Kehityshanke Liedon kunnan vanhus- ja puhtaanapitopalveluiden työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairaspoissaolojen vähentämiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
190299

Hakija
Liedon kunta

Toteuttaja
Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy

Lisätietoja
Katja Laalo
katja.laalo@lieto.fi

Toteutusaika
1.8.2019 - 30.6.2020

Työsuojelurahaston päätös
5.6.2019
33 900 euroa

Kokonaiskustannukset
67 800 euroa

Tulokset valmistuneet
25.8.2020

Tiivistelmä

Fyysisesti vaativassa työssä kunta-alalla on poikkeuksellisen korkeat sairaspoissaolot, joista muodostuu yhteiskunnalle kustannuksia. Hankeen taustalla olevissa työyhteisöissä henkilöstöllä on tunne, ettei heillä ole työkaluja ratkaista arjen haasteita ja päivittäistä työtä, mikä heijastuu sairauspoissaoloina.

Mallinnetaan osallistavan toimintakulttuurin rakentaminen, mittaaminen ja seuranta fyysisesti vaativan työn kuntaorganisaatioon. Käytetään työkaluina mm. yksilöllisiä kehittymispolkuja.

Tavoitteena uudistaa toimintakulttuuria ihmisten hyvinvointia tukevaksi ja siten lisätä työhyvinvointia ja vähentää korkeita sairauspoissaolomääriä. Lisäksi tavoitteena löytää keinoja ja malleja, miten sairauspoissaolojen määriä saadaan vähennettyä.
Hankkeessa ja kehittämistyössä hyödynnetään monipuolisesti pedagogista osaamista ja menetelmiä. Hyödynnetään tutkimusten pohjalta parhaita menetelmiä: Mm. muutoksen synnyttämiseen kehittämismenetelmänä ”Kotter’s 8 step model for change”, tavoitteiden asettamisessa SMART-malli, työhyvinvoinnin kehittämisessä Marja-Liisa Mankan mallia.

Hankkeeseen osallistuu Liedon kunnan ruoka- ja puhtauspalvelut ja vanhuspalvelut. Hanke toteutetaan 4 tasolla: kunnan johtoryhmä, yksiköiden päälliköt / esimiehet, työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät.

Hanke toteutetaan 8/2019-6/2019 aikana.

Odotettavissa oleva hyöty on motivoitunut, vastuullinen ja innostunut henkilöstö, jossa pyritään jatkuvaan parantamiseen. Sairaspoissaolojen trendi on saatu laskuun.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katja Laalo

Tiedote

Osallistavalla toimintakulttuurilla työhyvinvointia fyysisesti kuormittavassa työssä kunta-alalla

25.8.2020

Tiivistelmä

Hankkeeseen osallistui Liedon kunnan vanhuspalveluiden sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstö, esimiehet ja päättäjät. Hankkeessa valmennettiin onnistuneesti esimiehiä ja työntekijöitä työhyvinvointia tukevan toimintakulttuurin vahvistamiseksi.

Hankkeessa pystyttiin tukemaan esimiesten ammatillista kasvua ja kehitystä, vahvistamaan osallistavaa työyhteisökulttuuria, lisäämään yhteistyötä sekä hyvinvointia. Ohjelmassa rakentui myös Työhyvinvoinnin johtamisen malli.

Lähtökohdat

Liedon kunnassa haluttiin lähteä vahvistamaan strategian suunnassa, osallistavaa ja hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin:
– Johtamiskulttuurin uudistaminen, Työyhteisön yhteishengen vahvistaminen, Työkykyriskisten työhyvinvoinnin edistäminen ja sairaspoissaolojen vähentäminen
Hankkeen asiantuntijoina Hälsan asiantuntijatiimi. Hankkeessa sovellettiin mm. Pentti Sydänmaanlakan tieteellisiä viitekehyksiä ja Patrick Lencionin toimiva tiimi mallia.

Kohderyhmät

Hankkeen työskentelyyn osallistui aktiivisesti Liedon kunnan (vanhus-, ruoka- ja puhtauspalveluiden) työntekijät (noin 400 henkilöä). Tämän lisäksi ohjausryhmätyöskentelyssä oli mukana Liedon kunnan johtoryhmän edustaja. Hankkeen tuloksia esiteltiin Liedon kunnan lautakunnille.

Menetelmät

Hankkeen monipuoliset kehittämismenetelmät antoivat osallistujille tilaa reflektoinnille, oivalluksille ja toimeenpanoille. Hankkeessa hyödynnettiin ennakkokyselyitä ja -haastatteluita, tiimivalmennuksia, tiimi- ja parisparrauksia, Boost-valmennuksia, coachingeja, seuranta- ja välitehtäviä, ohjausryhmätyöskentelyä sekä lukemattomia työkaluja tiimien ja yksilöiden valmentamiseen. Mm. työkykyriskiryhmille suunnattu Boost-valmennukset olivat täysin uutta kunnan toiminnassa.

Vaikuttavuus

Hankkeen aikana esimiestyö on tasalaatuistunut ja parantunut: yhteistyö on tiivistynyt ja tullut luontevammaksi, itsetuntemus on vahvistunut sekä saatu jämäkkyyttä ja tasapuolisuutta johtamiseen. Yksilö-tasolla on tullut merkittäviä harppauksia mm. Boost-valmennusten ansiosta. Tämän lisäksi hankkeen aikana tehtiin sairauspoissaoloissa 279 750 euron säästöt verrattuna edelliseen vuoteen (yksi sairauspoissaolopäivä kustantaa arviolta 250 e).

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen myötä pilotoitu kokonaisvaltainen lähestyminen työyhteisöjen kehittämiseen, jossa kehitetään esimiehiä,tiimejä ja yksittäisiä työntekijöitä,lienee uudenlainen lähestymismalli kuntasektorilla. Kokeilu kannatti, sillä saatiin erinomaisia tuloksia. Työyhteisöön valjastettiin tämän lisäksi Esimiesfoorumi, jossa esimiehet saavat vertaistukea arjen johtamistilanteisiin säännöllisesti. Hankkeen tulokset rohkaisevat korkean sairaspoissaolojen organisaatioita panostamaan työhyvinvointiin.

Aineisto

Liedon kunta & Hyvinvointivalmennus Hälsa. Liedon loppuraportti. 30.6.2020 Avaa