Käytettävyystekijöiden huomioiminen sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa.

Hanketiedot

Hankenumero
118178

Hakija
Leena Aalto

Toteuttaja
Leena Aalto

Lisätietoja
Leena Aalto
leena.aalto@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2018 - 31.1.2019

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
10 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2019

Tiivistelmä

Artikkeliväitöskirjan tavoitteena on tuottaa ohjeistusta sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE) tilojen suunnittelijoille sekä SOTE-kiinteistöjen kehittämisestä ja tilasuunnittelusta vastaaville tahoille, jotta tilojen käytettävyys tulisi huomioitua jo suunnitteluvaiheessa. Koska SOTE-murros muuttaa työprosesseja, kohdistuu uudenlaisiin tiloihin suuret odotukset ja paineet niin korjaus- kuin uudiskohteissakin. Muuttuvien työprosessien lisäksi kasvavat tilatehokkuusvaatimukset edellyttävät tiloilta muunneltavuutta ja joustavuutta. Kun tilojen käytettävyys on kunnossa eli tilat tukevat niissä tapahtuvaa toimintaa, henkilöstö suoriutuu työstään parhaalla mahdollisella tavalla. SOTE-tilojen henkilöstöllä on paras asiantuntijuus niistä vaatimuksista, mitä sujuva työnteko edellyttää työ- ja toimintaympäristöltä, joten tilan käyttäjiä tulee osallistaa tilojen suunnitteluun. Toimivat SOTE-tilat, joissa mm. tilojen turvallisuus, hyvä sisäilma, akustiikka ja ergonomia on huomioitu, tukevat työntekijöiden terveyttä, työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Tutkimusaineisto koostuu yksilö- ja ryhmähaastatteluista sekä käytettävyyskatselmusten havainnoista. Käytettävyyskatselmukset on toteutettu tilan käyttäjiä osallistavina käyttäjäkävelyinä, joiden aikana on kerätty käyttäjien omia kokemuksia tilojen käytettävyydestä. Analysointimenetelmänä on sisällönanalyysi.

Väitöskirjahankkeen tulokset ovat käytettävissä alkuvuonna 2019. Asiasanat: käytettävyys, tilasuunnittelu, sote, työympäristö

Hankkeen vastuuhenkilö

Leena Aalto

Tiedote

Sote-tilojen käytettävyyden arviointiin viitekehys

31.1.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on meneillään palvelurakenteen muutos, joka vaikuttaa myös hoito- ja hoivatilojen suunnitteluun. Tilojen täytyy vastata ikääntyvän yhteiskunnan tarpeisiin – niin työntekijöiden kuin asiakkaiden näkökulmasta.

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Leena Aalto on kehittänyt väitöstutkimuksessaan viitekehyksen sote-tilojen käytettävyyden arviointiin. Viitekehyksen pääelementit ovat toiminnallisuus, turvallisuus, terveellisyys, orientoitavuus, vuorovaikutus ja viihtyisyys. Jokainen elementti koostuu useista osatekijöistä.

Aalto teki tutkimustaan Työsuojelurahaston väitöskirjastipendin tuella. Työ on jätetty esitarkastukseen, ja väitöstilaisuus Aalto-yliopistossa on sovittu alustavasti toukokuulle 2019.

Tilan käyttäjät parhaita asiantuntijoita

Tutkimusta sote-tilojen käytettävyydestä ja erityisesti ikääntyvän työntekijän näkökulmasta on aiemmin ollut hyvin vähän.

Tilan käyttäjät ovat parhaita asiantuntijoita omien työtilojensa käytettävyyden suhteen, joten heiltä saatavissa oleva tieto ei Aallon mukaan saisi jäädä käyttämättä.

Tutkimusaineistonsa Aalto keräsi pääasiassa yksilö- ja ryhmähaastattelujen ja käytettävyyskävelyjen avulla. Tutkimusaineiston pohjalta hän sitoi artikkeliväitöskirjansa neljän osajulkaisun tulokset yhdeksi kokonaisuudeksi.

Työn päätuloksena syntynyt viitekehys on visuaalinen kuvaus niistä työntekijöiden käyttäjätarpeista, joita sote-tilojen työtiloja suunniteltaessa tai korjatessa tulisi ottaa huomioon. Kun käyttäjätarpeet tiedostetaan jo suunnittelun alkuvaiheessa, voidaan välttyä turhilta muutoskustannuksilta toteutuksessa.

Viitekehystä voivat käyttää apuna ja työkaluna suunnitteluprosessin aikana tilojen suunnittelijat, sairaanhoitopiirien johto, kiinteistökehittäjät ja päättäjät.

Toimivat tilat tukevat sujuvaa työntekoa

Aallon mukaan työntekijöiden osallistamiseen tilojen suunnittelussa on olemassa hyvin vähän työkaluja, ja tähän tarpeeseen viitekehys vastaa.

Toimivat sote-tilat tukevat sujuvaa työntekoa, mikä tukee työntekijöiden terveyttä, työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Toimittaja
Leena Huovila