjen toteutumiseen. Neljäs
tutkimus on kansainväliseen haastatteluaineistoon perustuva
tutkimus siitä, miten esimiesasemassa olevat toimijat konstruoivat
johtajuutta ja alaisuutta organisaatiomuutoksista kertomissaan
tarinoissa. 

Jouni Virtaharjun väitöstutkimus valmistuu loppuvuonna 2016.
Väitöstutkimuksen nimi on Representations of leadership.
Työsuojelurahasto on tukenut tutkimuksen tekemistä
loppuunsaattamisstipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Kuronen, T. & Virtaharju, J. (2015) The Fishing President: Ritual in constructing leadership mythology. Leadership, 2015, Vol. 11 (2), 186-212.

Julkaisut

Virtaharju, J., Kostamo, T. & Liiri, T. (2012) Mikä esimiestä johtaa: kontekstuaalisuus johtajuuden tarkastelutapana. Teoksessa Mäki, K. & Palonen, T. (toim.) Johtamisen tilat ja paikat – Aikuiskasvatuksen 50. vuosikirja. Porvoo: Bookwell Oy.