Kehittävä dialogi esimiehille

Hanketiedot

Hankenumero
110048

Hakija
Hyvinkään kaupunki

Toteuttaja
Hyvinkään kaupunki

Lisätietoja
Ritva Poikela
ritva.poikela@helsinki.fi

Toteutusaika
1.2.2010 - 1.6.2010

Työsuojelurahaston päätös
2.2.2010
5 240 euroa

Kokonaiskustannukset
12 715 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2010

Tiivistelmä

Hankkeen vastuuhenkilö

Ritva Poikela

Tiedote

Hyvinkää kehitti kehityskeskusteluun uuden mallin

1.6.2010

Hyvinkään kaupungin Koti- ja laitospalvelut otti käyttöön uuden
dialogisen kehityskeskustelumallin. Työsuojelurahasto tuki
hanketta.

 

Projektin tavoitteena oli luoda Koti- ja laitospalveluille
dialoginen kehityskeskustelumalli. Mallin tulee edistää toiminnan
kehittämistä, yksittäisen työntekijän ja koko työyhteisön yhteistä
oppimista ja lisätä työhyvinvointia.

 

Kehittävä dialogi – valmennus on osa esimieskoulutusta. Samalla
tarkastellaan johtamisjärjestelmiä, kehitetään uusia johtamisen
välineitä ja strategista osaamista. Kehittävän dialogin perusidea
on, että esimies keskustelee kunkin tiiminsä työntekijän kanssa
toiminnassa meneillään olevista uudistuksista tavalla, jolla
uudistuskohteet voidaan kytkeä työntekijän omiin oppimisen
kiinnostuksiin.

 

Työntekijä laatii keskustelun pohjalta oman oppimissuunnitelman.
Palvelutoiminnan kehitys on kuitenkin koko työyhteisön haaste.
Esimies järjestää vuosittain 2-4 oppimispalaveria koko
työyhteisölle.

 

Valmennus toteutettiin yhteiskehittelynä, jolloin
kehittämiskonsultin kehittämiä välineitä muokattiin Koti- ja
laitospalveluiden tarpeisiin soveltuviksi. Yhdistetty valmennus- ja
kehittämishanke tuotti sekä uutta osaamista että konkreettiset
välineet. Siten se poikkesi oleellisesti tavanomaisesta
koulutuksesta ja kehittämisestä.

 

Työläs projekti tuotti omaan toimintaan sopivat
työvälineet


 

Koti- ja laitospalvelut sai yhdessä kehitellyt
kehityskeskusteluvälineet lomakkeineen. Lisäksi esimiehet saivat
oman oppaan, joka sekä perehdyttää dialogisen välineistön käyttöön
että edistää niiden käyttöä. Välineiden käyttö kytkettiin osaksi
normaalia vuosikellon mukaista toimintaa. Esimiehet kokivat
projektin tulokset hyödyllisinä ja näkivät, että välineistöä
voidaan käyttää myös laajemmin.

 

Hanke toteutettiin viisipäiväisenä seminaarityöskentelynä. Lisäksi
osallistujat tekivät  ennakko- ja välitehtäviä. Mukana olleet
kokivat projektin aluksi työläänä, mutta tuloksena saatiin omaan
käyttöön hyvä välineistö. Kokonaisuuden hahmottamiseksi esimiesten
olisi ollut hyvä olla mukana alusta lähtien.

 

Hankkeen teoreettinen lähestymistapa perustuu filosofian tohtori
Heli Ahosen väitöskirjatutkimukseen.
Väitöskirjansa tulosten perusteella Ahonen on valmistellut
uudenlaisen kehityskeskustelukäytännön valmennusta ja
vastavuoroista jatkokehittelyä toimijoiden tarpeisiin.

 

Kehittyvä dialogi malliksi koko kaupungille

 

Kehittyvä dialogi on tarkoitettu esimiestyön välineeksi. Se
soveltuu erityisen hyvin muuttuvan toiminnan johtamiseen silloin,
kun sekä työntekijällä että esimiehellä on paljon oppimishaasteita.
Kehittävä dialogi ei ole valmis malli, vaan sitä muokataan kuhunkin
tilanteeseen sopivaksi.

 

Hyvinkään kaupungilla käytössä olleet kehityskeskustelun välineet
eivät vastanneet uusia tarpeita. Tulosjohtamisen ajalta peräisin
olevista välineistä ei ole apua nopeissa ja monitahoisissa
muutoksissa. Esimiehet tekevät työtään ristipaineissa, sillä
palveluja on tuotettava tuloksellisesti samaan aikaan kun on
johdettava toiminnan muutosta.

 

Nyt päättynyt hanke oli pilotti, jossa uudet välineet otettiin
käyttöön Koti- ja laitospalveluissa. Jatkokehittelynä on tarkoitus
ottaa samat välineet käyttöön koko Hyvinkään kaupungilla. Kaupunki
kehittää myös mallin, jolla se pystyy jatkossa valmentamaan itse
oman henkilöstönsä uuteen toimintatapaan. 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Ritva Poikela (2010) Kehittävä dialogi esimiehille. Hankkeen loppuraportti. Avaa