Kehittämisen johtaminen Suojapirtissä (KEJO)

Hanketiedot

Hankenumero
112366

Hakija
Suoja-Pirtti ry

Toteuttaja
Suoja-Pirtti ry

Lisätietoja
Jarmo Palomäki
jarmo.palomaki@suoja-pirtti.fi

Toteutusaika
6.11.2012 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2012
9 600 euroa

Kokonaiskustannukset
23 732 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tukea yhdistystä valmistautumisessa vuonna 2013 toteutettavaan päihdehuollon asumispalveluiden kilpailuttamiseen. Samalla hankkeen avulla tarkistetaan henkilöstön työnkuvia sekä etsitään uusia ratkaisuja ja käytäntöjä, joilla voidaan vastata aikaisempaa paremmin asiakastyön uusiin haasteisiin sekä toimiintaympäristön muutoksiin. Hankkeen tavoiteena on kehittää johtamista vastaamaan tulevaisuuden tarpeita sekä parantaa ja ylläpitää henkilöstön työhyvinvointia. Lisäksi hankeen avulla tuetaan toimipisteiden yhteisen hoitotyöntiimin perustamista ja ruokahuollon kehittämistä.

Kehittämismetodina käytetään pienryhmämallia, joka on Skillmotor Oy:n, yritysten ja tutkijoiden yhteistyössä kehittämä käytännön sovellus, joka pohjautuu Yhdysvaltojen ja Suomen Työterveyslaitosten sekä Manchesterin yliopiston kehittämään Terve organisaatio -teoriaan.

Pienryhmämallin avulla luodaan organisaatioon myös pysyvä, jatkuvan parantamisen työkalu. Malli koostuu lähtötilaselvityksestä, ohjausryhmä- ja esimiesryhmätyöskentelystä, pienryhmä- ja työpajatyöskentelystä sekä mallinnuksesta. Hanke sisältää lopputilaselvityksen, arvioinnin ja seurannan sovitussa laajuudessa. Työskentelyssä käytetään erilaisia kehittämismenetelmiä tarpeen mukaan.

Hankkeen kesto on on lokakuu 2012 – joulukuu 2013. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä keväällä 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarmo Palomäki

Tiedote

Pienryhmissä kehittämisestä osalliseksi

31.12.2013

Kuntouttavia asumispalveluja tuottavan helsinkiläisen Suoja-Pirtti-yhdistyksen kehittämisessä kuvattiin hoitotyön ja sosiaalisen ohjauksen asiakastyön prosesseja. Suoja-Pirtti hyödynsi kuvauksia kilpailutuksessa, kun Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto kilpailutti asumispalveluiden hankinnat 2013. Niinpä Suoja-Pirtti sai kilpailutuksessa hyvät laatupisteet. Työsuojelurahasto tuki kehittämishanketta, jota ohjasi Skillmotor Oy.

Vuonna 1961 perustettu Suoja-Pirtti ry tuottaa kuntouttavia asumispalveluja asunnottomille päihde- ja mielenterveysongelmaisille. Toimintaympäristö on Helsingissä muuttunut, joten Suoja-Pirtti päätti remontoida toimintansa. Kehittämishankkeen toteuttajaksi valittu Skillmotor Oy kartoitti koko henkilöstön työhyvinvoinnin lomakekyselynä tammikuussa 2013 ja haastatteli kahdeksan henkilöä.

Kehittämispäivät kaikille

Hankkeessa käytettiin Method Skillmotor™ -pienryhmämallia, joka pohjautuu Yhdysvaltojen ja Suomen työterveyslaitosten sekä Manchesterin yliopiston kehittämään Terve organisaatio -teoriaan. Sen mukaan kehittämällä osallistavasti omaa työtä ja organisaatiota parannetaan myös työyhteisön ilmapiiriä ja tuottavuutta.

Skillmotor järjesti 14 kehittämispäivää noin neljän viikon välein. Kehittämispäiville osallistuivat kaikkien henkilöstöryhmien edustajat 4–10 henkilön ryhminä. Tuolloin kartoitettiin hyvän esimiestyön ja asiakastyön prosesseja sekä työhyvinvoinnin parhaita toimintamalleja. Ehdotetut toimenpiteet kirjattiin ja sovittiin ehdotusten toteuttamisaikataulusta ja vastuuhenkilöistä.

Jaettuun johtajuuteen tiimeillä

Suoja-Pirtti uudisti organisaationsa 2013 siirtymällä viiden esimiehen johtamisjärjestelmään. Samalla perustettiin palvelujohtajan toimi, jolle kuuluvat mainitut asumispalvelut. Uudistus toi myös yhdistyksen toimipisteille yhteisen hoito- ja päihdetyön sekä sosiaalisen ohjauksen tiimit. Tiimit esimerkiksi ohjaavat hoidollisia keskusteluryhmiä ja soveltavat yhteisöhoidon menetelmiä yksiköissä.

Kehittämishanke tuki etenkin mainittujen tiimien perustamista. Tiimien on määrä kehittyä itseohjautuviksi.

Vuonna 2014 on tarkoitus perustaa yhteinen ateriapalvelutiimi.

Asiakkaan näkökulma esiin

Henkilöstön tehtäväkuvia täsmennettiin kehittämishankkeessa. Kukin ammattiryhmä eritteli työtehtävistään pakolliset ja kyseenalaiset. Samalla pohdittiin toimivimmat hoitokäytännöt ja mietittiin, miten saadaan enemmän aikaan asiakasnäkökulmasta. Tulokset purettiin kehittämispäivinä vaiheittain.

Päätettiin, että asiakaspalavereissa asiakkaiden tarpeet luokitellaan tosiasioiden perusteella ja työtehtävät jaetaan luokittelun mukaisesti. Hoito- ja kirjaamiskäytäntöjä yhdenmukaistettiin. Asiakastyötä on tarkoitus tehostaa työparikäytännöillä.

Lääkehoitoa yhtenäistetään toimipisteissä. Tämä helpottaa työntekijävaihtoa yksiköiden välillä ja vähentää lääkejaon virheitä.

Hankkeen ohjausryhmä totesi joulukuussa 2013, että kehittämishanke pääsi tavoitteeseensa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Avaa